Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

  • Accueil
  • > Tantara fohy momba an’i Davida

17 juillet, 2023

Tantara fohy momba an’i Davida

Classé dans : — cyrius @ 10:33

Nosintonina avy ao amin’ny baiboly ity  tantaran’i Davida ity no navadika ho angano

Indray andro, teo amin’ny fanjakan’ny Israely, dia nisy lehilahy iray atao hoe Davida. Nalaza noho ny hatsaran-tarehiny sy ny fahendreny ary ny finoany lehibe an’Andriamanitra izy.
I Davida no faralahy tamin’izy valo lahy zanak’i Jese, mpiandry ondry nanetry tena.
Na dia teo aza ny fiaviany tsotsotra, dia voatendry ho iray amin’ireo mpanjaka malaza indrindra teo amin’ny tantaran’ny Isiraely izy.

Indray andro, tonga tao an-tanànan’i Betlehema i Samoela mpaminany mba hanosotra ny ho mpanjakan’ny Isiraely.
Nahazo fanambarana avy amin’ Andriamanitra izy fa hofidina amin’ ny zanakalahin’ i Jese ny mpanjaka.
Natolotra teo anatrehan’i Samoela ireo zokin’i Davida, nefa tsy nisy voafidy.
Farany, dia nanontany i Samoela raha manan-janakalahy hafa i Jese, ary nolazaina taminy ny momba an’i Davida. Rehefa nitsangana teo anatrehan’i Samoela i Davida, dia fantany avy hatrany fa olom-boafidin’Andriamanitra izy. Naka tandroka feno diloilo masina izy ka nanidina izany teo amin’ny lohan’i Davida, sady nanosotra azy ho mpanjakan’ny Isiraely ho avy.
Namirapiratan’ny Fanahin’Andriamanitra i Davida ary fantany tamin’izay fa ho niavaka ny fiainany.

Nitombo hery sy laza i Davida. Be herim-po sy tsy natahotra izy, vonona hiatrika ireo fanamby mafy indrindra. Lasa mpiady lehibe sy mpitarika nohajaina izy.
Nandresy an’i Goliata goavam-be tamin’ny antsamotady sy vato tsotra izy, nampiseho ny finoany an’Andriamanitra sy ny fahatokiany ny fahaizany manokana.

Nanomboka tsy natoky an’i Davida i Saoly, ilay mpanjaka teo amin’ny toerany, ka nialona azy noho ny fitomboan’ny lazany. Nitady hamono azy izy, nefa nandositra i Davida ary niery nandritra ny taona maro.
Nipetraka tao anaty lava-bato sy tany efitra izy, voahodidina mpanara-dia tsy nivadika izay nino ny asa nanirahana azy.
Nandritra izany fotoan-tsarotra izany, dia nanoratra salamo maro i Davida, mba hanehoana ny finoany sy ny fitokiany an’Andriamanitra.
Mbola vakiana sy hiraina hatramin’izao ireo salamo ireo, ka manaporofo ny halalin’ny fifandraisan’i Davida amin’Andriamanitra.

Maty tamin’ny ady i Saoly tamin’ny farany, ary lasa mpanjakan’ny Israely i Davida.
Efapolo taona no nanjakany, ka nitondra fiadanana sy fanambinana ho an’ny fanjakany.
Nalaza noho fandalany ny rariny sy ny fahendreny izy, ary noheverina ho vanim-potoana volamenan’ny Isiraely ny fitondrany.

I David koa dia mpitendry zavamaneno nanan-talenta ary poeta nahazo aingam-panahy.
Nitendry harpa izy ary nihira tamin’ny feo malefaka sy malefaka.
Nampitony ny fanahy nijaly sy nampionona ny fo torotoro ny mozikany.

Tsy lavorary i Davida, na dia teo aza ny fahombiazany. Nanao fahadisoana sy nanota izy, nefa nibebaka tamim-pahatsorana sy nikatsaka hatrany ny hanatona an’Andriamanitra.
Lalina sy akaiky ny fifandraisany tamin’Andriamanitra, ary hita ho olona araka ny fon’Andriamanitra izy.

Toy izany no niafaran’ny tantaran’i Davida, mpanjakan’ny Israely. Voasokitra mandrakizay eo amin’ny tantaran’ny vahoakany ny anarany ary mbola mitoetra mandraka ankehitriny ny lovany.
Nanan-janaka maro i Davida, nisy tamin’ireo nandova ny fanjakany ary nisy taranany koa, hono tamin’ireo mpanjaka hafa ivelan’ny firenena nisy azy.
Lehilahy nanam-pinoana sy be herim-po ary mangoraka i Davida, ary mampahatsiahy antsika izy fa na dia ny manetry tena indrindra aza dia mahavita zavatra lehibe noho ny fahasoavan’Andriamanitra.
Tsy mampino nefa misy, efa ho 3000 taona izay ny nahafatesany, ary niverina indray izy ankehitriny, arak’izay efa voalazan’ny Baiboly.
Tsy izany Davida vaovao izany fa ny Mesia.

Commentaires désactivés.

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava