Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

24 juin, 2021

La constitution démocratique messianique, digne de Madagascar

Classé dans : — cyrius @ 12:30
Le prince de la paix

La future constitution de Madagascar

« Je publierai le décret … » Psaume 2 : 7

«… Et que les îles espèrent en sa loi. » Esaïe 42 : 4

La voici cette loi, cette constitution messianique et démocratique est fantôme pour l’instant, mais voyez un peu à quel point il est applicable, comme il est écrit :
C’est un projet de constitution, de moi-même et de Dieu, à examiner par les lecteurs.

La voici la constitution démocratique messianique, c’est-à-dire que le peuple n’est pas privé de ses droits, il élit le chef de l’exécutif, et les élus définis par la constitution.
Mais Dieu a choisi un Empereur sacrificateur, le messie qui je suis. Ce régime impérial est l’une des principales innovations de cette constitution présentée.
Elle comprend la prêtrise, qui est également une fonction ordonnée par l’Empereur.
On est le messie, mais la laïcité de l’état sera respectée, la liberté de toutes les confessions est acceptée.
Il est écrit dans le livre de l’Apocalypse que toute foi a ses défauts, elle a aussi sa part de vérité, c’est à cause de cette vérité, même imparfaite, que Dieu veule préserver chaque religion, chrétien ou non.
Mais il leur ordonne de corriger leurs tords.
Il est écrit dans le message aux sept églises dans le livre mentionné ci-dessus, connu après avoir été décrypté suivant la formule Kabbalistique.
Ils sont particulièrement invités, les membres des deux chambres du parlement ; les politiciens ; les sociétés civiles ; organismes publics et privés ; les Diplomates malgaches et étrangers ; les vrais conservateurs et érudits de la tradition, à présenter et légitimer cette Sainte Constitution. (Merci de demander à moi le livre en format PDF, en couleur,  contenant cet article pour une lecture hors connexion. Cet ouvrage de 113 pages est titré : « La constitution démocratique messianique »)
C’est une constitution selon la volonté de Dieu qui doit être accomplie, afin de réaliser le souhait de l’hymne national, « Nous sommes si heureux. »
Mbola volavolan-dalàm-panorenana, avy amin’ny tenako, sy avy amin’Andriamanitra koa aloha no azo ilazana azy ity, atolotra hodinihinao mpamaky.

Lalàmpanorenana demokratika mesianika, izany hoe tsy esorina amin’ny vahoaka ny zony, izy no mifidy ny lehiben’ny mpanatanteraka, sy ireo olom-boafidy voafaritry ny lalàmpanorenana hatramin’izay.
Andriamanitra kosa no efa nifidy ny mpanjaka mpisorona, izay ny tenako manoratra. Ity fitondrana entin’Amperora ity no anisan’ny tena zava-baovao ao anatin’ity lalàmpanorenana andalam-pikotrehana ity.
Nampidirana ato koa ny momba ny fisoronana, izay asa voatendry hataon’ny Amperora ihany koa.
Hajaina kosa nefa ny tsy fitsabahan’ny fanjakana amin’ny raharaham-pinoana, Mesia ny tena saingy hajaina hatrany, ny fisian’ny finoana rehetra.
Voasoratra ao amin’ny bokin’ny apokalipsy moa fa manana ny hadisoany ny finoana tsirairay, manana ny rariny ananany koa, ary io rariny ananany io no itsimbinan’Andriamanitra azy, asainy manitsy ny lesoka kosa nefa izy amin’izany.
Voasoratra ao amin’ny hafatra ho an’ny fiangonana fito ao amin’ny boky voalaza etsy ambony izany, ary fantatra rehefa avy nadika avy amin’ny kabbale.
Asaina manokana ianareo mpikambana ao amin’ny antenimiera roa tonta ; ny mpanao politika ; ny fiarahamonim-pirenena; ireo fikambanana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana ; ny Diplaomaty Malagasy sy vahiny ; ny Mpitondra fivavahana ; ireo tena mpandala sy mpikaroka ny fomban-drazana, sns, mba hanolotra sy hanao an’izay haha-ara-dalàna an’ity volavolan-dalàm-panorenana Masina ity.
Lalàna araky  ny fikasan’Andriamanitra izay tsy maintsy tanteraka  ity, mba hahatò ilay firarian’ny hiram-pirenena hoe : « E sambatra tokoa izahay ».
Izay no ela fa atolotra ao amin’ny pejy manaraka sahady ary ny momba ny fitondrana entin’ny Mesia.

Afaka mitsidika an’ity rohy ity ianao raha hijery ny « article » rehetra mitohy.Efa vita e-book amin’ny teny malagasy sy frantsay, ary amidy eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny vontoatin’ity tranonkala ity, nanomboka ny 19 may 2022.
« La Constitution Démocratique Messianique, Digne De Madagascar » no lohateny nampitondraina azy ny Édition Universitaire Européenne no mivarotra azy io, amin’ny vidiny 60,90 euros.
Azonao angatahina amiko ny boky PDF na ny rohin’ny e-book hafa momba azy, nampitondraina ny lohateny hoe : « Ilay  lalàmpanorenana demokratika mesianika, mendrika ho an’i Madagasikara ».
​​​​​​​MP epub na MP pdf
Manorata amin’ny Facebook : Sediarifara Tanguy Parfait Rakotoson na Linkedin : RAKOTOSON Tanguy.
Les voici chaque article.
Ireto avy ary ny article tsirairay.
À PROPOS DE L’EMPEREURDU PRINCE ; LA FAMILLE IMPÉRIALE ET DE LA FUTURE SUCCESSION

ARTICLE a
Le pouvoir suprême appartient à l’Empereur.
Le premier Empereur, doit-être le prince divin, le Messie élu de Dieu :  son Altesse RAKOTOSON Sediarifara Tanguy Parfait
Il est le souverain et Grand-prêtre de la Nation.
Le prince divin (le Messie)  est le dernier rempart du pays.
La personne du prince divin (le Messie) est inviolable et injusticiable.

Ny fahefana fara tampony dia mijanona amin’ny Amperora.
Ny Amperora voalohany dia tsy maintsy ilay Mesian’Andriamanitra voafidy : son Altesse RAKOTOSON Sediarifara Tanguy Parfait.
Izy no mpitondra Fara Tampony ary Mpisoronabe an’ny firenena.

Ny Printsin’Andriamanitra, ny Mesia no arofenitra faran’ny Firenena.
Ny Printsin’Andriamanitra, ny Mesia dia tsy azo tsinontsinoavina, ary tsy azo tohintohinina ara-pitsarana.

Izay no baikon’Andriamanitra, izay no ahafahany mitahy ny firenena.
Ny Mesia, dia ny tenako RAKOTOSON Sediarifara Tanguy Parfait no nomeny ny Hasina ahafahana miaro ny Firenena sy ny vahoaka.
Tsy ny rà no ahafahana mifandray amin’Andriamanitra sy ahafahana mapiasa ny heriny hiadanan’ny Ambanilanitra fa ny Hasina.
Raha ny ho avin’ny firenena sy ny vahoaka marina no tanjona, di
a tsy afa-miala amin’ny baiboly isika.
Ny baiboly izay efa nanoratra mialoha ny amin’ny hoavin’i Madagasikara.
Voasoratra ao fa ny Mesia no afaka hamaha ny olana rehetr, eny hatramin’ny fanafoanana ny fahafatesana mihitsy aza.

UNE COURTE EXPLICATION DE L’AUTEUR

Le Messie est le chef des dirigeants de la terre, la persécution judiciaire du Messie est une insulte et une violation de la race humaine.
Le Prince de la Paix mérite de vivre en paix, car c’est une garantie de la paix de tous les autres sur cette planète.
Dieu est le responsable du Messie, il est le plus juste et le plus digne de le juger.

CAR IL EST ÉCRIT
Dans le livre d’Ésaïe 9, 5 – 6 : « 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; et la domination reposera sur son épaule, et son nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
6. De l’augmentation de son gouvernement et de la paix, il n’y aura pas de fin, sur le trône de David, et sur son royaume, pour l’affermir et le maintenir, en établissant le droit et l’ordre de Dieu, désormais même pour toujours. Le zèle du Seigneur des armées le fera. »
; « Le Seigneur a juré, et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l’ordre de Melchisédech. » Psaume 110 : 4

 FANAZAVANA AVY AMIN’NY MPANORATRA

Ny Mesia no lohany amin’ny mpajakan’ny tany, fanevatevana sy fanitsakitsahana ny taranak’olombelona ny fanenjehana ny mesia ara-pitsarana.
Mendrika hiaina am-pilaminana ny Andrian’ny fiadanana, fa antoky ny fiadanan’ny hafa rehetra eto amin’ity planeta ity izany.
Andriamanitra no mibaiko ny Mesia, izy no marina indrindra sy mendrika hitsara azy.

FA EFA VOASORATRA HOE : 

Isaia 9, 5-6 : « 5. Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana.
6. Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany. »

Salamo 110 : « 4. Efa nianianan’ny Tompo ka tsy hanenenany izao : Mpisorona mandrakizay hianao, araka ny fomban’i Melkisedeka.

ARTICLE b

La personne de l’Empereurle Messie est Sacrée, il ne peut être ni blâmé ni accusé.
La responsabilité incombe à l’Exécutif.

L’Empereur est injusticiable.

Masina ny Amperora (printsin’i Madagascar ankehitriny: ny Mesia); sady tsy azo omena tsiny no tsy azo helohina.
Miankina amin’ny fahefana mpanatanteraka ny andraikitra.

Tsy azo enjehina ara-pitsarana ny Amperora.

ARTICLE c

La succession au trône suit l’ordre linéal, c’est-à-dire que seuls les enfants biologiques de l’Empereur ; les gendres de l’Empereurle Messie, peuvent succéder au trône et que la ligne la plus proche exclut la plus éloignée, et l’aîné de la ligne le cadet.

Les enfants nés d’un mariage légal, en revanche, ont priorité sur les enfants nés hors mariage.

Parmi les héritiers, est compté aussi l’enfant simplement conçu, qui prend immédiatement le rang qui lui revient dans la ligne héréditaire, lorsqu’il vient à naître.

N’est toutefois pas appelée à l’hérédité une personne qui n’est pas descendant de l’Empereur, le Messie.

À la naissance de tout prince ou de toute princesse appelés à l’hérédité de la couronne de Madagascar, leur nom et la date de leur naissance seront notifiés à la Haute Cour constitutionnelle, à la première session, et insérés dans ses procès-verbaux.

Ny fifandimbiasana eo amin’ny seza fiandrianana dia manaraka ny filaharana Ara-pahaterahana amin’ny taranaky ny Amperora Mesia, izany hoe ny zanaky ny Amperora manjaka aloha no afaka handimby ny seza fiandrianana ary ny laharana akaiky indrindra manilika ny lavitra indrindra, ary ny zokiny indrindra manilika ny zandriny.

Ny zaza teraka tao anaty fanambadiana ara-dalàna kosa no lohalaharana manoloana ny zanaka teraka ivelan’ny tokantrano.

Anisan’ireo mpandova koa dia isaina raha vao torontoronina tsotra fotsiny ilay zaza, izay avy hatrany dia mahazo ny laharana sahaza azy eo amin’ny filaharan’ny mpandova, rehefa teraka izy.

Na izany aza, ny olona izay tsy taranaky ny Amperora Mesia dia tsy antsoina ho mpandova fanjakana.

Amin’ny nahaterahan’ny printsy na andriambavy nantsoina handova ny satro-boninahitr’i Madagascar, dia raketina ao amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny anarany sy ny daty nahaterahany, ary ampidirina ao anatin’ny fitanana an-tsoratra.

TENIN’NY MPANORATRA

Na efa voasoratra aza, fa tsy mba ho faty ny Mesia, dia entina eto ihany ny fepetra momba ny fandovana ny seza fiandrianana.
Ny amisavisana ny ratsy, hono, mantsy, hiavian’ny soa.

QUELQUES MOTS DE L’AUTEUR

Bien qu’il soit écrit que le Messie est immortel, les conditions concernant le droit de succession au trône sont toujours apportées ici.
On dit que l’imagination du mal apporte le bien.

ARTICLE d

À défaut de prince ou de princesse, appelé à l’hérédité, L’Empire messianique de Madagascar redeviendra la République de Madagascar.

Raha tsy misy andriana na andriambavy nantsoina amin’ny fandovana intsony, dia ho lasa Repoblikan’i Madagasikara indray ny Ampira mesianikan’i Madagasikara.

ARTICLE e

L’âge de la majorité de l’Empereur est de 25 ans.
Aussitôt que L’Empereur a atteint l’âge déterminé par la loi, il déclare officiellement sa majorité.

Ny fahafenoan-taonan’ny Amperora mpandova fanjakana dia voafaritra ho eo amin’ny faha 25 taonany. Raha vantany vao tonga amin’ny taona voafaritry ny lalàna ny Amperora dia manambara amim-pomba ofisialy ny fahampian-taonany.

ARTICLE f

Aussitôt que L’Empereur, majeur, prend son règne, il prête devant la Haute Cour constitutionnelle le peuple, le serment suivant : « Je promets et je jure de vouloir diriger L’Empire messianique de Madagascar conformément à sa Constitution et à ses lois ; aux lois divines, ainsi, Dieu tout-puissant et omniscient qui m’a élu me soit en aide. »

Si la Haute Cour constitutionnelle ne se trouve pas réunie à cette époque, le serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres, et renouvelé solennellement par L’Empereur à la première session de la Haute Cour constitutionnelle.

Raha vantany vao ampy taona ny Amperora, dia mianiana eo anatrehan’ny fitsarana avo momba ny lalàmmpanorenana, manao izao fianianana izao: « Mampanantena aho ary mianiana fa  hitantana ny Ampira mesianikan’i Madagasikara araka ny Lalàm-panorenany sy ny lalàny; amin’ny lalàn’Andriamanitra, koa Andriamanitra Tsitoha sy mahay ny zavatra rehetra, izay nifidy ahy anie hanampy ahy. »

Raha tsy mivory ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana amin’io fotoana io, dia apetraka an-tsoratra eny amin’ny Filankevitry ny minisitra ny fianianana, ary havaozin’ny Amperora amin’ny fotoam-pivoriana voalohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.

ARTICLE g

L’Empereur ne peut accepter aucune autre couronne ni aucun autre gouvernement sans le consentement du parlement, pour lequel est requise une majorité des deux tiers des voix.

Ny Amperora dia tsy afaka mandray satro-boninahitra na governemanta hafa raha tsy mahazo alalana avy amin’ny parlemanta, izay roa ampahatelon’ny vato no takiana aminy.

ARTICLE h

L’Empereur peut modifier et abroger tout règlement concernant le commerce, les douanes, les diverses activités économiques ; la police et l’armée, toutefois, ces règlements ne devront pas être contraires à la Constitution.

Ny Amperora dia afaka manamboatra sy manafoana ny lalàna mifehy ny varotra ; ny fomba amam-panao ; ny hetsika ara-toekarena isan-karazany ary ny polisy sy ny foloalindahy ; na izany aza tsy tokony hifanohitra amin’ny Lalàm-panorenana ireo fitsipika ireo.

ARTICLE i

L’Empereur a le droit, de gracier les condamnés après que le verdict soit prononcé. Le condamné a le choix d’accepter la grâce de l’Empereur ou de se soumettre à la peine à laquelle il a été condamné.

Zon’ny Amperora, eo amin’ny Filankevitry ny minisitra, ny famelana ny heloky ny voampanga iray  aorian’ny famoahana ny didim-pitsarana.

Ny voaheloka dia manan-tsafidy hanaiky ny famelan-keloka ataon’ny Amperora na hanefa ny sazy izay nanamelohana azy.

ARTICLE j

L’Empereur peut conférer des décorations à qui bon lui semble en récompense de mérites distingués qui seront officiellement publiés ; mais il ne peut conférer d’autres rangs ni titres que celui qui est attaché à chaque fonction.

La collation d’une décoration n’affranchit personne des devoirs et charges communs à tous les citoyens, ni n’assure de préférence pour l’admission aux hautes fonctions de l’État.

Ny Amperora dia afaka manome mariboninahitra ho an’izay hitany fa mety amin’ny fanekena ny fahamendrehana manan-kaja izay havoaka amin’ny fomba ofisialy; fa tsy afaka manome laharana na anaran’andraikitra hafa ankoatry ny mifamatotra amin’ny lahasa tsirairay.

Ny fandravahana mari-boninahitra dia tsy manafaka na iza na iza amin’ny adidy sy ny fiampangana azony, zo iraisan’ny olom-pirenena rehetra, ary tsy manome vahana manokana amin’ny fahazoana an’ireo asam-panjakana ambony.

ARTICLE k

L’Empereur nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel attaché au service de sa maison ou revêtu de charges à la Cour.

L’Empereur nomme et révoque, comme bon lui semble les prêtres qu’ils désignent pour lui assister à la réalisation des rites et cérémonies traditionnelles.
Ces prêtres sont à désigner selon leurs capacités à maîtriser la nature, selon les besoins de chaque région.
Ces prêtres ont aussi la responsabilité d’éduquer le peuple suivant un programme établit par l’Empereur.
L’Empereur les met à l’épreuve avant leur nomination.
La désignation à la fonction de prêtre ne dépend pas de la religion, ni du métier du sujet.
Ces sujets désignés sont membres d’office du sénat.

Ny Amperora dia afaka manendry sy manala ny mpiara-miasa aminy ao an-dapany ;

Manendry arak’izay hitany fa mety, olona hiara miasa aminy hanatanteraka ny fisoronana sy ny fankalazana nentim-paharazana iraisan’ny firenena, ka mpisorona no anarana entin’ireo.

Ireo mpisorona ireo, tendrena araky ny fahaizany mifehy ny herin’ny voaary, araky ny filan’ny faritra tsirairay.

Manana andraikitra hampianatra ny vahoaka koa ireo manaraka an’izay fandaharan’asa nofaritan’ny Amperora.

Tsy maintsy sedrain’ny Amperora ny fahaizan’izy ireo alohan’ny hanendrena azy.

Tsy miankina amin’ny finoany na ny asany ny fanendrena an’ireo mpisorona ireo.

Ireto olom-boatendry ireto dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny antenimieran-doholona.

FA EFA VOASORATRA HOE :

« Fa ianareo, dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona. »

ARTICLE l

L’Empereur a le commandement suprême de l’armée ; de la gendarmerie et de la police, il est le seul à décorer avec le grade de Maréchal.

Ny Amperora dia manana ny fahefana faratampon’ny foloalindahy, izy ihany no mahazo misalotra ny laharam-boninahitra Marosaly na Maréchal.

ARTICLE l2

L’Empereur a le droit de rassembler des troupes, de déclarer la guerre pour défendre le pays et de conclure la paix, de contracter et de rompre des traités, de dépêcher et de recevoir des envoyés diplomatiques ; de signer des traités portant sur des matières d’une importance particulière et en tout cas, les traités, conformément à la Constitution.

Zon’ny Amperora ny hamory tafika, hanambara ady ho fiarovana ny firenena ary hihavana, hanao sy handrava fifanarahana, handefa sy handray iraka diplaomatika ; hanasonia fifanarahana momba ny raharaha manan-danja indrindra ary amin’ny tranga rehetra misy fifanarahana, mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana.

ARTICLE l3

L’Empereur n’est pas membre de l’exécutif ; il n’a pas du tort, la responsabilité appartient seulement à l’exécutif.

Tsy anisan’ny fahefana mpanatanteraka ny ny Amperora, ka an’ny governemanta ny hadisona raha misy.

ARTICLE o

Toutes les résolutions émanant de l’Empereur doivent être valides, être contresignées. Les résolutions afférentes aux affaires de commandement militaire sont contresignées par celui qui en a fait rapport ; les autres décisions, par le Premier ministre ou, s’il n’était pas présent, par le plus élevé en rang des membres présents du Conseil des ministres.
Le Messie reçoit du budget de l’État une somme globale pour l’entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.

Ny fanapahan-kevitra rehetra mivoaka avy amin’ny Amperora dia tsy maintsy manan-kery ary soniavin’ny tompon’andraikitra.
Ny fanapahan-kevitra momba ny raharaha momba ny baiko miaramila dia asain’ny olona manao tatitra azy miaraka amin’ny fanapahan-kevitra hafa, soniavin’ny praiminisitra na, raha tsy eo izy, amin’ny laharana avo indrindra an’ny mpikambana izay ao amin’ny Filankevitry ny minisitra.

Ny Mesia dia mandray vola avy amin’ny tetibolam-panjakana, ho an’ny fikarakarana ny ankohonany sy ny tranony, ary ny asany, mitsinjara malalaka an’izany.

ARTICLE p

Les résolutions prises par le Gouvernement en l’absence de l’Empereur sont expédiées au nom de l’Empereur et signées par le Conseil des ministres.

Ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Governemanta, tsy natrehin’ny Amperora dia alefa amin’ny anaran’ny Amperora ary nosoniavin’ny Filankevitry ny minisitra.

ARTICLE q

L’Empereur décide des titres que porteront les personnes appelées à l’hérédité de la couronne, ainsi que leurs fonctions.

L’Empereur nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel attaché au service de sa maison ou revêtu de charges à la Cour.

Ny Amperora no manapa-kevitra momba ny anaram-boninahitra ho entin’ireo nantsoina handova ny satroboninahitra sy ny andraikitra hotanany.
Ny Amperora no manendry sy manala amin’ny toerany, araka ny hitany fa mety, ny mpiasa ao an-dapany sy ao an-tranony, na ny mpiasa izay manana andraikitra ao anatin’ny asa iandraiketany.

ARTICLE r

Aussitôt que l’héritier ou l’héritière du trône a atteint l’âge de 18 ans, il ou elle a le droit de prendre place au Conseil des ministres, mais sans voix délibérative ni responsabilité.

Il est aussi membre du sénat.
L’héritier du trône est le numéro deux à la prêtrise, après l’Empereur.

Raha vantany vao feno 18 taona ny mpandova ny seza fiandrianana dia manan-jo handray toerana ao amin’ny Filankevitry ny minisitra izy nefa tsy manana zo na andraikitra hanapa-kevitra.

Mpikambana ao amin’ny antenimieran-doholona ihany koa izy.

Izy no mpisoronabe tompon’andraikitra ary mitarika ny fombafomba nentim-paharazana nasionaly, aorian’ny Amperora.

ARTICLE s

Aucune princesse ni aucun prince appelés à l’hérédité de la couronne de Madagascar ne peuvent se marier sans le consentement de l’Empereur. Ils ne peuvent non plus accepter aucune couronne ni aucun gouvernement sans le consentement de l’Empereur et de la Haute Cour constitutionnelle.

Le consentement de la Haute Cour constitutionnelle est valide après avoir été soumis au vote des parlements doit être donné à la majorité des deux tiers des voix.

Tsy misy andriambavy na printsy voantso ho amin’ny fandovana ny fanjakan’Amperoran’i Madagasikara afaka manambady raha tsy nahazo alalana avy amin’ny ny Amperora.

Tsy afaka mandray satro-boninahitra na governemanta hafa koa izy ireo raha tsy mahazo ny fankatoavan’ny Amperora sy ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ; Ny fankatoavan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia manan-kery aorian’ny  nangatahana ny hevitry ny parlemanta sy nandatsahany vato  ary nahazo ny roa ampahatelon’ny vato.

ARTICLE s1

Les princes Impériaux et les princesses impériales ; l’impératrice ne sont, pour leurs personnes, justiciables que de l’Empereur ou de la personne que L’Empereur nomme pour les juger.

Ireo rehetra voaantso amin’ny fandovana ny fanjakana ; ny vadin’ny amperora, dia tsy azo tohintohinina, na helohina ara-pitsarana, fa ny Amperora ihany no afaka mitsara azy, na izay olona tendren’ny Amperora hitsara azy ireo.

ARTICLE t

Le messie, grand prêtre nomme les prêtres régionaux, par décret pris en Conseil des ministres.

La date de célébration des fêtes traditionnelles nationale est désignée par le messie, y compris le bain et la fête du nouvel an traditionnel.
Le messie commande tous les rituels à suivre dans l’exécution de ces célébrations.
C’est le travail de ces prêtres de négocier avec la nature et aux catastrophes naturelles pour préserver les produits, les biens et chaque vie dans la nation.
Ils ont également la responsabilité d’éduquer le public par le biais de divers médias ou d’autres moyens.
Le nombre de prêtres est limité par une loi organique.
Les prêtres sont ordonnés par le messie et peuvent être révoqués ou remplacés.
Le messie décide de la date de consécration ou de commencement d’une infrastructure affectant la vie de toute la nation.
Il est également de la responsabilité du messie d’exécuter une cérémonie de purification et de commander tous les rituels à suivre cependant, si nécessaire.
Le messie peut mandater des prêtres sous son autorité, pour une durée déterminée, à accomplir certaines de ces tâches s’il n’est pas en mesure de le faire.

Ny mesia, izay mpisoronabe no manendry ny mpisorona isam-paritra, amin’ny alalan’ny didm-panjakana noraisina teo anivon’ny filan-kevitry ny minisitra.

Ny daty ankalazana ny fetim-pirenena ara-pomban-dRazana, dia ny mesia no manondro azy, anisan’ireo ny fandroana sy ny taom-baovao ara-pomban-dRazana.
Ny mesia no mandidy ny fombafomba rehetra arahina eo am-panatanterahana an’izany fankalazana izany.
Asan’ireo mpisorona ireo ny mifampiraharaha amin’ny zavaboahary sy ny loza voajanahary tsy handrava ny vokatra sy ny fananana ary ny aina eto amin’ny firenena.
Manana andraikitra hampianatra ny vahoaka koa ireo amin’ny alalan’ny fitaovan-tserasera isankazany na amin’ny fomba hafa.
Lalàna fehizoro no mametra ny isan’ireo mpisorona.
Ny mpisorona dia tendren’ny mesia, ary azony esorina na soloina.

Ny mesia no manapaka ny daty anaovana ny fitokanana na fanombohana foto-drafitr’asa mahakasika ny fiainam-pirenena iray manontolo.

Andraikitry ny mesia ihany koa ny mampanao ny ala faditra sy ny manapaka ny amin’ny fombafomba rehetra arahina amin’izany, raha ilaina.

Afaka manendry an’ireo mpisorona eo ambany fahefany ny mesia hanantanteraka an’ireo asa ireo raha misy tsy fahafahany.

ARTICLE u 

Si l’Empereur vient à mourir alors que l’héritier du trône est encore mineur, le Conseil des ministres convoquera aussitôt la Haute Cour constitutionnelle.

Raha maty ny Amperora, raha tsy mbola ampy taona ny mpandova ny seza fiandrianana, dia hantsoin’ny Filankevitry ny minisitra avy hatrany ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.

ARTICLE v

Jusqu’à ce que la Haute Cour constitutionnelle se soit réunie et ait constitué la régence pendant la minorité de l’Empereur, le gouvernement pourvoit à l’administration de l’Empire, conformément à la Constitution.

Mandra-pahatongan’ny fivorian’ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana handrafitra ny fitondrana mandritra ny maha tsy ampy taona ny Amperora, ny governemanta dia manohy ny fitantanana ny fanjakana, mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana.

ARTICLE w

Si l’Empereur est absent de l’Empire sans être en campagne, ou s’il est trop malade pour pouvoir gouverner, la personne la première appelée à l’hérédité du trône, à condition qu’elle ait atteint l’âge fixé pour la majorité impériale, assumera la direction comme investie temporairement de la puissance impériale.

Au cas contraire, la personne majeure parmi ceux qui sont appelés à l’hérédité suivant l’ordre linéal assurera la régence.
Et faute d’un héritier majeur, la régence sera assumée par la conjointe du monarque, à condition qu’elle soit veuve, si divorcée du souverain.

Raha tsy eto an-tanindrazana ny Amperora, nefa tsy hita any an-toeran-kafa koa, na raha marary loatra ka tsy afaka mitondra, ilay olona voalohany nantsoina handova ny seza fiandrianana, raha toa ka efa ampy taona araka ny voatondron’ny lalàna, dia handray ny fitondrana amin’ny fahefana maha-Amperora vonjimaika.

Raha tsy mbola ampy taona kosa izy, izay ampy taona, manaraka ny filaharany, ao amin’ireo voaantso amin’ny fandovana ny seza fiandrianana no misolo tena azy vonjimaika.
Raha tsy misy olona ampy taona mihitsy amin’ireo antsoina amin’ny fandovam-panjakana, dia ny vadin’ny amperora no mandray vonjimaika ny fitondrana.
Manan-kery ity andalana ity raha tsy misy ny fisaraham-panambadiana ara-dalàna na mijanona ho mananontena ity farany tao aorian’ny fisarahana.

ARTICLE x

Le prince ou la princesse qui assume la direction de l’Empire prêtera, par écrit, au Haute Cour constitutionnelle, le serment suivant : « Je promets et je jure de vouloir diriger conformément à la Constitution et aux lois divines, ainsi Dieu tout-puissant et omniscient, qui m’a désigné me soit en aide ».

Si la Haute Cour constitutionnelle n’est pas en session à ce moment, le serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres et présenté ensuite à la prochaine session du Haute Cour constitutionnelle.

Le prince ou la princesse qui a une fois prêté serment ne le renouvelle pas.

L’onction de l’Empereur sera faite aux yeux du public.

Ny printsy na andriambavy izay mandray ny fitarihana ny fanjakana dia hitondra amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny fianianana an-tsoratra toy izao : « Mampanantena aho ary mianiana fa hanjaka mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana sy ny lalàn’Andriamanitra, ka Andriamanitra tsitoha sy mahery vaika, izay nanendry ahy anie hanampy ahy ».

Raha tsy ao anatin’ny fotoam-pivorian’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana kosa izany amin’izay fotoana izay, dia hatolotra an-tsoratra amin’ny Filankevitry ny minisitra ny fianianana ary hatolotra amin’ny fivorian’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana manaraka.
Ny printsy na andriambavy nanao fianianana indray mandeha dia tsy manavao izany.
Ny fanosorana ny Amperora kosa dia atao ampahibemaso.

ARTICLE y

Faute de convocation immédiate, le prince ou la princesse qui assume la direction de l’Empire prêtera, par écrit, à la Haute Cour constitutionnelle, le serment suivant : « Je promets et je jure de vouloir diriger conformément à la Constitution et aux lois divines, ainsi Dieu tout-puissant et omniscient, qui m’a désigné me soit en aide ».

Si la Haute Cour constitutionnelle n’est pas en session à ce moment, le serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres et présenté ensuite à la prochaine session du Haute Cour constitutionnelle.

Le prince ou la princesse qui a une fois prêté serment ne le renouvelle pas.

L’onction de l’Empereur sera faite aux yeux du public.

Il est du devoir impérieux de la Haute cours de justice de procéder à cette convocation, aussitôt après l’expiration d’un délai de quatre semaines.

Raha tsy misy ny fiantsoana eo noho eo avy amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, dia adidin’ny Haute cour de justice ny manohy io fiantsoana io, aorian’ny fandaniana fe-potoana efatra herinandro.

ARTICLE z

La direction de l’éducation de l’Empereur durant sa minorité, lorsque ses deux parents sont décédés et qu’aucun d’entre eux n’aura laissé de dispositions par écrit, sera déterminée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Ny momba ny fanabeazana ny amperora mandritra ny maha tsy ampy taona azy, rehefa maty ny ray aman-dreny roa, ary samy tsy namela fandaminana an-tsoratra, dia hotapahin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.

ARTICLE z1

Si la descendance royale vient à s’éteindre sans qu’aucun successeur au trône n’ait été désigné, un nouveau Empereur sera désigné par la Haute Cour constitutionnelle suivant l’article c de la présente constitution.

Raha tapitra ny taranaky ny amperora, nefa tsy misy mpandimby ny seza fiandrianana, dia Amperora vaovao no hotendren’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana mifanaraka amin’ny andininy c amin’ity lalàm-panorenana ity.

Afaka manohana an’izao asa fampahafantarana ny marina momba ny kolontsaina Malagasy izao ianao : Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609

Mila zaraina amin’olona maro kokoa arak’izay tratra ity pejy ity.

Mila fatsarana ihany koa ity tranonkala ity.

Tsodrano ho anao ny fandraisana anjara amin’izany.

Titre premier : des principes fondamentaux

ARTICLE 1

Le peuple malgache est une seule nation et est uni en un empire souverain et unique et ne confond pas le gouvernement et la religion.
L’État est connu sous le nom d’ « Empire messianique de Madagascar ».
La démocratie et le principe de l’État de droit sont les fondements de l’Empire.
Il a l’autorité sur son territoire.
Personne n’est autorisé à menacer l’unité incontournable de la terre de l’Empire.
Les terres nationales ne peuvent être ni vendues ni échangées.
Les modalités et conditions de location de terrains à des étrangers sont déterminées par la loi.

Firenena iray ny Vahoaka Malagasy ka mivondrona ho Fanjakana masi-mandidy, tokana, Ampira ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakàna sy ny finoana.
« Ampira mesianikan’i Madagasikara » no anarana entin’io Fanjakana io.
Ny demokrasia sy ny feni-kevitra momba ny Fanjakana tan-dalàna no fototra iorenan’ny Ampira.
Eo amin’ny faritry ny taniny no maha masi-mandidy azy.
Tsy misy mihitsy mahazo manohintohina ny maha iray tsy anombinana ny tanin’ny Ampira.
Tsy azo amidy na atakalo ny tanim-pirenena.
Ny fomba sy fepetra fampanofana tany ho an’ny vahiny dia voafaritry ny lalàna.

ARTICLE 2

L’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions.

La laïcité de l’Empire repose sur le principe de la séparation des affaires de l’État et des institutions religieuses et de leurs représentants.

L’Etat et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs.

Aucun chef d’institution ni membre du Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction.

Ny Fanjakana dia manamafy ny tsy fombàny ny atsy sy ny aroa eo anatrehan’ny finoana samy hafa.
Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin’ny Ampira dia miankina amin’ny foto-kevitra mikasika ny fisarahan’ny raharaham-panjakana sy ny fikambanam-pivavahana ary ny solontenany.
Ny Fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo amin’ny sehatr’asan’izy ireo tsirairay avy.
Tsy misy mihitsy Lehiben’Andrim-panjakana na mpikambana ao amin’ny Governemanta afaka miditra any amin’ny ambaratongam-pitarihana ny fikambanam-pivavahana iray ; raha tsy izany dia azon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana atao ny manongana azy na heverina ho toy ny mametra-pialàna avy hatrany amin’ny asany na ny raharahany izy.

ARTICLE 3

L’Empire est une monarchie reposant sur un système de collectivités territoriales décentralisées composées de Communes, de Régions et des Provinces dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis par la loi.
Pour que les 6 provinces soient égales, il faut accorder le droit de mer pour la province d’Antananarivo.

Ny Ampira mesianikan’i Madagasikara dia Firenena miankina amin’ny rafitry ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana izay ahitana Kaominina, Faritra ary Faritany ka ny fari-pahefana sy ny foto-kevitra momba ny fizakan-tena ara-pitondran-draharaha sy ara-pitantanam-bola dia iantohan’ny Lalàmpanorenana sy faritan’ny Lalàna.
Ho fampitovian-jo ny faritany enina dia omena zo hanana ranomasina koa ny faritanin’Antananarivo.

ARTICLE 4

L’Empire messianique de Madagascar a pour devise : « Tanindrazana-Fahamarinana-Fandrosoana ».

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte.

La langue nationale est le malagasy.

L’hymne national est « Zanahary ô, tahio ! »

La Capitale de L’Empire messianique de Madagascar est Antananarivo.

Les sceaux de l’État et les armoiries de l’Empire sont définis par la loi.

Les langues officielles sont le malagasy ; le français et l’anglais.

« Fahamarinana – Tanindrazana – Fandrosoana » no filamatry ny Ampira mesianikan’i Madagasikara.
Ny fanevany dia saina telo soratra, fotsy ; mena ; maitso, vita amin’ny tsivalana telo mahitsizoro mitovy refy, ka ny voalohany fotsy ary mitsangana manaraka ny tahon-tsaina, ny roa hafa mandry ka ny mena ambony ary ny maitso ambany.
Ny teny malagasy no tenim-pirenena.
« Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay » no hiram-pirenena.
Antananarivo no Renivohitry ny Ampira mesianikan’i Madagasikara.
Ny lalàna no mametra ny fitombokasem-panjakana sy ny mari-piandrianan’ny Firenena.
Ny teny malagasy sy frantsay ary ny teny anglisy no teny ofisialy.

ARTICLE 5

La démocratie conserve des  pouvoirs au peuple, qui l’exerce par  ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante.

La loi organise les modalités de fonctionnement de ladite structure.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques. La qualité d’électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive.

Ny vahoaka izay ipoiran’ny fahefana rehetra no masi-mandidy ka mampiasa izany amin’ny alàlan’ny solontenany lany amin’ny alàlan’ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana na tsy mivantana, na koa amin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka.

Tsy misy mihitsy ampahany amin’ny vahoaka, na olon-tokana mahazo manendry tena hampiasa izany fahefana feno izany.
Ny fandaminana sy ny fitantanana ny raharaha rehetra momba ny fifidianana dia ankinina amin’ny rafitra mahaleotena iray eto amin’ny Firenena.
Ny lalàna no mandamina ny fombafomba fampandehanana io rafitra io.
Mpifidy avokoa, araka ny fepetra faritan’ny lalàna, ny olom-pirenena lahy sy vavy rehetra mizaka ny zon’ny isam-batan’olona sy ny zo politika. Didim-pitsarana raikitra no hany mahavery ny zo maha-mpifidy.

TENIN’NY MPANORATRA MANOKANA

UNE CRITIQUE DE L’AUTEUR

C’est l’un des articles les plus violés fréquemment de la Constitution.
Le statut républicain a été bafoué.
Ce ne fait pas partie de la fonction président et du gouvernement sous son contrôle, par exemple, de créer des personnes appelées « princesses » et autres.

Mais cela a eu lieu lors de l’inauguration du palais de Madagascar le 6 novembre 2020 et de la célébration de l’anniversaire de la république par le ministère de la Culture le 14 octobre 2021.
Quel article dans la constitution en vigueur autorise cela ?
Madagascar est un état républicain et le peuple Malgache n’a pas élu une personne pour s’appeler une princesse, où est la Haute cour constitutionnelle ?
Les lois de l’univers ont également été violées.

Anisan’ny voadika matetika ity andininy iray amperin’asa amin’ny lalàmpanorenana ity.

Voahitsakitsaka ny sata repoblikana.
Tsy asana filoha sy ny governemanta eo ambany fifehezany ohatra, ny mamorona  olona hantsoina hoe  « printsesy » sy ny karazany.

Nisy izany nandritry ny fitokanana ny rova ny 06 novambra 2020 sy ny fankalazana ny tsingerin-taonan’ny repoblika nataon’ny ministeran’ny kolontsaina ny 14 oktobra 2021.

Aiza ho aiza ao anaty lalàmpanorenana no manome alalana an’izany ?
Fanjakana repoblikana izao ary tsy nifidy olona hantsoina hoe printsesy izany ny vahoaka Malagasy, aiza ny
Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ?
Voadika ihany koa ny lalàna mifehy an’ity tontolo ity.

ARTICLE 6

La  loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.

Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la croyance religieuse ou l’opinion.

La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale.

Ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka. Mitovy ny olona rehetra eo anatrehan’ny lalàna, na izy natao hiarovana, na izy natao handidy, na izy natao hamaizana.
Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan’ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra arovan’ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin’ny maha-lahy na amin’ny maha-vavy, na amin’ny fari-pahalalàna, na amin’ny fari-piainana, na amin’ny fiaviana, na amin’ny finoana, na amin’ny tsy fitovian-kevitra.
Ny lalàna no manome tombony ny fitoviana amin’ny fidirana sy ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny fisahanan’asam-panjakana sy amin’ny asa eo amin’ny sehatry ny fiainana ara-politika, ara-toekarena sy ara-tsosialy.

Titre II : des libertés, des droits et des devoirs des citoyens

- Sous-titre I : des droits ; des devoirs civils et politiques

ARTICLE 7

Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi.

Ny zon’ny isam-batan’olona sy ny fahalalahana fototra dia iantohan’ny Lalàmpanorenana ary ny lalàna no mandamina ny fampiasana azy.

ARTICLE 8

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Arovan’ny Lalàna ny zon’ny olona rehetra hiaina. Tsy azo atao ny manala ain’olona amin’ny fomba tsy rariny. Tsy azo heverina ho fandikàna ity andininy ity ny famonoana raha toa ka tsy maintsy ilaina ny fampiasana hery mba hiantohana ny fiarovana ny olona rehetra amin’ny herisetra tsy ara-dalàna.
Tsy misy olona azo ampahoriana, saziana na ampijaliana amin’ny fomba tafahoatra sy tsy mendrika manetry ny maha-olombelona.

ARTICLE 9

Seules les personnes commettants de l’infraction sont à condamner.

Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Ny olona manao heloka ihany no azo helohina.

Ny olona rehetra dia manan-jo amin’ny fahalalahana ary tsy azo samborina na tànana am-ponja tsy amin’antony.
Tsy misy olona azo f na samborina na tànana am-ponja raha tsy noho ny anton-javatra voafaritry ny lalàna ary araka ny fomba voadidiny.
Izay niharan’ny fisamborana na fitànana am-ponja tsy ara-dalàna dia manan-jo hahazo onitra.

ARTICLE 10

Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’État.

Ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny ; ny fahalalahana eo amin’ny fifandraisana ; ny fahalalahana manao gazety ; ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalahana hivory malalaka ; ny fahalalahana mivezivezy ; ny fahalalahana amin’ny fieritreretana sy amin’ny finoana dia samy iantohana ho an’ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalahana sy ny zon’ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka, ny fahamendrehan’ny firenena ary ny filaminan’ny Fanjakàna.

ARTICLE 11

Tout le monde a le droit d’être informé.
Aucune restriction préalable ne peut être appliquée aux informations sous une forme autre que celles qui sont obscènes ou susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
La liberté d’information est un droit, peu importe à quel point elle est soutenue. L’exercice de ce droit est un devoir et une responsabilité, mais est régi par les formalités, conditions ou sanctions prévues par la loi, qui sont des conditions nécessaires dans une société démocratique. La censure est interdite sous toutes ses formes.
La conduite des affaires des journalistes est régie par la loi.

Manan-jo hahalala vaovao ny tsirairay.
Tsy misy faneriterena mialoha azo ampiharina amin’ny fampahalalam-baovao amin’ny endriny rehetra ankoatr’ireo izay mamoafady na mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka.
Zo ny fahalalahana amin’ny fampahalalam-baovao, na toy inona toy inona no hanohanana izany. Ny fampiasana io zo io dia adidy sy andraikitra saingy voafehin’ny fombafomba, fepetra, na sazy voalazan’ny lalàna, izay fepetra ilaina ao anatin’ny fiaraha-monina demokratika. Voarara amin’ny endriny rehetra ny sivana.
Ny fisahanana ny asa aman-draharahan’ny mpanao gazety dia voalamina araka ny lalàna.

ARTICLE 12

Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par loi. Tout individu a le droit de circuler et de s’établir librement sur tout le territoire de l’empire dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi.

Ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo handao sy hiverina eto amin’ny tanim-pirenena araka ny fepetra voatondron’ny lalàna.

ARTICLE 13

Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et sur ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L’État garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites.

Tout prévenu ou accusé ont droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive

La détention préventive est une exception.

Ny olona tsirairay dia iantohana amin’ny tsy fahazoana manao an-keriny na herisetra amin’ny tenany, amin’ny fonenany sy amin’ny tsiambaratelon’ny fifandraisany.
Tsy misy fisavan-trano na toerana azo atao, raha tsy alàlana omen’ny lalàna ary araka ny baiko an-tsoratra nomen’ny fahefana mpitsara afaka manao izany, afa-tsy amin’ireo izay tratra ambodiomby.
Tsy misy olona azo sazina raha tsy araka ny lalàna navoaka hanan-kery alohan’ny nanaovana ilay fihetsika mahavoasazy.
Tsy misy olona azo sazina indroa noho ny toe-javatra iray efa nanamelohana azy.
Ny lalàna dia miantoka ny zo hitady ny rariny sy ny hitsiny ho an’ny olona rehetra ary tsy vato misakana izany velively ny tsy fahampian’ny fidiram-bola aminy.
Iantohan’ny Fanjakana ny zom-piarovan-tena feno sy tsy azo hozongozonina eo anatrehan’ny antokom-pitsarana rehetra, amin’ny dingana rehetra eo amin’ny fizotry ny ady, manomboka hatrany amin’ny famotorana mialoha eo amin’ny ambaratongan’ny mpanao famotorana na ny fampanoavana.
Voarara ny fanerena ara-tsaina rehetra sy/na fampijaliana ara-batana mba hisamborana olona iray na hitànana azy am-ponja.
Heverina ho tsy manan-tsiny ny voampanga sy voarohirohy rehetra mandra-pisian’ny didim- pitsarana raikitra manameloka azy.
Toe-javatra manokana ny fitànana am-ponja vonjimaika.

ARTICLE 14

Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi. Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Les conditions de leur création sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement.

Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l’unité de l’Empire et les principes démocratiques, et qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

Les partis et organisations politiques concourent à l’expression du suffrage.

La Constitution garantit le droit d’opposition démocratique.

Après chaque élection législative, les groupes politiques d’opposition élisent un chef de l’opposition. A défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme chef de l’opposition officiel.

Le statut de l’opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi.

Zon’ny olona rehetra ny mivondrona an-kahalalahana ao anaty fikambanana, nefa tsy maintsy manaraka ny voalazan’ny lalàna.
Toy izany koa ny momba ny zo hanangana antoko politika. Ny lalàna momba ny antoko politika no mametra ny fomba entina manangana sy mamatsy vola azy ireo.
Raràna ny fikambanana sy ny antoko politika izay manohintohina ny maha-iray tsy mivaky ny Firenena sy ny foto-kevitra ijoroan’ny Ampira, sy izay manindrahindra fanjakazakana na fanavakavahana ara-pirazanana, ara-poko na ara-pinoana.
Mandray anjara amin’ny fanehoana safidy ny antoko sy fikambanana politika.
Ny Lalàmpanorenana no miantoka ny zo hijoro ho mpanohitra amin’ny fomba demokratika.
Aorian’ny fifidianana solombavambahoaka, ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehiben’ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fifanarahana dia ny lehiben’ny vondrona politika mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin’ny latsabato no heverina ho lehiben’ny mpanohitra.

Ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra, eken’ity Lalàmpanorenana ity sy manome azy indrindra ny sehatra ahafahana haneho hevitra, dia faritana amin’ny alàlan’ny lalàna.

ARTICLE 15

Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Manan-jò hilatsaka hofidina amin’ny fifidianana rehetra voalazan’ny Lalàmpanorenana ny olom-pirenena tsirairay rehefa voahaja ny fepetra takian’ny lalàna.

ARTICLE 16

Dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des institutions, des lois et règlements de l’Empire.

Adidin’ny tsirairay ny manaja ny Lalàmpanorenana sy ireo Andrim-panjakana, ary ireo didy aman-dalàn’ny Ampira eo am-pizakàna ny zo sy ny fahalalahana eken’ity Lalampanorenana ity.

- Sous-titre II : des droits, des devoirs économiques, sociaux et culturels

ARTICLE 17

L’État protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Arovana sy iantohan’ny Fanjakàna ny fampiasàna ny zo izay miantoka ny maha-izy azy ny tsirairay, ny fahamendrehany, ny fivelarany feno ara-batana sy ara-tsaina ary ara-pitondrantena.

ARTICLE 18

Le service national légal est un devoir d’honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l’exercice des droits politiques du citoyen.

Participer  ou non au test d’aptitude au service militaire est un choix
Ne pas le faire n’est pas un crime, donc aucune peine n’est applicable.
Toutes les formes de contraintes, directes ou indirectes, liées auparavant au présent article ne sont plus applicables.

Cela n’empêche pas la convocation et la candidature volontaire pour le service militaire.

Voninahitra sy adidy ny fanompoam-pirenena voadidin’ny lalàna.

Ny fanatontosana izany dia tsy manembantsembana ny toerana misy ny olom-pirenena eo amin’ny asany na ny fampiasana ny zo politika.
Safidy ny fandraisana anjarana amin’ny fitsarana ho miaramila na tsia.

Safidy ny fandraisana anjarana amin’ny fitsarana ho miaramila na tsia. Tsy heloka ny tsy fanatontosana an’izany ka tsy mahavoasazy.
Mitsahatra avokoa ireo teritery mifandraika amin’ny fitakiana taratasy mikasika an’izany, afa tsy amin’ny asa maha miaramila.
Tsy heloka ny tsy fanatontosana an’izany ka tsy mahavoasazy.

Asa toy ny asa rehetra ny asa miaramila, fanompoam-pirenena avokoa ny asa rehetra, ka tsy misy tokony avahana anaovana faneriterena.
Mitsahatra avokoa ireo teritery mifandraika amin’izany.

ARTICLE 19

L’État reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès sa conception, par l’organisation des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale.

Mankatò sy mandamina ny zon’ny tsirairay amin’ny fiarovana ny fahasalamana dieny hatrany am-bohoka ny Fanjakana amin’ny alàlan’ny fandaminana ny fitsaboana ara-panjakana maimaimpoana, ka ny maha maimaimpoana izany dia avy amin’ny fahafaha-manao ny firaisankinam-pirenena.

ARTICLE 20

La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l’État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personne.

Un couple marié légalement est formé par deux personnes de sexes opposés, c’est-à-dire un homme et une femme naturels.

Arovan’ny Fanjakàna ny ankohonana izay singa voajanahary sy andrin’ny fiaraha-monina. Manana zo hanorina fianakaviana ary hamela ireo fananany manokana holovain’ny taranany ny olona tsirairay avy.
Ny mpivady ekena ara-dalàna dia ny olona tsy mitovy fananahana, izany hoe lahy sy vavy voajanahary.

ARTICLE 21

L’État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.

Ny Fanjakana no miantoka amin’ny alàlan’ny famoahan-dalàna sy ny fananganana rafitra mpiahy mifanentana amin’ny fiarovana ny fianakaviana mba hahazoany mivoatra tsara, ka ao anatin’izany indrindra ny fiahiana ny reny sy ny zaza.

ARTICLE 22

L’État s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Raisin’ny Fanjakana ho adidy ny fandraisana ny fepetra ilaina amin’ny fampandrosoana ara-tsaina ny isam-batan’olona ka tsy misy fameperana afa-tsy ny fahaizan’ny tsirairay.

ARTICLE 23

Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

L’Etat s’engage à développer la formation professionnelle.

Manan-jo hianatra sy handray fanabeazana ny ankizy tsirairay avy ka tompon’andraikitra amin’izany ny ray aman-dreny ka hajaina ny fahalalahana hisafidy ananany.

Ny Fanjakana dia mandray ho adidy ny fampivoarana ny fanofanana arak’asa.

ARTICLE 24

L’État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Mandamina fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra hidirana ny Fanjakana.
Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra.

ARTICLE 25

L’État reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit cette liberté d’enseignement sous réserve d’équivalence des conditions d’enseignement en matière d’hygiène, de moralité et de niveau de formation fixées par la loi.

Ces établissements d’enseignement privé sont soumis à un régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Eken’ny Fanjakana ny fisian’ny fampianarana tsy miankina aminy ary iantohany ny fahalalahana hanome izany fampianarana izany raha toa ka mifandanja amin’ny fepetra mikasika ny fampianarana momba ny fitandremam-pahasalamana sy ny fitondran-tena ary ny lentan’ny fianarana faritan’ny lalàna.
Ireny toeram-pampianarana tsy miankina ireny dia fehezin’ny lalàna momba ny hetra araka ny fepetra faritan’ny lalàna.

ARTICLE 26

Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

L’État, avec le concours des collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Manan-jo handray anjara amin’ny fiainana ara-kolontsain’ny fiaraha-monina, amin’ny fandrosoana ara-tsiansa ary hioty ireo vokatsoa aterak’izany ny isam-batan’olona.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, no miantoka ny fampivoarana sy ny fiarovana ny vakoka ara-kolontsaim-pirenena sy ny famokarana ara-tsiansa, ara-haisoratra ary ara-javakanto.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no miantoka ny zom-pitompoana ara-tsaina.

ARTICLE 27

Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir. L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Zo sy adidy ho an’ny olom-pirenena tsirairay ny asa sy ny fiofanana arak’asa.
Ny fidirana amin’ny asam-panjakana dia misokatra ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy misy fepetra ankoatry ny fahafaha-manao sy ny fahaizana.
Na izany aza anefa, azo atao ny mametra isaky ny fari-piadidiana, ny isan’ny olona raisina ho ao amin’ny asam-panjakana ka ho faritan’ny lalàna ny fe-potoana faharetan’izany sy ny fomba fampiharana azy.

ARTICLE 28

Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Tsy misy natao ho matiantoka amin’ny asa aman-draharahany noho ny maha-lahy na maha-vavy azy, ny taona, ny finoana, ny firehan-kevitra, ny fiaviana, noho ny maha-mpikambana ao anaty rafitra sendikaly na koa ny faharesen-dahatra ara-politika.

ARTICLE 29

Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Ny olom-pirenena tsirairay dia manan-jo handray valin-kasasarana mifandanja amin’ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy sy ny ankohonany, fiainana araka ny fahamendrehan’ny maha-olona.

ARTICLE 30

L’État s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mental, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’intervention d’institutions ou d’organismes à caractère social.

Miezaka ny Fanjakana hiahy ny filàn’ny olom-pirenena rehetra izay mety ho tsy afaka miasa noho ny taonany, na noho ny kilemany ara-batana na ara-tsaina, ka izany dia amin’ny alalàn’ny firotsahan’ny andrim-panjakana na antokon-draharaha miendrika sosialy an-tsehatra.

ARTICLE 31

L’État reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L’adhésion à un syndicat est libre.

Eken’ny Fanjakana ny zon’ny mpiasa tsirairay hiaro ny tombontsoany amin’ny alalàn’ny hetsika sendikaly ary indrindra amin’ny alalàn’ny fahalalahana hanangana sendikà. Malalaka ny fidirana aminà sendika.

ARTICLE 32

Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Zon’ny mpiasa tsirairay, indrindra amin’ny alàlan’ny solontenany, ny mandray anjara amin’ny famaritana ireo fitsipika sy fepetra momba ny asa.

ARTICLE 33

Le droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Ekena ny zo hanao fitokonana nefa izany dia tsy tokony hanohintohina ny fampandehanana ny asam-bahoaka na ny tombontsoa fototry ny Firenena.
Ny fepetra hafa fampiasana io zo io dia feran’ny lalàna.

ARTICLE 34

L’État garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé, sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’Etat assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et d’une gestion transparente des informations foncières.

Iantohan’ny Fanjakana ny fananan’ny tsirairay zo hanana fananana manokana. Tsy misy fananan’olona azo ongotana aminy raha tsy noho ny tombontsoam-bahoaka kanefa izany dia tsy maintsy handoavana onitra ara-drariny mialoha.
Ny Fanjakana no miantoka ny fanamorana amin’ny fahazoana ny fizakan-tany amin’ny alàlan’ny famoronana lalàna sy rafitra hisian’ny mangarahara amin’ny fahazoam-baovao momba ny tany.

ARTICLE 35

L’État facilite l’accès des citoyens au logement à travers des mécanismes de financement appropriés.

Amorain’ny Fanjakàna ny fahazoan’ny olom-pirenena trano fonenana amin’ny alàlan’ny fomba famatsiam-bola sahaza.

ARTICLE 36

L’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement.

Ny Fanjakana no miantoka ny fahalalahan’ny fandraharahana ao anatin’ny faritry ny fanajana ny tombontsoa iombonana, ny filaminam-bahoaka, ny fitondran-tena mendrika ary ny tontolo iainana.

ARTICLE 37

L’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement.

Ny Fanjakana no miantoka ny fahalalahan’ny fandraharahana ao anatin’ny faritry ny fanajana ny tombontsoa iombonana, ny filaminam-bahoaka, ny fitondran-tena mendrika ary ny tontolo iainana.

ARTICLE 38

L’État garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Ny Fanjakana no miantoka ny fiarovana ny renivola sy ny fampiasam-bola hamokarana.

ARTICLE 39

L’État garantit la neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de la police, de l’enseignement et de l’éducation. Il organise l’administration afin d’éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques.

Ny Fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin’ny Fitondran-draharaham-panjakana, ny foloalindahy, ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana, ny fampianarana ary ny fanabeazana.
Izy no mandamina ny fitondran-draharaham-panjakana mba hisorohana amin’ireo asa rehetra fandanindaniam-poana sy ny fanodinkodinana ny volam-panjakana ho an’ny tombontsoa manokana na politika.

Titre III : de l’organisation de l’État

ARTICLE 4o

Les institutions de l’État sont :
l’Empereur et le Gouvernement ;
- l’Assemblée nationale et le Sénat ;
- la Haute Cour constitutionnelle.

La Cour suprême ; les cours d’appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice exercent la fonction juridictionnelle.

Ireto avy ny Andrim-panjakana :
ny Amperora sy ny Governemanta ;
- ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ;
- ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana
Ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no manatanteraka ny asam-pitsarana.

ARTICLE 41

La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente Constitution.
Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour constitutionnelle une déclaration de patrimoine.

À l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’article 40 ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions.

La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Ny lalàna no mamaritra ny habetsahana, ny fepetra ary ny fombafomba fanomezana ny tambin-karama omena ireo olo-manan-kaja nantsoina hisahana andraikitra maha olom-boafidy, na hamita asa, na hanatontosa iraka eo anivon’ireo Andrim-panjakana voalazan’ity Lalàmpanorenana ity.
Alohan’ny hanatontosana ny asa na iraka sy hisahanana ny andraikiny dia mametraka fanambaram-pananana manoloana ny fitsaràna avo momba ny lalàmpanorenana ireo sokajin’olona voalazan’ny andàlana etsy ambony.
Ny tsy fanatontosana fanambaram-pananana ao anatin’ny fotoana voatondro dia mahavoasazy ka ny lalàna no hamaritra ny sazy homena amin’izany.
Ireo sokajin’olona voalaza eo ambony ireo dia mitsitsika alohan’ny handraisany ny asany.
Ireo efa am-perin’asa alohan’ny fotoana mampanan-kery an’ity lalampanorenana ity dia tsy maintsy mitsitsika koa.
Ny fandavana ny fanatanterahana ny tsitsika fandikan-dalàna ary azo anesorana ny olona iray amin’ny asany arak’izay voatondro ato amin’ity andininy ity.
Tsy misy olona amin’ireo voalazan’ny andininy faha-40 mahazo mandray ivelan’ny zony tamby na karama avy amin’olona na rafitra mizaka zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona, vahiny na teratany, raha toa izany manakantsakana ny fanatontosany ara-dalàna ny andraikitra nomena azy fa raha tsy izany dia aongana.
Ny lalàna no mamaritra ny fomba fampiharana ireo fepetra ireo indrindra ny amin’ny famerana ny zo, ny tamby sy ny karama ary ny paika arahina amin’ny fanonganana.

ARTICLE 42

Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.

Ny asa sahanina eny anivon’ny Andrim-panjakana dia tsy tokony ho zary loharanon-karena tsy ara-drariny na fitaovana ampiasaina ho amin’ny tombontsoan’ny tena manokana.

ARTICLE 43

Le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’état de droit est chargé d’observer le respect de l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’état de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l’homme.
Les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement de ce Comité sont fixées par la loi.

- Sous-titre premier : de l’exécutif et de la Monarchie messianique

ARTICLE 44

La fonction du grand-prêtre est exercée par l’Empereur, selon le psaume 110, 4, disant : « J’ai juré, et je ne me repentirai pas, que tu es prêtre pour toujours selon l’ordre de Melchisédech ».

La fonction exécutive est exercée par le Premier ministre et le Gouvernement.

Ny asan’ny Mpisorombe dia sahanin’ny Amperora, arak’izay voalazan’ny salamo 110, 4 manao hoe : « Efa nianianako izao, ka tsy anenenako, mpisorona mandrakizay ianao, araka ny fomban’i Melkizedeka ».
Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny governemanta sy ny praiminisitra.

Chapitre premier : de l’Empereur ; de la monarchie messianique et de la succession (voir page 4)

Chapitre II : du Premier ministre et du gouvernement

ARTICLE 45

Le Prémier ministre est le chef de l’exécutif.
Il est élu au suffrage universel direct et désigné par l’Empereur pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Si la période de l’élection du Premier ministre tombe dans une période d’urgence, le parti ou le groupement majoritaire à l’Assemblée nationale désigne immédiatement son candidat, à designer par l’Empereur au poste de Premier ministre.

Si deux partis ou groupes parlementaire opposés obtiennent des sièges égaux, les suffrages exprimés pour chacun d’eux sont à décompter à partir du dernier l’élection législative, de sorte que le parti ou le groupe ayant obtenu le plus grand nombre de voix est reconnu comme ayant la majorité.

Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier et continu de l’administration publique, de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale.
Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le premier ministre assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Ny Praiministra no lehiben’ny mpanatanteraka

Fidina hiasa mandritra ny dimy taona azo havaozina indray mandeha monja, amin’ny alàlan’ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana izy, ary tendren »ny Amperora.

Raha toa ka tafiditra ao anatin’ny vanim-potoana itrangan’ny hamehana ny vanim-potoana fifidianana praiminisitra dia izay antoko na vondron’antoko manana ny maro an’isa ao amin’ny antenimieram-pirenena no manolotra avy hatrany an’izay hotendren’ny Amperora ho praiminisitra.

Raha misy antoko na vondron’antoko 2 mifanohitra nahazo toerana mitovy, dia isaina ny vato nahalany azy tsirairay avy tamin’ny fifidianana, ka izay antoko na vondron’antoko nahazo isa betsaka indrindra no ekena ho manana ny maro an’isa.

Izy no miantoka, amin’ny fanelanelanany, ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana.

Ny Praiminisitra no miantoka ireo asa ireo ao anatin’ny fahefana izay napetrak’ity Lalàmpanorenana ity aminy.

ARTICLE 46

Tout candidat aux fonctions de Premier ministre doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de L’Empire messianique de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Le Premier ministre en exercice qui se porte candidat à sa propre succession démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin prime ministériel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions prime ministrielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Premier ministre.

Dans le cas où le Président du Sénat lui-même se porterait candidat, les fonctions de chef de l’État sont exercées par le Gouvernement, collégialement.
S’il y a une circonstance quelconque qui empêche le gouvernement d’exercer, la fonction du chef d’État,​​​​​​​ l’Empereur est obligé à désigner un Premier ministre par intérim.

Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat public ou accomplissant des fonctions au sein des institutions et candidat à l’élection présidentielle, d’user à des fins de propagande électorale, de moyens ou de prérogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions.

La violation qui en serait constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue une cause d’invalidation de la candidature.

Izay olona rehetra milatsaka hofidina ho praiminisitra dia tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena Malagasy, misitraka ny zon’ny isam-batan’olona sy ara-politika, feno efapolo taona farafahakeliny amin’ny vaninandro hifaranan’ny fametrahana ny filatsahana hofidina, monina eto amin’ny tanin’ny Ampira mesianikan’i Madagasikara enim-bolana farafahakeliny mialohan’ny vaninandro farany ferana amin’ny fametrahana ny filatsahan-kofidina.
Ny Praiminisitra amperin’asa izay milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho Praiminisitra dia mametra-pialàna amin’ny toerany enimpolo andro alohan’ny hanatanterahana ny fifidianana Praiminisitra.
Amin’io anton-javatra io, ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana ny anjara raharahan’ny praiminisitra mandra-panolorana ny fahefana amin’ny Praiminisitra vaovao.
Raha toa ny Filohan’ny antenimierandoholona ka milatsaka hofidina ihany koa, dia iarahan’ny Governemanta misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.
Raha misy antony tsy ahafahan’ny Governemanta misahana ny asan’ny filoham-panjakana, dia voatery manendry praiminisitra vonjimaika ny Amperora
Voarara ho an’ireo olo-manan-kaja rehetra misahana andraikitra maha-olom-boafidy na manatanteraka asa eo anivon’ny Andrim-panjakana ary milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho Praiminisitra, ny mampiasa mba hanaovana fampielezan-kevitra ny fitaovana na tombontsoa izay ananany noho ny asa ataony. Ny fandikana izany izay voazahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana fototra dia zary antony tsy hampanan-kery ny filatsahana hofidina.

ARTICLE 47

L’élection du Premier ministre a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Premier ministre en exercice. Dans les cas prévus aux articles 52 et 132 de la présente Constitution, ces délais courent après la constatation de la vacance par la Haute Cour constitutionnelle.
L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue par un candidat, le Premier ministre est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.
En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.
Le Premier ministre en exercice non-candidat aux élections reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 48.

Ny fifidianana ny praiminisitra dia tanterahina telopolo andro farafahakeliny ary enimpolo andro farafahabetsany alohan’ny fiafaran’ny fe-potoana fiasan’ny Praiminisitra am-perinasa.
Ireo fe-potoana ireo dia mihatra aorian’ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana ambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana amin’ireo toe-javatra voalazan’ny andininy faha-52 sy faha-132 amin’ity Lalàmpanorenana ity.
Voafidy ho Praiminisitra avy hatrany izay mahazo ny antsamanilan’ny vato manan-kery amin’ny fihodinana voalohany. Raha tsy tratra izany, dia asiana fihodinana faharoa ka izay mahazo ny ampahany be indrindra amin’ny vato manan-kery no lany ho praiminisitra amin’ireo mpilatsa-kofidina roa nahazo vato be indrindra tamin’ny fihodinana voalohany. Ny fihodinana faharoa dia atao telopolo andro raha ela indrindra aorian’ny fanambarana ofisialy ny vokatry ny fihodinana voalohany.
Raha misy ny fahafatesan’ny mpilatsaka hofidina alohan’ny fihodinana iray amin’ny fandatsaham-bato, na koa misy toe-javatra hafa tsy azo anoharana voamarin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ara-dalàna, dia ahemotra amin’ny vaninandro vaovao ny fifidianana araka ny fepetra sy araky ny fombafomba izay ho faritana amin’ny alàlan’ny lalàna fehizoro.
Ny praiminisitra am-perinasa tsy nilatsaka hofidina amin’ny fifidianana dia mbola manohy ny asany mandra-pahatongan’ny fotoana hanolorana fahefana ny mpandimby azy araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-48.

ARTICLE 48

La passation officielle du pouvoir se fait entre le Premier ministre sortant et le Premier ministre nouvellement élu.

Avant son entrée en fonction le Premier ministre, en audience solennelle de la Haute Cour constitutionnelle, devant l’Empereur, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême, prête le serment suivant :
« Devant Dieu ;  l’Empereur et le peuple, je jure que je remplirai pleinement, fidèlement et honnêtement mon rôle important de Premier ministre.
Je jure d’utiliser les pouvoirs dont je suis investi et de consacrer toutes mes énergies à la protection et au renforcement de l’unité nationale et des droits de l’homme.
Je jure que je respecterai et ferai respecter la loi et la constitution, en recherchant toujours le bien du peuple malgache sans exception.
Quand je t’oublie, Madagascar,
que ma main droite oublie de bouger !…
Laisse ma langue coller à mon palais, et ma cuisse gauche à celle de la droite, Et que tous mes descendants fassent de même,
si je ne pense pas au bien-être du peuple malgache,

Et sous la direction de  l’Empereur, le rituel correspondant à ce « tsitsika » est à faire .
Le mandat du Premier ministre commence le jour de la prestation de serment.
Ny fanoloram-pahefana ofisialy dia atao eo amin’ny Praiminisitra teo aloha sy ny Praiminisitra voafidy vaovao.

Alohan’ny handraisany ny asany, ny Praiminisitra, amin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika ataon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, eo anoloan’ny Firenena ; ny Amperora sy eo anatrehan’ny Governemanta, ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona ary ny Fitsarana Tampony, dia manao izao fianianana izao :
« Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Amperora ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-praiminisitra ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka Malagasy tsy ankanavaka.

Na oviana na oviana raha manadino anao aho, ry Madagasikara,
aoka hanadino tsy hahetsika ny tànako ankavanana!…
Aoka hiraikitra amin’ny lanilaniko ny lelako, ary ny feko havia, hiraikitra amin’ny havanana.
Ary hanao toy izany koa anie ny taranako rehetra mifandimby,
raha tsy mihevitra an’izay hahasoa ny vahoaka malagasy aho,
raha tsy i Madagasikara no ataoko
loha laharana amin’ny fifaliako ».
Ary atao eo ambany fitarihan’ny Amperora ny fomba mifanandrify amin’izany tsitsika izany.
Manomboka ny andro nanaovana ny fianianana ny fe-potoana iasan’ny praiminisitra.

IREO HAFA TOKONY HITSTSIKA

Tsy ny lehiben’ny mpanatanteraka irery ihany no tsitsihina.
Tsitsihina avokoa ireo manao fianianana rehetra.
Tsitsihina ny mpikambana ao amin’ny HCC sy ny HCJ ary ny CENI.

Tsitsihina toy izany koa ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara.
Amin’ny anarany sy amin’ny anaran’ny taranany no itsitsihany.
Anisan’ny tononiny ao anatin’ny tsitsika ampanaovina azy ny tsy hisambotra olo-marina ; tsy hanasazy olo-marina ; tsy hanamarina ny olo-meloka.
Ho an’ny mpitsara manokana moa,
tsitsihina izy amin’ny fotoana anombohany ny asany.
Alohan’ny anombohana ny fitsarana raharaha iray dia tsitsihina koa ny mpitory ; ny toriana ary ny vavolombelona.
Mpampitsitsika voatendrin’ny Amperora no mampitsitsika.
Rehefa tsy voavahan’ny tsitsika ny raharaha, dia mitohy toy ny mahazatra ny raharaham-pitsarana.

VAHAOLANA MAHOMBY HIADIANA AMIN’NY TSOLOTRA NY TSITSIKA

Ity tsitsika ity dia fomba malagasy iray entina mamaha fifanolanana.
Fomba mahomby ahafahana manafoana ny kolikoly ny tsitsika.
Tsitsihina amin’ny taranany mihitsy mba hitandrina tsara, fa ny malagasy sy taranana koa no mizaka ny mafy raha manjaka ny tsolotra sy ny fanodikodinam-bolam-panjakana.
Zarao, tiavo sy aparitaho ity article ity.
Mila fanampiana avy aminao, indrindra fa ara-bola ireo lalana rehetra tokony haleha  mandrapahatongan’ity volavolan-dalàmpanorenana ity ho ara-dalàna.

ARTICLE 49

Les fonctions de Premier ministre sont incompatibles avec toute fonction publique élective ; toute autre activité professionnelle ; toute activité au sein d’un parti politique ; d’un groupement politique, ou d’une association, et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse.
Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour constitutionnelle, constitue un motif d’empêchement définitif du Premier ministre.

Ny asan’ny praiminisitra dia tsy azo ampirafesina amina asam-panjakana nahavoafidim-bahoaka ; asa aman-draharaha hafa ; asa ao anatin’ny antoko politika ; vondrona politika ; na fikambanana, ary fisahanana andraikitra eo anivon’ny fikambanam-pivavahana.
Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity, voamarin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, dia zary ho antony amin’ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an’ny Praiminisitra.

ARTICLE 50

L’empêchement temporaire du Premier ministre peut être déclaré par la Haute Cour constitutionnelle, saisie par l’Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres (saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres), pour cause d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions dûment établies. En cas d’empêchement temporaire, les fonctions de chef d’État sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
En cas d’empêchement temporaire, les fonctions de chef d’État sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Ny tsy fahafahana miasa miserana manjo ny praiminisitra noho ny tsy fahafahana ara-batana na ara-tsaina hisahana ny asany izay voamarina ara-dalàna dia ambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, rehefa nampakaran’ny Antenimierampirenena ny raharaha, araka ny fanapahan-kevitra nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy.
Raha sendra misy tsy fahafahana miasa miserana dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana vonjimaika ny asan’ny Filoham-panjakana.

ARTICLE 51

La levée de l’empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour constitutionnelle, sur la saisine du Parlement. L’empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l’issue de laquelle la Haute Cour constitutionnelle, sur la saisine du Parlement statuant par vote séparé de chacune des Assemblées et à la majorité des deux tiers de ses membres, peut se prononcer sur la transformation de l’empêchement temporaire en empêchement définitif.

Ny fanalàna ny tsy fahafahana miasa miserana dia tapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, rehefa nanao fampakaran-draharaha ny Antenimiera.
Ny tsy fahafahana miasa miserana dia tsy tokony hihoatry ny telo volana, ka aorian’izay dia azon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana atao ny manambara ny amin’ny fanovàna ny tsy fahafahana miasa miserana ho tsy fahafahana miasa tanteraka aorian’ny fampakaran-draharaha momba izany ataon’ny Antenimiera roa tonta izay manapaka amin’ny latsabato misaraka ary nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy avy.

ARTICLE 52

Par suite de démission, d’abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d’empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Primature est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Dès la constatation de la vacance de la primature, les fonctions du chef de l’État sont exercées par le Président du Sénat.
En cas d’empêchement du Président du Sénat constatée par la Haute Cour constitutionnelle, les fonctions de chef de l’État sont exercées collégialement par le Gouvernement.
En cas d’empêchement du Gouvernement, l’Empereur est obligé de désigner un Premier ministre par intérim.

Aorian’ny fametraham-pialàna, fandaozana ny fahefana na amin’ny endriny inona na amin’ny endriny inona, fahafatesana, ny tsy fahafahana miasa tanteraka na ny fanonganana nambara, ny fahabangan’ny toeran’ny praiminisitra dia hozahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana fototra.
Raha vao hita fototra ny fahabangan’ny toeran’ny praiminisitra, dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.
Raha misy tsy fahafahana miasa manjo ny Filohan’ny Antenimierandoholona hita fototry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, dia iarahan’ny Governemanta manontolo misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.

Raha misy antony tsy ahafahan’ny governemanta misahana ny asan’ny filoham-panjakana dia manendry praiminisitra vonjimaika ny Amperora.

ARTICLE 53

Après la constatation par la Haute Cour constitutionnelle de la vacance de la Primature, il est procédé à l’élection d’un nouveau Premier ministre dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution.
Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Premier ministre ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution.

Aorian’ny fizahana fototra ataon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny fahabangan’ny toeran’ny Praiminisitra, dia hisy ny fifidianana Praiminisitra vaovao atao ao anatin’ny 30 andro farafahakeliny ary 60 andro farafahabetsany, araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-46 sy faha-47 amin’ny Lalàmpanorenana.
Mandritry ny fe-potoana izay miantomboka amin’ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana ka hatramin’ny fotoana hanolorana ny fahefana amin’ny Praiminisitra vaovao na amin’ny fanesorana ny tsy fahafahana miasa miserana dia tsy azo ampiharina ny andininy faha-60, faha-100, faha-103, faha-162 ary faha-163 amin’ny Lalàmpanorenana.

ARTICLE 54

La Haute Cour constitutionnelle peut suspendre le Premier ministre de ses fonctions, après qu’il a présenté la démission du Gouvernement à l’Empereur, soit en raison d’une faute grave, soit en raison d’un manquement tangible.

Le Premier ministre propose les membres du Gouvernement et demande leur révocation.

Ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia afaka  mampitsahatra ny Praiminisitra amin’ny asany, aorian’ny fanolorany ny fametraham-pialàn’ny Governemanta amin’ny Amperora, na vokatry ny fahadisoana goavana, na noho ny tsy fahombiazana azo tsapain-tànana.

Ny Praiminisitra no manolotra ny mpikambana ao amin’ny Governemanta sy mangataka ny fampitsaharana azy ireo amin’ny asany.

ARTICLE 55

L’Empereur :
a) Décrète des lois.
b) Convoque et dissoudre le Parlement, et convoquer des élections, conformément aux dispositions de la Constitution ;
c) Convoque un référendum sur les matières prévues par la Constitution ;
d) Nommer le Premier ministre après son élection, le cas échéant, le nommer et le révoquer conformément aux dispositions de la Constitution ;
e) Nomme et révoquer les membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre.
f) Soumet les arrêtés du Conseil des ministres, nommer les emplois civils et militaires et accorder les honneurs et distinctions conformément à la loi ;
g) Abroge des lois ou des décrets.
h) Exerce le commandement suprême de l’armée ;
i) Tient l’État informé et présider, par conséquent, les réunions du Conseil des ministres, lorsqu’il le juge opportun, à la demande du Premier ministre
j) Préside les cérémonies traditionnelles nationales et décide de la façon de les célébrer et de les dater, comme le bain ou le nouvel an.
k) L’Empereur nomme et révoque, comme il l’entend, le personnel de son palais et de sa maison ; les prêtres qu’il a ordonnés et testés.
l) Peut être invité à diriger le Conseil des ministres, s’il le veut.
m) Donne aux citoyens les dates limitant chaque saison climatique suivant la loi astrologique.
Ces derniers alinéas sont conformes à la disposition Impériale, en tant que Grand-prêtre, selon le Psaume 110, 4 : « j’ai sermenté, et je n’en regretterai pas, tu es un sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek ».

Bien que cette constitution ne soit pas encore officielle, je vous donne ici une prévision climatique au cours de l’année 2022.
C’est tellement important, car tous les secteurs, de l’agriculture à l’élevage, en ont besoin ; le transport ; la santé, etc.
Toutes mes prédictions sur l’été sont vraies, parce que l’astrologie est une science.
La saison de pluie a touché sa fin le 30 avril 2022. Elle est rallongée d’un mois de plus parce que le mois du bélier a duré 2 mois (mandroa), qui est également expiré à la même date.
L’automne, qui ne durera qu’un mois, y commencerait.
C’est le signe du taureau qui gouverne ce mois, pour Madagascar, les gémeaux selon ceux qui ne connaissent pas l’existence de ce deux mois de bélier consécutif évoqué plus haut.
Il y aura encore de la pluie en mai, mais ce sera plus léger que celle du mois d’avril.
La période sèche débutera le 30 mai, sous l’influence des gémeaux et elle durera plusieurs mois, jusqu’à l’arrivée du printemps, qui débutera le 25 octobre 2022.
À partir du 29 juin, le brouillard dominera pendant 30 jours environ.
Il y a parfois une éclipse solaire à cette date, début du mois de cancer.
Jusqu’à présent, les experts n’ont pas prévu d’éclipse visible pour cette nouvelle lune du cancer.
L’inexistence de ce phénomène, sera une exception pour cette année.
Pour vous, cultivateurs et éleveurs, sachez qu’il gèlera entre le 28 juillet et le 27 août, toutes les feuilles de la plupart des plantes qui ne résisteront pas seront fanées.
Ce sera le moment le plus marquant de l’hiver, gelé.
On oublie toujours l’hiver d’avant, surtout que cette période froide n’aura que 4 semaines de passage.
Mais ça fait encore partie de la saison hivernal.
Nous sauterons immédiatement les mois, et lorsque le printemps mentionné ci-dessus, qui ne durera qu’un mois, sera terminé, l’été fera son entrée, à partir du 24 novembre 2022 à 01 h 57.
Je note que ce n’est pas seulement une date que j’ai définie par hasard, suivez tous les événements que j’ai prédits, à propos de l’été ; leurs dates de débuts, les effets des cyclones et des maladies durant ces intervalles de temps.
Ma personne précisera les dates de célébrations ou de purification traditionnelle, comme le bain.
Nous ne nous écartons pas de l’astrologie, de la Bible et de la Kabbale pour les définir.
Cela fait partie de la prêtrise, donc ce n’est pas à un fonctionnaire désigné par un être humain de décider de ceux-ci, s’y opposer apporte une malédiction sur la nation, vous détruisez la nation si vous ne prenez pas mon avis et indiquez une date pour fêter le nouvel an malgache.
On dit tout ça, car il y avait des responsables gouvernementaux qui organisaient une cérémonie, une célébration traditionnelle du début de l’année malgache le 31 mars 2022 sur la place Andohalo, où il y avait de la danse.
Cela nous annonce un mauvais présage, il s’agit d’une loi de l’Univers, à suivre affirmativement, indépendamment des caprices.
C’était le temps de la dernière lune, un temps de jeûne, de purification, de se débarrasser de l’insupportable, de renvoyer le malheur.
Par contre, fêtez-vous, danser, éclatez-vous de joie pendant cette période de lune décroissement de la lune, si vous voyez qu’il y a trop de bonheur ; trop de joie, à enlever dans la vie nationale et dans vos propre vie. Et malheureusement, c’est ce que ces hauts fonctionnaires ont fait.
Ce sont des malédictions du pays, surtout quand un représentant de l’Etat est présent.
Des violations des lois de l’univers, comme cela sont commises parfois, surtout depuis l’année 2018.
J’ai déjà apporté quelques corrections, partagé dans mon blog, mais le non-respect des dates astrologiques règne encore.
Les effets ont été vus, trop de problèmes ont été rencontrés, le pays a été battu, il ne s’en est pas encore remis, et la suite de ce geste inapproprié est encore attendu.
N’oubliez pas que Madagascar est le centre spirituel du monde, donc, une malédiction qui frappe Madagascar, frappe le monde entier.
Nous allons observer ce qui se passera.
La deuxième nouvelle lune du bélier, qui favorise les fêtes ne viendrait que le lendemain, 1er avril 2022.

Ny Amperora no :
a) Mamoaka lalàna;
b) Mampivory sy mandrava ny parlemanta, ary miantso fifidianana, araka ny fepetra voalazan’ny Lalàm-panorenana;
c) Miantso fitsapan-kevi-bahoaka amin’ny raharaha voalazan’ny Lalàm-panorenana;
d) Manendry ny Praiminisitra aorian’ny fifidianana azy, raha ilaina, manendry azy, ary manafoana ny asany araka ny fepetra voalazan’ny lalàmpanorenana ;
e) Manendry sy manala mpikambana ao amin’ny governemanta, araka ny tolo-kevitry ny praiminisitra.
f) Mandefa ny didy navoakan’ny Filankevitry ny minisitra, manendry ho amin’ny fisahanana asa ambony sivily sy miaramila ary manome voninahitra sy fanavahana araka ny lalàna ;
g) Ampahafantarina ny raharaham-panjakana sy hitarika, noho izany, ny fivorian’ny Filankevitry ny minisitra, rehefa heveriny fa mety, araka ny fangatahan’ny praiminisitra ;
h) Mampihatra ny fibaikoana faratampon’ny tafika ;
i) Mampiasa ny zon’ny famotsoran-keloka araka ny lalàna, nefa tsy afaka manome famotsoran-keloka ankapobeny ;
j) Mitarika ny lanonana ara-pomban-drazana nasiaonaly sy manapaka momba ny fomba rahina ary ny daty anatanterahana azy, toy ny fandroana na taom-baovao.
Izany dia manaraka ny salamo 110, 4 : « Efa nianianako izao ka tsy anenenako, mpisorona mandrakizay ianao, araka ny fomban’i melkizedeka. »
k) Ny Amperora no manendry sy manala amin’ny toerany, araka ny hitany fa mety, ny mpiasa ao an-dapany sy ao an-tranony ; ireo mpisorona notendreny sy nosedrainy.

l) Azo asaina hitarika ny Filankevitry ny minisitra, raha sitrany.
m) mampahafantatra ny daty rehetra mamaritra ny fizaran-taona ara-toetr’andro sy ara-panandroana.
Mifanararaka tsara amin’ny andraikitra maha Mpisoronabe ny Amperora ireto andalana farany ireto, arak’izay voalazan’ny salamo 110, 4.

Na tsy mbola ofisialy aza ity lalàmpanorenana ity, indro omeko anao ny momba ny ho tohin’ny toetr’andro mandritr’ity taona 2022 ity.
Zava-dehibe loatra mantsy izy ity fa mila azy avokoa ny sehatra rehetra, hatramin’ny fambolena sy ny fiompiana ; ny fitaterana ; ny fahasalamana, sns.
Marina avokoa ny filazana mialoha fanaoko momba ny fahavaratra satria manaraka kajy ara-tsiantifika ny fanandroana.
Rahampitso 30 aprily 2022, amin’ny 11 ora sy 44 alina no hifarana tanteraka ny vanim-potoanan’ny orana. Niampy iray volana izy tamin’ity satria nandroa ny vintana bélier, izay tapitra amin’io daty io ihany koa rehefa naharitra 2 volana.
Hanomboka teo kosa ny fararano izay haharitra iray volana monja.
Taureau no signe entin’io volana io, ho antsika, gémeaux kosa ho an’ireo tsy mahalala ny fisian’ny volana mandroa voalaza ery ambony.
Mbola hisy orana ao anatin’ny volana may, saingy ho maivana kokoa noho ny tamin’ity volana aprily ity.
Ny 30 may kosa no hanomboka ny main-tany, gémeaux no signe mitondra an’io ary haharitra volana maromaro izany, mandra-piavin’ny lohataona, izay hanomboka ny 25 oktobra 2022.
Manomboka ny 29 jiona, dia hisongadina manokana ny zavona, mandritry ny iray volana.
Raha ny tranga mahazatra hatramin’izay moa, misy fanakona-masoandro hatrany amin’io daty mahatsinana ny vintana cancer io.
Hatreto aloha, tsy mbola hitan’ireo manampahaizana amin’io hoe hisy fanakonam-masoandro hita maso eo. Anisan’ny tranga manokana ny amin’ity taona ity raha toa ka tsy hisy.
Ho anao mpamboly sy mpiompy ary, fantaro, fa eo anelanelan’ny 28 jolay sy ny 27 aogositra koa no fotoana ilatsahan’ny fanala, ka hihintsana avokoa ny ravin’ny zavamaniry tsy mahazaka an’izany.
Eto no tena herin’ny ririnina, mamanala. Ririnin-dasa, hono, tsy tsaroana, ho hadinonao ihany io fa iray volana ihany koa ny faharetany na mbola ao anatin’ny ririnina ihany aza ao aorian’izay.

Hodinganintsika avy hatrany ny volana fa rehefa tapitra ny lohataona voalaza ery ambony, izay haharitra iray volana monja, dia hiditra ny fahavaratra, manomboka ny 24 novambra 2022 amin’ny 1ora sy 57mn, maraina.

Marihiko fa tsy daty nofaritako fotsiny io, araho ny tranga rehetra dia ho hitanao, tahaka an’izay efa voamarinao nolazaiko teto ihany momba ny fahavaratra sy ny daty iantombohany ary ny tranga tao anatin’izany rehetra.

Mbola hoentintsika eto koa moa hoe daty inona no tokony hankalazàna fety manao ahoana, na tokony hidiovana.
Tsy mivaona ny amin’ny fanandroana sy ny baiboly ary ny kabbale isika, hoentina mamaritra an’izany.
Tafiitra ao anatin’ny fisoronana moa izy ity, ka tsy olom-boatendrin’olombelona no tokony hanapa-kevitra ny amin’ireo, mitondra ozona ho an’ny firenena ny fanoherana an’izao, mamotika firenena ianao izany raha tsy maka ny hevitry ny tenanay nefa manondro daty hanaovana ny fandroana sy hankalazana ny taom-baovao malagasy.

Tranga hita ohatra ny nisiana tomponandraiki-panjakana nanao lanonana, nanatrika sy nitarika lanonana, fankalazana ara-pomban-drazana ny fiandohan’ny taona malagasy ny 31 marsa teo amin’ny kianjan’andohalo, nisy ny fandihizana tamin’izany.
Lalàn’ny Univers nefa ity fa tsy izay tianao, fotoana nidim-bolana io, fandiovana sy fanalam-paditra no fanao eo, fa tsy fifaliana.
Maty volana io, satria ny ampitso, 01 aprily vao tsinana fanindroany ny vintana bélier.

Fanalana ny zavatra tsy zaka, fialana loza ny fotoana toy ireny, tsy fifaliana, sa hoe be loatra ve ny fifaliana eto amin’ny firenena sy eo amin’ny fiainanareo ka tokony halàna ? Asa.
Fanozonana ny firenena ireny, 
efa nisy ny zava-nitranga, indrindra, raha misy solontenam-panjakana manatrika.
Efa nisy ny tahak’ireny, ary matetika loatra taorian’izay, dia efa hita ny vokany, misedra olana maro loatra, voakapoka ny firenena, ary tsy mbola tafarina ny hatramin’izao.
Efa nisy fanitsiana nentintsika teto, nefa mbola maromaro ihany izay fanotana fady ny amin’ny tsy fanajana daty ara-panandroana izay.
Tsarovy fa i Madagasikara no foibe ara-panahin’izao tontolo izao, ka raha misy loza manjo an’i Madagasikara, dia hitarika loza ho an’ny tany manontolo izany.

Ho hitantsika eto indray izany ny ho tohiny.

ARTICLE 56

L’Empereur est le chef suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. À ce titre, il est assisté par un Haut Conseil de la Défense nationale.

Le Haut Conseil de la Défense nationale, sous l’autorité de l’Empereur, a notamment pour mission de veiller à la coordination des actions confiées aux Forces armées relatives à la défense et à la sécurité [variante : afin de préserver la paix sociale]. Son organisation et ses attributions sont fixées par la loi.

L’Empereur décide en Conseil des ministres de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après avis du Haut Conseil de la Défense nationale et du Parlement.

Il arrête en Conseil des ministres le concept de la défense nationale sous tous ses aspects militaire, économique, social, culturel, territorial et environnemental.

L’Empereur nomme les militaires appelés à représenter l’État auprès des organismes internationaux.

Ny Amperora no Filoha faratampon’ny foloalindahy ka izy no miantoka ny maha-iray tsy mivaky azy. Amin’izany dia ampian’ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovam-pirenena izy.

Ny filankevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena, eo ambany fahefan’ny Amperora, dia miandraikitra indrindra ny fitandroana ny fandriampahalemana sy ny fandrindrana ny asa nankinin’ny Foloalindahy aminy mba hitandroana ny fandriampahalemana eo amin’ny fiaraha-monina. Ny fandaminana izany sy ny anjara raharahany dia faritana amin’ny alàlan’ny lalàna.
Ny Amperora no manapaka mandritra ny Filankevitry ny minisitra ny handefasana miaramila sy fitaovana amin’ny firotsahana any ivelany rehefa avy naka ny hevitry ny Filankevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena sy ny Antenimiera.
Izy no manapaka ao amin’ny Filankevitry ny minisitra ny tetika momba ny fiarovam-pirenena eo amin’ny lafiny miaramila ; toekarena ; sosialy ; kolontsaina ; lafin-tany ary tontolo iainana.
Ny Amperora no manendry ny miaramila nantsoina hisolotena ny Fanjakana any amin’ireo antokon-draharaha iraisam-pirenena.

ARTICLE 57

L’Empereur accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de l’Empire auprès des autres États et des organisations internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des organisations internationales reconnus par l’Empire de Madagascar.

Ny Amperora no manendry sy mampody ireo Masoivoho sy iraka manokan’ny Ampira any amin’ireo firenena sy fikambanana iraisam-pirenena hafa.
Izy no mandray ny taratasy fanendrena sy fampodiana ny solontenan’ny Fanjakana sy ny fikambanana iraisam-pirenena ankatoavin’ny Ampira mesianikan’i Madagasikara.

ARTICLE 58

L‘Empereur exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations et les honneurs de l’Empire.

Ny Amperora no manana fahefana hamindra fo amin’ireo voasazy.
Izy no manolotra ny mari-boninahitra sy ny fampisaloram-boninahitry ny Ampira.

ARTICLE 59

L’Empereur promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l’Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l’expiration de ce délai, l’Empereur peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Ny Amperora no mamoaka hampanan-kery ny lalàna ao anatin’ny telo herinandro manaraka ny fampitàn’ny Antenimierampirenena ny lalàna nolaniana tanteraka.
Alohan’ny fahataperan’io fe-potoana io, ny Amperora dia afaka mangataka amin‘ny Antenimiera ny fandinihana indray ilay lalàna na ny andininy sasantsasany ao aminy. Tsy azo làvina io fandinihina vaovao io.

ARTICLE 60

L’Empereur peut, après information auprès du Premier ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales se tiennent soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après le prononcé de la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux années qui suivent ces élections.

Azon’ny Amperora atao ny mandrava ny Antenimierampirenena rehefa avy nampahafantatra ny Praiminisitra, sy naka ny hevitr’ireo Filohan’ny Antenimiera.
Ny fifidianana ankapobe dia tanterahina ao anatin’ny enimpolo andro farafahakeliny ary sivifolo andro farafahabetsany aorian’ny nanambarana ny fandravàna.
Ny Antenimierampirenena dia mivory avy hatrany ny alakamisy faharoa manaraka ny fifidianana azy. Raha toa io fivoriana io ka atao ivelan’ny fe-potoana tokony hanatanterahana fivoriana ara-potoana, dia hisokatra avy hatrany ary tanterahina mandritra ny dimy ambinifolo andro ilay fotoam-pivoriana.
Tsy misy fandravàna vaovao azo atao ao anatin’ny roa taona manaraka ireo fifidianana ireo.

ARTICLE 61

Lorsque les institutions de l’Empire, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, l’Empereur peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir l’état d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par l’Empereur en Conseil des ministres, après avis des présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle.
La proclamation de la situation d’exception confère à l’Empereur des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, l’Empereur peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Raha tandindomin-doza ny andrim-panjakan’ny Ampira, ny fahaleovantenam-pirenena, ny firaisam-pirenena na ny maha-iray tsy anombinana ny Tanindrazana ka voatohintohina ny fizotra ara-dalànan’ny asan’ireo fahefam-panjakana dia azon’ny Amperora atao ny manambara ampahibemaso ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka amin’ny faritra sasany na eo amin’ny Firenena manontolo, izany hoe ny fotoam-pahamaizana, ny fahalatsahan’ny Firenena an-katerena na ny fampiharana lalàna miaramila. Eo amin’ny Filankevitry ny minisitra no andraisan’ny Amperora ny fanapahana amin’izany rehefa naka ny hevitry ny Praiminisitra ; ny Filohan’ny Antenimierampirenena, ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana izy.
Ny fanambarana ampahibemaso ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka dia manome fahefana manokana ny Amperora ka lalàna fehizoro no mamaritra ny farafetrany sy ny faharetany.
Raha vao nambara ampahibemaso fa misy ny toe-javatra mampihotakotaka dia azon’ny Amperora atao ny manao lalàna amin’ny alàlan’ny hitsivolana.

ARTICLE 62

Les actes de l’Empereur, hors les cas prévus aux articles 54 alinéas 1 et 2 ; 58 alinéas 1 et 2 ; 59 ; 81 ; 60 ; 94 ; 100 ; 114 ; 117 et 119 : sont contresignés par le Premier ministre, et le cas échéant, par les ministres concernés.

Ny didy amam-pitsipika noraisin’ny Amperora, ankoatr’ireo toe-javatra voalazan’ny andininy faha-54 andàlana voalohany sy faharoa, faha-58 andàlana voalohany sy faharoa, faha-59 ; faha-81 ; faha-60 ; faha-94 ; faha-100 ; faha-114 ; faha-117 ary faha-119 : dia iarahany manao sonia amin’ny Praiminisitra ary, raha ilaina, iarahana amin’ny Minisitra voakasik’izany.

Chapitre 2 : du gouvernement

ARTICLE 63

Le gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres.
Il met en œuvre la politique générale de l’État.
Il est responsable devant l’Assemblée nationale conformément aux dispositions des articles 100 et 103 ci-dessous.
Le gouvernement utilise l’administration de l’État.

Ny Governemanta dia ahitana ny Praiminisitra sy ny Minisitra.
Izy no manatanteraka ny politika ankapoben’ny Fanjakana.
Izy no tompon’andraikitra eo anoloan’ny Antenimierampirenena araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-100 sy faha-103 etsy ambany.
Ny Governemanta no mampiasa ny Fitondran-draharaham-panjakana.

ARTICLE 64

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle ; de l’exercice de toute fonction au sein d’institutions religieuses ; de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.
Tout membre du Gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable (variante : la veille du dépôt de sa candidature).

Ny asan’ny mpikambana ao amin’ny Governemanta dia tsy azo ampirafesina amin’ny fisahanana ny asa maha-voafidim-bahoaka ; ny andraikitra fisoloan-tena amin’ny asa ; ny fisahanana asa eo anivon’ny fikambanam-pivavahana ; ny fisahanan’asam-panjakana rehetra na ny asa aman-draharaha rehetra andraisan-karama.
Ny mambra rehetra ao amin’ny Governemanta, milatsaka hofidina amin’ny asa maha-voafidim-bahoaka, dia tsy maintsy mametra-pialàna amin’ny asany raha vao nambara fa azo raisina ny filatsahany hofidina.

ARTICLE 65

Le Premier ministre, chef du Gouvernement :
1° Conduit la politique générale de l’État ;
2° A l’autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l’action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ;
3° A l’initiative des lois ;
4° Arrête les projets de loi à soumettre à la délibération du Conseil des ministres et à déposer sur le bureau de l’une des deux assemblées ;
5° Assure l’exécution des lois ;
6° Exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 55, alinéa 3 ;
7° Veille à l’exécution des décisions de justice ;
8° Saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l’administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l’État ;
9° Sssure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l’étendue du territoire national dans le respect de l’unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;
10° En cas de troubles politiques graves et avant la proclamation de la situation d’exception, peut recourir aux forces de l’ordre pour rétablir la paix sociale après avis des autorités supérieures de la Police, de la Gendarmerie et de l’Armée, du Haut Conseil de la Défense nationale et du Président de la Haute Cour constitutionnelle ; [variante : préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense.]
11° Est le chef de l’administration ;
12° Propose des personnes à désigner aux emplois civils et militaires ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’État, sous réserve des dispositions de l’article 55, alinéa 4. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Il assure le développement équilibré et harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées.

Sans préjudice des dispositions de l’article 55, il peut, à titre exceptionnel, sur une délégation expresse l’Empereur et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des ministres.

Ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta no :
1. Mitarika ny politika ankapoben’ny Fanjakana ;
2. Manana fahefana eo amin’ireo mambra ao amin’ny Governemanta izay izy no mitarika ny asa, sy tompon’andraikitra amin’ny fandrindrana ny asan’ny minisitera ary koa ny fanatanterahana ny fandaharanasam-pirenena rehetra momba ny fampandrosoana ;
3. Manolotra volavolan-dalàna ;
4. Manapaka ny volavolan-dàlana aroso hodinihin’ny Filankevitry ny minisitra ary apetraka eo amin’ny biraon’ny iray amin’ireo Antenimiera roa tonta ;
5. Miantoka ny fanatanterahana ny lalàna ;
6. Manana ny fahefana hanao didy amam-pitsipika na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha-55 andàlana faha-3 ;
7. Manara-maso ny fampiharana ireo didim-pitsarana ;
8. Mampakatra raharaha, raha ilaina, any amin’ny Fisafoan-draharaha Ankapoben’ny Fanjakana sy ireo rantsa-mangaika hafa mpanara-maso ny Fitondran-draharaham-panjakana sy manao izay hampandeha tsara ny raharaham-panjakana, ny fitantanana arak’izay tokony ho izy ny volan’ny vondrombahoakam-panjakana sy ny an’ireo antokon-draharaham-panjakana ;
9. Miantoka ny filaminana, ny fandriampahalemana ary ny maha-marin-toerana manerana ny tanim-pirenena anatin’ny fanajana ny firaisam-pirenena ; amin’izany, izy no mampiasa ireo hery rehetra miandraikitra ny filaminana, ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny filaminana anatiny ary ny fiarovana ;
10. Raha misy korontana politika goavana ary alohan’ny hanambaràna fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka, dia afaka mampiasa ny mpitandro filaminana mba hamerina amin’ny laoniny ny fandriampahalemana rehefa avy naka ny hevitry ny manam-pahefana ambony ao amin’ny polisy, ny zandarimaria ary ny tafika, ny Filan-kevitra Ambony momba ny Fiarovam-pirenena sy ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ;
11. Lehiben’ny fitondran-draharaham-panjakana ;
12. Manolotra olona hotendrena amin’ny fisahanan’asa sivily sy miaramila ary koa amin’izay antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana, na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha-55 andàlana faha-4.
Azony atao mamindra amin’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta ny ampahany amin‘ny fahefany.
Izy no misahana ny fampandrosoana mifandanja sy mirindra eo amin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana rehetra.
Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ny andininy faha-55, nefa raha misy antony manokana, dia azony atao, ny mitarika ny Filankevitry ny minisitra araka ny fanomezam-pahefana mazava tsara nomen‘ny Amperora sy araka ny lahadinika voafaritra.

ARTICLE 66

Le Premier ministre préside le Conseil de Gouvernement.
Au Conseil de Gouvernement :
1. il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l’État et arrête les mesures à prendre pour en assurer l’exécution ;
2. il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières ;
3. décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des collectivités territoriales décentralisées.

Ny Praiminisitra no mitarika ny Filankevitry ny governemanta.
Eo amin’ny Filankevitry ny governemanta izy no :
1. Mamaritra ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakana sy manapaka ny fepetra ho raisina hiantohana ny fanatanterahana izany ;
2. Misahana ny anjara raharaha hafa izay tsy maintsy hakàna ny hevitry ny Governemanta araka ny voalazan’ity Lalàmpanorenana ity sy ireo lalàna manokana ;
3. Manapaka ireo fepetra fampiharana ny fandaharanasam-pirenena momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary koa ny amin’ny fanajariana ny tany, izay novolavolaina miaraka amin’ny manampahefana any amin’ireo Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana.

ARTICLE 67

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Ny didy amam-pitsipika raisin’ny Praiminisitra dia iarahany manao sonia amin’ny Minisitra miandraikitra ny fanatanterahana izany, raha ilaina.

Sous titre 2 : Du législatif

ARTICLE 68

Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Il vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona no mandrafitra ny Antenimiera. Izy no mandany ny lalàna sy manara-maso ny asan’ny Governemanta ary ny fanaovana tombana ny politikam-panjakana.

Titre premier : de l’Assemblée nationale

ARTICLE 69

Les membres de l’Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « Député de Madagascar ».

Fidin’ny daholobe hiasa mandritry ny dimy taona amin’ny alàlan’ny latsabato mivantana ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena ka izay mahazo vato be indrindra no lany.
Ny fomba fanatanterahana ny latsabato dia ferana amin’ny alàlan’ny lalàna fehizoro.
Ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena dia mitondra ny anarana hoe: « Solombavambahoakan’i Madagasikara ».

ARTICLE 70

Un décret pris en Conseil des ministres fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Didim-panjakana raisina eo amin’ny Filankevitry ny minisitra no mametra ny isan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena, ny fitsinjarana toerana manerana ny tanim-pirenena sy ny fizarazarana ny fari-pifidianana.

 ARTICLE 71

Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l’enseignement.

Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant.

Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l’article 79 ci-dessous.

Tsy azo ampirafesina amin’ny andraikitra hafa maha-olom-boafidim-bahoaka sy izay mety ho fisahanana asam-panjakana hafa ankoatra ny asa fampianarana ny andraikitry ny solombavambahoaka.
Miato avy hatrany amin’ny maha olom-boafidy azy ny solombavambahoaka voatendry ho mpikambana ao amin’ny Governemanta. Ny mpisolo toerana no misolo azy.

Manatanteraka ny asany araka ny feon’ny fieritreretany ary ao anatin’ny fanajàna ny fitsipika fototra voafaritra araka ny fomba voadidy arahina ao amin’ny andininy faha-79 etsy ambany ny solombavambahoaka.

ARTICLE 72

Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre ce qu’au nom duquel il s’est fait élire.
En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour constitutionnelle.

Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée.

La déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire.

Le régime de déchéance et les règles d’éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques.

Mandritra ny fe-potoana iasany, ny solombavambahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra any aminà vondrona vaovao, ankoatra ny anaran’ny vondrona izay nahavoafidy azy, raha tsy izany dia aongana.
Raha misy ny fandikàna ny andàlana etsy aloha, dia ambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny sazy fanonganana.
Ny solombavambahoaka voafidy ka tsy avy aminà antoko iray dia afaka miditra ao amin’ny vondrona parlemantera araka ny safidiny eo anivon’ny Antenimiera.
Ny fananganana Solombavambahoaka iray dia azon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana anaovana fanambarana ihany koa, raha toa izy ka mivoana amin’ny làlam-pitondran-tenan’ny vondrona parlemantera misy azy.
Ny fomba fanonganana sy ny fitsipika momba ny toetra fototra ary ny fitandroana ny hasin’ny asa dia faritana amin’ny alàlan’ny lalàna mikasika ny antoko politika sy ny didy amam-pitsipika mikasika ny famatsiam-bola ny antoko politika.

ARTICLE 73

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir par écrit le bureau permanent de l’Assemblée nationale pour mettre en cause un député. Le bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de trois mois.

Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina, karohina, samborina, tànana am-ponja, na tsaraina noho ny hevitra naposany na latsabato nataony teo am-panaovana ny asany.
Tsy misy Solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina sy samborina noho ny heloka bevava na heloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby.
Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo samborina ivelan’ny fotoam-pivoriana, raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Biraon’ny Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby, noho ny fanenjehana nomena alàlana na ny fanamelohana tanteraka.

Afaka manao fitarainana an-tsoratra any amin’ny Birao maharitry ny Antenimierampirenena izay rehetra olona manana fanamarihana momba ny tsy fahavitan’ny solombavambahoaka iray ny asa nankinina taminy. Tsy maintsy manome valiny amin’ny antsipiriany mikasika ilay raharaha ny Birao ao anatin’ny telo volana.

ARTICLE 74

Le président de l’Assemblée nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.
Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés.

Fidina eo amin’ny fiandohan’ny fotoam-pivoriana voalohany ny Filoha sy ny mpikambana ao amin’ny Birao mandritry ny fotoam-piasany.
Na izany aza noho ny antony lehibe, dia azo esorina amin’ny toerana misy azy ireo avy ny mpikambana ao amin’ny Birao amin’ny alàlan’ny latsabato miafina ataon’ny roa ampahatelon’ny solombavambahoaka.

ARTICLE 75

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.

Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierampirenena. Ny faharetan’ny fotoam-pivoriana isanisany dia Ferana ho enimpolo andro.

Manomboka ny talata voalohany amin’ny volana mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin’ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.

ARTICLE 76

L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret Impérial pris en Conseil des ministres, soit à l’initiative du Premier ministre, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à la demande du Premier ministre après consultation du Président de l’Assemblée nationale, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Mivory tsy ara-potoana araka ny lahadinika voafaritra ny Antenimierampirenena noho ny fitarihan’ny Praiminisitra, na noho ny fangatahan’ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena araka ny didim-panjakana noraisin’ny Amperora teo amin’ny Filankevitry ny minisitra.
Tsy mihoatra ny roa ambin’ny folo andro ny faharetan’ny fotoam-pivoriana. Na izany aza anefa, raha vantany vao tapitra ny lahadinika izay niantsoana ny Antenimieram-pirenena, dia faranana amin’ny alàlan’ny didim-panjakana ny fivoriana.

ARTICLE 77

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L’Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du quart de ses membres ou du Gouvernement. Il est dressé un procès-verbal des décisions arrêtées.

Ampahibemaso ny fivorian’ny Antenimierampirenena. Tanana an-tsoratra izany, ary havoaka ho fantatry ny besinimaro araka ny fepetra voalazan’ny lalàna.

Mivory tsy ampahibemaso ny Antenimierampirenena araka ny fangatahana ataon’ny ampahaefatry ny mpikambana ao aminy na ny fangatahana ataon’ny Governemanta. Anaovana fitànana an-tsoratra ny fanapahana nofaranana.

ARTICLE 78

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions.
L’opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l’une des. La session est close après épuisement de l’ordre du jour.

Manao fivoriana manokana avy hatrany ny Antenimierampirenena ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana azy mba hananganana ny biraony sy ny fanamboarana ny vaomiera.
Manana zo amin’ny toeran’ny Filoha lefitra iray ny mpanohitra ary mitarika ny iray amin’ireo vaomiera farafahakeliny.

Mifarana ny fivoriana raha vao tapitra ny lahadinika.

ARTICLE 79

Les règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale sont définies par la loi organique dans les principes généraux et définies par le règlement intérieur dans la procédure qu’elle suit. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de l’Empire.

Ny fitsipika mikasika ny fampandehanana ny Antenimierampirenena dia faritan’ny lalàna fehizoro ao amin’ny foto-kevitra ankapobe sy faritan’ny fitsipika anatiny ao amin’ny fombafomba arahiny. Avoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Ampira ny fitsipika anatiny.

Titre II : du sénat

ARTICLE 80

Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur de Madagascar ». Leur mandat est de cinq ans, sauf en ce qui concerne le Président du Sénat, en application de l’article 46, alinéa 2 de la présente Constitution.

« Loholon’i Madagasikara » no anarana entin’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimierandoholona. Dimy taona no fe-potoana iasany, afa-tsy amin’izay mikasika ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ho fampiharana ny andininy faha-46 andalana faharoa amin’ity Lalàmpanorenana ity.

ARTICLE 81

Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque province, et pour un tiers, des membres nommés par l’Empereur, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques, sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière.

Ny Antenimierandoholona no misolo tena ireo Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy sy ara-kolontsaina. Izany dia ahitana, ho an’ny roa ampahatelony, mpikambana voafidy mifanahantsahana amin’ny isan’ny mponina isam-paritra, ny iray antsasany dia mpikambana tendren’ny Amperora, ny ampahany araka ny fanolorana ataon’ny vondrona izay mahasolo-tena be indrindra avy amin’ny hery ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ara-kolontsaina, ny ampahany noho ny fahaizana manokana.

ARTICLE 82

Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d’élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique, promulguée par l’Empereur.
Lalàna fehizoro avoakan’ny Amperora no mamaritra ny fitsipika momba ny fampandehanan-draharaha sy ny firafitry ny Antenimierandoholona. Torak’izany koa ny fomba fifidianana sy fanendrena ny mpikambana ao aminy.

ARTICLE 83

Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d’organisation des collectivités territoriales décentralisées.

ARTICLE 84

Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.
Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des ministres.
Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.

Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierandoholona. Enimpolo andro no faharetan’ny fotoam-pivoriana.
Manomboka ny talata voalohany amin’ny volana mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin’ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Afaka manao fotoam-pivoriana manokana ihany koa izy araka ny fiantsoana ataon’ny Governemanta. Ny lahadinika amin’izany dia ferana amin’ny alàlan’ny didim-panjakana fiantsoana izay noraisana teo amin’ny Filankevitry ny minisitra.

Rehefa tsy mivory ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona dia tsy afaka mandinika afa-tsy ny raharaha nangatahin’ny Governemanta ny heviny, tsy misy volavolan-dalàna azo dinihina.

ARTICLE 85

Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat.

Ny fepetra voalazan’ny andininy faha-71 hatramin’ny faha-79 dia ampiharina amin’ny Antenimierandoholona ihany koa.

Titre III : de la relation entre le gouvernement et le Parlement

ARTICLE 86

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux sénateurs.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées.

L’ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans l’ordre du jour fixé par le Gouvernement la discussion des projets de loi déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat par le Premier ministre.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portées à la connaissance du Gouvernement qui dispose, pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les propositions et de quinze jours pour les amendements.

À l’expiration de ce délai, l’Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence, dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, soit la diminution des ressources publiques soit l’aggravation des charges de l’État, sauf en matière de loi de finances.

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour constitutionnelle, à la demande du Premier ministre ou du président de l’une ou de l’autre assemblée parlementaire, statue dans un délai de huit jours.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées à l’examen des textes et aux débats dont le gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour.

Samy manam-pahefana hanolotra volavolan-dalàna ny Praiminisitra, ny Solombavambahoaka ary ny Loholona.
Dinihina eo amin’ny Filankevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna ary apetraka amin’ny birao iray amin’ireo biraon’ny Antenimiera roa.
Ny lahadiniky ireo Antenimiera dia ahitana araka ny laharampahamehana sy araka ny lahadinika faritan’ny Governemanta, ny ady hevitra momba ny volavolan-dalàna napetraky ny Praiminisitra teo amin’ny Biraon’ny Antenimierampirenena na teo amin’ny Biraon’ny Antenimierandoholona.
Ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana napetraky ny mpikambana ao amin’ny Antenimiera dia ampahafantarina ny Governemanta, izay manana fe-potoana telopolo andro ho an’ny tolo-dalàna ary dimy ambin’ny folo andro amin’ny fanitsiana mba hanaovany fanamarihana.
Rehefa tapitra izany fe-potoana izany, dia miroso amin’ny fandinihana ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana mba handaniana azy ny Antenimiera nametrahana izany.
Tsy azo raisina ny tolo-dalàna na ny fanitsiana raha toa ny fandaniana azy ireo ka misy fiatraikany eo amin’ny sehatry ny fanatanterahana ny tetibola an-dalam-panatanterahana, na ny fihenan’ny loharam-bolam-panjakana na ny fitambesaran’ny lolohan’ny Fanjakana, afa-tsy izay mikasika ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Raha hita mandritra ny fomba arahina amin’ny fanaovan-dalàna fa tsy tafiditra ao anatin’ny faritra sahanin’ny lalàna ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana dia afaka manohitra ny tsy fahazoana mandray izany ny Governemanta. Raha misy ny tsy fifanarahana eo amin’ny Governemanta sy ny Antenimierampirenena na ny Antenimierandoholona , dia mamoaka didy ao anatin’ny valo andro ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana araka ny fangatahana ataon’ny Praiminisitra na ny Filohan’ny iray amin’ireo Antenimiera mpanao lalàna.

Fotoam-pivoriana herinandro roa amin’ny efatra farafahakeliny no atokana handinihina ireo rijan-teny sy ireo adi-hevitra izay nangatahin’ny Governemanta ho soratana eo amin’ny lahadinika.

ARTICLE 87

Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Ny Antenimiera no mandany ny lalàna fehizoro, ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola ary ny lalàna tsotra araka ny fepetra faritan’ity Lalàmpanorenana ity.

ARTICLE 88

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, relevant d’une loi organique :
1° les règles relatives à l’élection du Premier ministre ;
2° les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale ;
3° les modalités de scrutin relatives à l’élection des sénateurs, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement du Sénat ;
4° les règles régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
5° l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles ;
6° le statut des magistrats ;
7° l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ;
8° l’organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
9° l’organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle;
10° le Code électoral ;
11° les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
12° les dispositions générales relatives aux marchés publics sur les ressources minières ;
13° les situations d’exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations ;
14° les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Ankoatra ireo anton-javatra ampisahanan’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana azy, dia lalàna fehizoro ihany no mametra :
1. Ny fitsipika mikasika ny fifidianana ny praiminisitra ;
2. Ny fombafomba amin’ny fandatsaham-bato mikasika ny fifidianana solombavambahoaka, ny fepetra ahafahana milatsaka hofidina, ny fomba itondrana ny tsy fampirafesana ny asa aman-draharaha sy ny fanonganana, ny fitsipika momba ny fanoloana raha misy fahabangan-toerana, ny fandaminana ary ny fampandehanana ny Antenimierampirenena ;
3. Ny fombafomba amin’ny fandatsaham-bato mikasika ny fifidianana Loholona, ny fepetra ahafahana milatsaka hofidina, ny fomba itondrana ny tsy fampirafesana ny asa aman-draharaha sy ny fanonganana, ny fitsipika momba ny fanoloana raha misy fahabangan-toerana, ny fandaminana ary fampandehanana ny Antenimierandoholona ;
4. Ny fitsipika mifehy ny fahefana, ny fomba fandaminana sy ny fampandehanana ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ary koa ny fitsipika mifehy ny fitantanana ny raharahany manokana;
5. Ny fandaminana, ny firafitra, ny fampandehanan-draharaha ary ny andraikitry ny Fitsarana Tampony sy ireo Fitsaran-dehibe telo mandrafitra azy. Toa izany koa ny mikasika ny fanendrena ireo mpikambana ao aminy sy ireo izay mikasika ny paika arahina eo anatrehany ;
6. Ny sata mifehy ny Mpitsara ;
7. Ny fandaminana sy ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ;
8. Ny fandaminana, ny fampandehanana, ny anjara raharaha, ny fampakaran-draharaha ary ny paika ady arahina manoloana ny Fitsarana Avo ;
9. Ny fandaminana, ny fampandehanana, ny anjara raharaha, ny fampakaran-draharaha ary ny paika arahina manoloana ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ;
10. Ny Fehezan-dalàna momba ny fifidianana ;
11. Ny fepetra ankapobe mikasika ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ;
12. Ny fepetra ankapobe mikasika ny Fifampiraharaham-barotra amin’ny Fanjakana amin’ny harena an-kibon’ny tany ;
13. Ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka ary koa ny famerana ny fahafahan’ny vahoaka, ny isam-batan’olona ary iombonana mandritra izany fotoana izany ;

14. Ny fepetra fampitoviana ara-bola hisian’ny tombom-pitoviana eo amin’ny samy vondrom-bahoakam-paritra.

ARTICLE 89

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
1. Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après son dépôt ;
2. Les procédures prévues aux articles 86, 96 et 98 sont. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ; faute d’accord entre les deux assemblées après deux lectures, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant. Si l’Assemblée nationale n’a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée.
3. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle.

Ny lalàna fehizoro dia laniana sy ovàna araka ireto fepetra manaraka ireto :
1. Ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna dia tsy aroso hotapahina sy holanian’ny Antenimiera voalohany nandray azy raha tsy tapitra ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro aorian’ny nametrahana azy ;
2. Ny paika arahina voalazan’ny andininy faha-86, faha-96 ary faha-98 no ampiharina. Na izany aza anefa, tsy maintsy ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimiera tsirairay no mandany ny lalàna fehizoro, raha misy ny tsy fifanarahan-kevitra eo amin’ny Antenimiera roa tonta izay samy efa nandinika izany indroa, dia ny Antenimierampirenena amin’ny alàlan’ny latsabato iadanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy no mandray fanapahan-kevitra farany.
Raha toa ka tsy nolanian’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna fehizoro alohan’ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana dia azo ampiharina amin’ny alàlan’ny hitsivolana ny fepetra entin’io volavolan-dalàna io, ka ampidirina ao raha ilaina izany, ny iray na maromaro amin’ireo fanitsiana nolanian’ny Antenimiera iray.
3. Tsy maintsy mitovy ny fenitra andanian’ny Antenimiera roa tonta ny lalàna fehizoro mikasika ny Antenimierandoholona.

Tsy azo avoaka hanan-kery ny lalàna fehizoro raha tsy efa nambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana fa mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana.

ARTICLE 90

Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
1. Détermine les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
2. Détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macroéconomique ;
3. Détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’État, aux collectivités territoriales décentralisées ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget des dites collectivités, déterminées en Conseil des ministres.
La loi organique détermine les modalités d’application des dispositions du présent article, ainsi que les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales décentralisées.

La loi précise les conditions des emprunts et décide de la création éventuelle de fonds.

La loi détermine :
- Les modalités d’utilisation des fonds d’emprunts extérieurs et de contrôle parlementaire et juridictionnel ;
- Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des autorités financières auteurs de détournement des fonds d’emprunt ainsi que celui du désengagement de responsabilité de l’État.

Mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa no andinihan’ny Antenimiera ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola no manomana ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ka eo ambany fahefan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta no anaovany izany.
Manana fe-potoana enimpolo andro farafahabetsany ny Antenimiera handinihana izany.
Manana fe-potoana telopolo andro farahahabetsany manomboka eo amin’ny fotoana nanolorana ny volavolan-dalàna taminy ny Antenimierampirenena mba handinihana azy am-boalohany. Rehefa tsy naneho ny heviny tao anatin’izay fe-potoana izay izy, dia heverina ho toy ny efa nandany azy sahady ka dia atolotra ny Antenimierandoholona indray ilay volavolan-dalàna.
Mitovy amin’izay fepetra izay ihany, dia manana fe-potoana dimy ambin’ny folo andro manomboka ny fampitana ny volavolan-dalàna ny Antenimierandoholona mba handinihany azy am-boalohany ary ny Antenimera tsirairay dia manana fe-potoana dimy andro hanaovany ny fandinihana azy manaraka.
Raha misy iray amin’ireo Antenimiera tsy maneho ny heviny tao anatin’ny fe-potoana voatondro, dia heverina ho toy ny efa nanao latsabato nanekena ilay rijan-teny natolotra ho dinihana izy.
Raha tsy nolanian’ny Antenimiera alohan’ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana faharoa ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bola, dia ampidirina ao ny fanitsiana iray na maromaro neken’ny Antenimiera roa tonta.
Izay fanitsiana rehetra natao tamin’ilay volavolan-dalàna momba ny tetibola ka miteraka fitomboan’ny fandaniana na fihenan’ny loharanom-bolam-panjakana dia tsy maintsy ampiarahina amin’ny tolo-kevitra momba ny fampitomboana ny vola miditra na ny toekarena mifandanja amin’izany.
Raha tsy napetraka ara-potoana mba holaniana alohan’ny fiantombohan’ny taom-piasana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana amin’ny taom-piasana iray, dia omena alàlana ny Praiminisitra ahazoany manao ny famoriana ny hetra ary manokatra amin’ny alàlan’ny didim-panjakana ny sorabola mifandraika amin’ireo asa nolaniana tamin’ny latsabato.

Lalàna fehizoro no mamaritra ny fomba fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana.

ARTICLE 91

Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action de l’État en matière économique, environnementale, sociale et d’aménagement du territoire.

Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.

Ny lalàna momba ny fandaharanasa no mamaritra ny tanjona kendrena amin’ny asa ataon’ny Fanjakana mikasika ny toekarena, tontolo iainana, sosialy ary fanajariana ny tany.
Ny fepetra voalazan’ity andininy ity dia soritana mazava sy fenoina amin’ny alàlan’ny lalàna fehizoro.

ARTICLE 92

Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.

Sous l’autorité du Premier ministre, chef du Gouvernement, les ministres chargés des finances et du budget préparent le projet de loi de finances.

Le Parlement dispose d’un délai maximum de soixante jours pour l’examiner.

L’Assemblée nationale dispose d’un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture d’un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet, et chaque assemblée dispose d’un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.

Faute par une assemblée de s’être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recette ou d’économie équivalente. Si le projet de loi de finances d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les conditions d’adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

Mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa no andinihan’ny Antenimiera ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola no manomana ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ka eo ambany fahefan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta no anaovany izany.
Manana fe-potoana enimpolo andro farafahabetsany ny Antenimiera handinihana izany.
Manana fe-potoana telopolo andro farahahabetsany manomboka eo amin’ny fotoana nanolorana ny volavolan-dalàna taminy ny Antenimierampirenena mba handinihana azy am-boalohany. Rehefa tsy naneho ny heviny tao anatin’izay fe-potoana izay izy, dia heverina ho toy ny efa nandany azy sahady ka dia atolotra ny Antenimierandoholona indray ilay volavolan-dalàna.
Mitovy amin’izay fepetra izay ihany, dia manana fe-potoana dimy ambin’ny folo andro manomboka ny fampitana ny volavolan-dalàna ny Antenimierandoholona mba handinihany azy am-boalohany ary ny Antenimera tsirairay dia manana fe-potoana dimy andro hanaovany ny fandinihana azy manaraka.
Raha misy iray amin’ireo Antenimiera tsy maneho ny heviny tao anatin’ny fe-potoana voatondro, dia heverina ho toy ny efa nanao latsabato nanekena ilay rijan-teny natolotra ho dinihana izy.
Raha tsy nolanian’ny Antenimiera alohan’ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana faharoa ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bola, dia ampidirina ao ny fanitsiana iray na maromaro neken’ny Antenimiera roa tonta.
Izay fanitsiana rehetra natao tamin’ilay volavolan-dalàna momba ny tetibola ka miteraka fitomboan’ny fandaniana na fihenan’ny loharanom-bolam-panjakana dia tsy maintsy ampiarahina amin’ny tolo-kevitra momba ny fampitomboana ny vola miditra na ny toekarena mifandanja amin’izany.
Raha tsy napetraka ara-potoana mba holaniana alohan’ny fiantombohan’ny taom-piasana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana amin’ny taom-piasana iray, dia omena alàlana ny Praiminisitra ahazoany manao ny famoriana ny hetra ary manokatra amin’ny alàlan’ny didim-panjakana ny sorabola mifandraika amin’ireo asa nolaniana tamin’ny latsabato.
Lalàna fehizoro no mamaritra ny fomba fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana.

ARTICLE 93

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques doivent être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Ny Fitsarana momba ny Kaonty no manampy ny Antenimiera amin’ny fanaraha-maso ny asa ataon’ny Governemanta. Manampy ny Antenimiera sy ny Governemanta amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ary koa amin’ny fanombanana ny politikam-panjakana izy. Amin’ny fifandraisany amin’ny vahoaka, izy dia mandray anjara amin’ny fampahafantarana ny olom-pirenena.
Ny kaontin’ny Fitondran-draharaham-panjakana dia tokony ho ara-dalàna sady marina. Manome endrika azo itokiana amin’ny vokatry ny fitantanany, ny fananany ary ny toe-bola izany.

ARTICLE 94

L’Empereur communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.
Ny Amperora no mifandray amin’ny Antenimiera amin’ny alàlan’ny hafatra tsy azo iadian-kevitra.

ARTICLE 95

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution :
I – La loi fixe les règles concernant :
1. Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l’exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;
2. Les relations internationales ;
3. La nationalité ;
4. La Banque centrale et le régime d’émission de la monnaie ;
5. La circulation des personnes ;
6. Les règles de procédure civile et commerciale ;
7. Les règles de procédure administrative et financière ;
8. La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
9. Les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10. La création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
11. L’organisation de la famille, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12. Le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’État ;
13. La création de catégorie d’établissements publics ;
14. Le statut et le régime d’autonomie des universités, ainsi que le statut des enseignants de l’enseignement supérieur ;
15. Les grandes orientations de valorisation de l’enseignement primaire et secondaire ;
16. Les ressources stratégiques ;
17. L’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées ;
18. Les statuts particuliers de la capitale de l’Empire, de certaines portions du territoire national, des palais d’État et autres bâtiments relevant du domaine de l’État, des ports et de leurs réseaux d’éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
19. La nature et l’assiette des impôts et taxes des collectivités territoriales décentralisées ;
20. Le Conseil de l’Ordre national Malagasy ;
21. L’urbanisme et l’habitat ;
22. Les conditions de location de terrains par les étrangers ;
23. Les conditions de transfert à l’État de terrains non mis en valeur ;
24. L’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection Générale de l’État et des autres organes de contrôle de l’administration.
II – La loi détermine les principes généraux :
1. De l’organisation de la défense nationale et de l’utilisation des Forces armées ou des Forces de l’ordre par les autorités civiles ;
2. Du statut général des fonctionnaires civils et militaires de l’État et des fonctionnaires territoriaux ;
3. Du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;
4. Des transferts de propriété d’entreprise ou d’organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5. De l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique ; économique ; sociale et culturelle ;
6. De la protection de l’environnement.
III - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue de tous les membres le composant.

Ankoatra ireo raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana azy dia :
I- Ny lalàna no mametra ny fitsipika mikasika :
1. Ny zon’ny olom-pirenena sy ny antoka fototra nomena ny tsirairay, fikambanana, antoko politika ary ny vondrona hafa rehetra ho amin’ny fampiasana ny zo sy ny fahalalahana ary koa ny adidy aman’andraikitr’izy ireo ;
2. Ny fifandraisana iraisam-pirenena ;
3. Ny zom-pirenena ;
4. Ny Banky Foibe sy ny fomba ny famoaham-bola ;
5. Ny fivezivezen’ny olona ;
6. Ny fitsipika mikasika ny paika arahina amin’ny ady madio sy ny raharaham-barotra ;
7. Ny fitsipika mikasika ny paika arahina amin’ny ady atao amin’ny Fanjakana sy ny paika arahina amin’ny fitantanam-bolam-panjakana ;
8. Ny famaritana ny heloka bevava sy ny heloka tsotra ary koa ny sazy ampiharina amin’izany, ny paika ady heloka, ny famotsoran-keloka ;
9. Ny fitsipika mikasika ny fifanoheran’ny lalàna sy ny an’ny fahefana ;
10. Ny fananganana rafi-pitsarana vaovao sy ny fahefana tandrify azy avy ary koa ny fandaminana sy ny fitsipika mifehy ny paika arahina izay ampiharina amin’izany ;
11. Ny fandaminana ny fianakaviana, ny sata sy ny fizakan-jon’ny isam-batan’olona, ny fehin’ny fanambadiana, ny fandovana sy fanomezana ;
12. Ny fifehezana araka ny lalàna ny fitompoana, ny fizakà-manana, ny adidy ateraky ny zo isam-batan’olona sy ny ara-barotra ary ny fepetra ahazoana manaisotra amin’ny tompony ny fananany na ny fampiasana azy tsy azo lavina noho ny filan’ny besinimaro na ny famindrana ny fitompoana azy amin’ny Fanjakana ;
13. Ny fananganana ny sokajin’antokon-draharaham-panjakana ;
14. Ny sata sy ny fitondrana ny fizakan-tenan’ireo Oniversite, ary koa ny sata mifehy ny mpampianatra eny amin’ny fampianarana ambaratonga ambony ;
15. Ny sori-dàlana lehibe amin’ny fanomezan-danja ny fampianarana ambaratonga fototra sy faharoa ;
16. Ny loharanon-karena iankinan’ny fiainam-pirenena ;
17. Ny fandaminana sy ny fampandehanana ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ;
18. Ny sata manokan’ny Renivohitry ny Ampira, ny ampahany sasantsasany amin’ny tanim-pirenena, ireo lapam-panjakana sy ireo trano isan’ny fananam-panjakana, ireo seranana sy ny zotram-pifamoivoizana, ireo seranam-piaramanidina, ary koa ny satan’ireo harena an-dranomasina ;
19. Ny karazana, ny fototra ary ny taha farany ambony amin’ny hetra sy haba any amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ;
20. Ny Filankevitry ny Andrin’ny Mari-boninahitra Malagasy ;
21. Ny fanatsarana ny tanàna sy ny fonenana ;
22. Ny fepetra amin’ny fanofan’ny vahiny ny tany ;
23. Ny fepetra famindrana amin’ny Fanjakana ny tany tsy nohamaintisamolaly ;
24. Ny fandaminana ny fampandehanana ary anjara raharahan’ny Fisafoan-draharaham-panjakana Ankapobe ary ireo rantsana hafa momba ny fanaraha-maso ny Fitondran-draharaham-panjakana.
II- Ny lalàna no mamaritra ny foto-kevitra ankapobe momba :
1. Ny fandaminana ny fiarovam-pirenena sy ny fampiasan’ireo manam-pahefana sivily ny Foloalindahy na ny Hery mpitandro ny filaminana ;
2. Ny sata ankapobe mifehy ny mpiasam-panjakana sivily sy miaramila eto amin’ny Firenena ary ny mpiasam-panjakana any amin’ny faritra ;
3. Ny lalàna mifehy ny asa, ny zo sendikaly, ny zo hitokona ary ny fitsinjovana ara-tsosialy ;
4. Ny famindrana ny fananan’ny orinasa na antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana amin’olon-tsotra na ny mifamadika amin’izany ;
5. Ny fandaminana na ny fampandehanana ny sehatr’asa samihafa misahana lalàna ; toekarena ; sosialy ary kolontsaina ;
6. Ny fiarovana ny tontolo iainana.

III- Ny fivorian’ny Antenimiera roa tonta mitambatra ho Kongresy irery, amin’ny alàlan’ny latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana rehetra ao anatiny, no afaka manome alàlana hamakiana ady amin’ny firenen-kafa.

ARTICLE 96

Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l’assemblée devant laquelle il a été déposé, puis transmis à l’autre assemblée.
La discussion a lieu successivement, dans chaque assemblée jusqu’à l’adoption d’un texte unique.

Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adoptée, après deux lectures par chaque assemblée, ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’elle, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement.

Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Ny volavolan-dalàna sy ny tolo-dalàna rehetra dia dinihin’ny Antenimiera nandray azy voalohany, vao ampitaina any amin’ny Antenimiera ankilany. Ifandimbiasan’ny Antenimiera roa tonta ny ady hevitra mandra-pisian’ny fandaniana rijan-teny tokana.
Raha toa ka tsy mety lany ny volavolan-dalàna, na tolo-dalàna iray rehefa nodinihin’ny Antenimiera tsirairay indroa, ka misy tsy fifanarahan-kevitra tamin’izy roa tonta, na rehefa nodinihin’ny Antenimiera tsirairay indray mandeha, rehefa nanambara ny fisian’ny hamehana ny Governemanta, dia afaka mandray fanapahan-kevitra ny Praiminisitra hamory vaomiera ikambanana isasahana, izay ampiandraiketina fanolorana rijan-teny momba ireo fepetra mbola iadian-kevitra. Ny rijan-teny novolavolan’io vaomiera ikambanana io dia azon’ny Governemanta atolotra ny Antenimiera roa tonta mba hankatoavina. Tsy misy fanitsiana azo raisina raha tsy nahazoana ny faneken’ny Governemanta.
Raha toa ka tsy afaka mandany rijan-teny tokana iombonana ny vaomiera, na tsy nolaniana arak’ireo fepetra voalaza ao amin’ny andalana etsy aloha ilay rijan-teny, dia ny Antenimierampirenena, amin’ny alàlan’ny latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao aminy no manapa-kevitra farany.
ARTICLE 97

Les autres matières que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour constitutionnelle.

Ceux de ces textes, qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire, en vertu de l’alinéa précédent.

Manana endrika didy amam-pitsipika ny raharaha hafa tsy tafiditra ao anatin’ny faritra sahanin’ny lalàna. Azo ovàna amin’ny alàlan’ny didim-panjakana, izay avoaka rehefa milaza ny heviny ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ireo rijan-teny miendrika lalàna tafiditra ao anatin’izany raharaha izany.
Ireo rijan-teny miendri-dalàna mety ho raisina, rehefa manan-kery ity lalàmpanorenana ity dia tsy azo ovàna amin’ny alàlan’ny didim-panjakana raha tsy nambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana fa miendrika didy amam-pitsipika izany araka ny voalazan’ny andalana etsy aloha.

ARTICLE  98

Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l’article 100 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l’ouverture de la session ;
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Ny Governemanta, raha manamby ny andraikitra araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-100 etsy ambany, dia afaka mitaky amin’ny Antenimiera tsirairay mba hanapa-kevitra avy amin’ny alàlan’ny latsabato tokana mikasika ny fepetra manontolo na ampahany voalazan’ny rijan-teny iadian-kevitra :
- mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana, raha toa ka voatolotra valo amby efapolo ora mialoha ny fisokafan’ny fivoriana ireo rijan-teny ireo ;
- ao anatin’ny valo andro farany amin’ny fotoam-pivoriana ara-potoana tsirairay avy.

ARTICLE  99

Dans les trente jours de sa nomination, le Premier ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l’État au Parlement qui peut émettre des suggestions.

Si, en cours d’exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s’avèrent nécessaires, le Premier ministre soumet lesdites modifications à l’Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.

Ao anatin’ny telopolo andro nanendrena azy no anoloran’ny Praiminisitra ny fandaharan’asany momba ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakana amin’ny Antenimiera izay afaka manome tolo-kevitra.
Raha tsapan’ny Governemanta eo am-panatanterahana ny asa fa misy fanovàna fototra tokony hatao amin’io fandaharanasa io, dia entin’ny Praiminisitra eny amin’ny Antenimierampirenena izay afaka manome tolo-kevitra izany fanovàna izany.
ARTICLE 100

Le Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S’il est mis en minorité par les deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission à l’Empereur.

Aorian’ny fandinihana nataon’ny Filankevitry ny minisitra, dia azon’ny Praiminisitra atao ny manamby ny andraikitry ny Governemantany amin’ny fametrahana fangataham-pitokisana.
Tsy azo atao ny fandatsaham-bato raha tsy afaka valo amby efapolo ora aorian’ny fametrahana ny fangataham-pitokisana. Raha toa ka ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena no mitsipaka ny fangataham-pitokisana dia mametraka ny fialany amin’ny Amperora.

ARTICLE 101

En début de chaque première session ordinaire, le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale un rapport d’exécution de son programme.

La présentation sera suivie d’un débat portant sur les résultats des actions du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques.

Isaky ny fiandohan’ny fivoriana ara-potoana voalohany no anoloran’ny Governemanta amin’ny Antenimierampirenena ny tatitra momba ny fanatanterahana ny fandaharanasany.
Arahina adihevitra mahakasika ny asan’ny Governemanta sy ny fanombanana ny politikam-panjakana ny fanolorana.

ARTICLE 102

Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l’interpellation, et la commission d’enquête.

Une séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 76, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Trois jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Ny fomba ampiasain’ny Antenimiera ahafantarany ny asa sahanin’ny Governemanta dia ny fanontaniana am-bava, ny fanontaniana an-tsoratra, ny fanadinana hentitra ary ny fampiasana ny vaomiera mpanao famotorana.
Fivoriana iray isaky ny dimy ambin’ny folo andro farafahakeliny, ka anatin’izany ny fivoriana atao mandritra ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalazan’ny andininy faha 76 dia atokana ho an’ny fanontanian’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimiera sy ireo valiny avy amin’ny Governemanta.
Fivoriana telo andro isam-bolana no atokana ho amin’ny lahadinika izay notapahin’ny Antenimiera tsirairay araka ny fitarihan’ny vondron’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimiera voakasika ary koa avy ny an’ny vodron’ireo vitsy an’isa.

ARTICLE 103

L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.

La motion n’est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission à l’Empereur.

Azon’ny Antenimierampirenena atao ny maneho tsy fankasitrahana ny andraikitry ny Governemanta, amin’ny alàlan’ny latsabato fitsipaham-pitokisana.
Tsy azo raisina anefa ny tolo-kevitra toy izany raha tsy ny antsasaky ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena no manao sonia azy. Valo amby efapolo ora aorian’ny fametrahana ny tolo-kevitra hotapahina, vao azo atao ny latsabato.
Tsy lany ny fitsipaham-pitokisana, raha tsy ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena no mankato azy.
Raha lany izany fitsipaham-pitokisana izany dia mametraka ny fialany amin’ny Amperora ny Governemanta.

ARTICLE 104

Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer à l’Empereur pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
La délégation de pouvoir autorise l’Empereur à prendre, par ordonnance en Conseil des ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi.

L’Empereur peut déléguer ce pouvoir de législation donné par le présent article au Premier ministre s’il le trouve nécessaire.

Ny Antenimiera, amin’ny alalan’ny latsa-bato ataon’ny antsasa-manilan’ny mpikambana mandrafitra ny Antenimiera tsirairay dia afaka mamindra ny fahefany amin’ny Amperora hanao lalàna mandritra ny fotoana voafetra sy mikasika toe-javatra voafaritra.
Ny fanomezam-pahefana dia manome alàlana ny Amperora handray fepetra amin’ny ankapobeny momba ny toe-javatra mahakasika ny sehatry ny lalàna, amin’ny alalan’ny hitsivolana raisina eo amin’ny Filankevitry ny minisitra.

Ny Amperora, dia manana fahefana hanankina an’izany fahefana hanao lalàna voalazan’ity andininy ity izany amin’ny praiminisitra, raha hitany ny ilàna an’izany.

ARTICLE 105

Le Conseil économique, social et culturel, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel à l’exclusion des lois de finances.

Il peut entreprendre, de sa propre initiative, toute études ou enquêtes se rapportant aux questions économique, sociale et culturelle. Ses rapports sont transmis à l’Empereur.

La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil économique, social, et culturel sont fixés par une loi organique.

Ny Filankevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina izay ampakaran’ny Governemanta raharaha, no manome ny heviny mikasika ny volavolan-dalàna, hitsivolana na didim-panjakana ary koa mikasika ireo tolo-dalàna izay naroso hodinihiny.
Manam-pahefana izy handinika ny volavola sy tolo-dalàna manana endrika ara-toekarena ara-tsosialy ary ara-kolontsaina ankoatra ny lalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana. Afaka mandray amin’ny alalan’ny tenany manokana ireo fandinihana na famotopotorana rehetra mikasika ireo raharaha ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina izy. Ampitaina any amin’ny Amperora ny tatitra ataony.
Ny firafitra, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny Filan-kevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina dia ferana amin’ny alalan’ny lalàna fehizoro.

Sous-titre 2 : de la justice

Chapitre 1 : des principes fondamentaux

ARTICLE 106

Dans l’Empire de Madagascar, la justice est rendue, conformément à la Constitution et à la loi, au nom du peuple Malagasy et de l’Empereur, par la Cour suprême, les Cours d’appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice.
La prise de fonction de chaque juge doit être devancée par le serment traditionnel  « TSITSIKA ».
Le refus de passer par le serment traditionnel « TSITSIKA » signifie démission volontaire.

Eto amin’ny Ampiran’i Madagasikara, ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no mitsara araka ny Lalàmpanorenana sy araka ny lalàna, amin’ny anaran’ny Vahoaka Malagasy sy ny Amperora.
Tsitsihina avokoa ireo mpitsara rehetra, alohan’ny andraisany ny asany.
Ny fandavana ny hitsitsika, dia midika ho fametraham-pialana an-tsitrapo.

ARTICLE 107

L’Empereur est garant de l’indépendance de la justice.

À cet effet, il est assisté par un Conseil supérieur de la magistrature dont il est le président. Le ministre chargé de la justice en est le vice-président.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction des magistrats, est chargé de :
- veiller notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de la magistrature,
- contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats,
- présenter des recommandations sur l’administration de la justice, notamment en ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.

Les membres du Gouvernement, le Parlement, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit, les chefs de cour ainsi que les associations légalement constituées peuvent saisir le CSM. Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSM sont fixées par une loi organique.

Ny Amperora no miantoka ny fahaleovantenan’ny fitsarana.
Amin’izany izy, dia ampian’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara izay izy no Filohany.
Ny Minisitra misahana ny Fitsarana no Filoha lefitra.
Ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara, rantsa-mangaika miandraikitra ny fiarovana, ny fitantanana ny fiainan’ny mpiasa manao ho anton-draharaha ny asa sy ny famaizana ny mpitsara no miandraikitra ny :
- fitandroana, indrindra ny fanajana ny lalàna sy ireo fepetra raketin’ny sata mifehy ny Mpitsara,
- fanaraha-maso ny fanajana ny fitsipika momba ny fitandroana ny hasin’ny asa amin’ny maha mpitsara ,
- fanomezana torolàlana hanatsarana ny fomba fitantanan-draharaham-pitsarana, indrindra amin’izay mikasika ny fepetra eo amin’ny lafin’ny lalàna na didy amam-pitsipika mikasika ny antokom-pitsarana sy ny Mpitsara.
Ny mpikambana ao amin’ny Governemanta, ny Antenimiera, ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna, ny Lehiben’ny Fitsarana ary koa ny fikambanana natsangana ara-dalàna dia afaka mitondra ny raharaha manoloana ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara.
Ny fitsipika mikasika ny fandaminana, ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara dia ferana amin’ny alàlan’ny lalàna fehizoro.

ARTICLE 108

Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. À ce titre, hors des cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés dans l’exercice de leurs fonctions.

Eo amin’ny asam-pitsarana sahaniny dia mahaleotena ny Mpitsara mpamoaka didy, ny mpitsara sy mpitsara mpanampy ka ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo.
Amin’izany, ankoatra ny toe-javatra voalazan’ny lalàna ary na dia eo aza ny fahefana ara-pitsipi-pifehezana, dia tsy azo tohintohinina na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona izy ireo amin’ny asam-pitsarana ataony ho fisahanana ny andraikiny.

ARTICLE 109

Les magistrats du siège sont inamovibles, ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade, ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle, sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Ny mpitsara mpamoaka didy dia tsy azo hetsehina amin’ny toerany, manao ny asa mifanentana amin’ny toerana tokony hisy azy araka ny laharany, tsy azo afindra toerana raha tsy misy fanekena avy aminy, afa-tsy hoe misy antony ilàna izany amin’ny asa, voamarin’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ara-dalàna.

ARTICLE 110

Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique, toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrôler les activités et le fonctionnement.

Le fait de leur enjoindre (demander) d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires à la loi entraîne pour les solliciteurs des sanctions prévues par la loi.

Ny Mpitsara ao amin’ny Fampanoavana dia fehezin’ny ambaratongam-pahefana, na izany aza nefa, ao amin’ny fehin-teny na fitakiana am-bava ataony, dia izay feon’ny fieritreretany sy araka ny lalàna no mibaiko azy. Mampiasa ireo mpiandraikitra ny fikarohana fandikan-dalàna izay ahafahany manara-maso ny asa sy ny fampandehanan-draharaha izy.
Ny fangatahana azy ireo hanatanteraka zavatra hita miharihary fa mifanohitra amin’ny lalàna dia mitarika fanasaziana araka ny lalàna ho an’ireo mpampanao izany.

ARTICLE 111

L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activité au sein d’un parti politique et du Gouvernement, l’exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l’exception des activités d’enseignement.

Tout magistrat en exercice est soumis à l’obligation de neutralité politique.

Tout magistrat exerçant un mandat public électif est placé d’office en position de détachement.

Ny fanaovana ny asa maha Mpitsara dia tsy azo ampirafesina amin’ny asa sahanina eo anivonà antoko politika sy eo anivon’ny Governemanta, amin’ny asa fanatanterahana andraikitry ny olom-boafidy eo anivon’ny vahoaka na izay rehetra mety ho fisahanana asa aman-draharaha ahazoam-bola, afa-tsy ny asa fampianarana.

Ny mpitsara amperinasa rehetra dia tsy mahazo maka fiandaniana ara-politika.
Ny mpitsara misahana andraikitra maha olom-boafidy dia heverina ho toy ny nafindra hanao asa hafa.

ARTICLE 112

L’Inspection générale de la justice, composée de représentants du Parlement, de représentants du Gouvernement, de représentant du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit, et de représentants de la Magistrature, est chargée de contrôler le respect des règles déontologiques particulières aux magistrats, ainsi que les agissements du personnel de la justice.

Elle est rattachée à la Cour Impériale.

L’Empereur, le Parlement, le Gouvernement, les chefs de cour, les associations légalement constituées et toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir l’Inspection générale de la justice.

Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’Inspection Générale de la justice sont fixées par la loi.

Ny Fisafoan-draharaha Ankapoben’ny Fitsarana, ahitana ny solontenan’ny Antenimiera, ny solontenan’ny Governemanta ary ny solontenan’ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna ary ny solontenan’ny Mpitsara no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanajana ny fitsipika manokana momba ny fitandroana ny hasin’ny asa amin’ny maha Mpitsara, ary koa ny fihetsika ataon’ny mpiasan’ny fitsarana.
Miankina amin’ny lapan’ny Amperora.
NyAmperora, ny Antenimiera, ny Governemanta, ny Lehiben’ny Fitsarana, ny fikambanana natsangana ara-dalàna ary ny olona rehetra manana tombontsoa amin’izany dia afaka mitondra fitarainana manoloana ny Fisafoan-draharaha ankapobe ny Fitsarana.

Ny fitsipika mikasika ny fandaminana, ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny fisafoan-draharaha ankapobe ny Fitsarana dia ferana amin’ny alàlan’ny lalàna.

ARTICLE 113

Le Conseil national de la justice, organe consultatif composé du Premier Président de la Cour suprême ; Président ; du Procureur général de la Cour suprême ; des chefs de Cours (d’appel) ; de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ; de la Haute Cour constitutionnelle ; du Conseil Supérieur de la Magistrature ; du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit ; et des auxiliaires de la justice en général. À ce titre, il peut proposer au Gouvernement des mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatifs à l’organisation et au fonctionnement des juridictions, au statut des Magistrats et des auxiliaires de la justice.
Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi.

Ny Filan-kevi-pirenena momba ny Fitsarana, rantsa-mangaika fakan-kevitra ahitana ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony ; Filoha ; ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony ; sy ireo Lehiben’ny Fitsarana Ambony sy Fitsarana Tampony ; ny solontenan’ny fahefana mpanatanteraka ; ny fahefana mpanao lalàna ; ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ; ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ; ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna ary ny mpiasan’ny fitsarana amin’ny ankapobeny. Amin’izany izy dia afaka manolotra amin’ny Governemanta ny fepetra eo amin’ny lafiny lalàna na didy amam-pitsipika, mikasika ny fandaminana sy fampandehanana ny antokom-pitsarana, ny sata mifehy ny Mpitsara sy ny mpiasan’ny fitsarana.

Ny fitsipika mikasika ny fandaminana, ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Filankevi-pirenena momba ny Fitsarana dia ferana amin’ny alàlan’ny lalàna.

Chapitre 2 : de la haute cour constitutionnelle

ARTICLE 114

La Haute Cour constitutionnelle comprend 10 membres. Leur mandat est de sept ans non-renouvelable.
4 des membres sont nommés par l’Empereur ; deux sont élus par l’Assemblée nationale ; deux par le Sénat ; deux sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Président de la Haute Cour constitutionnelle est élu par et parmi les membres de ladite Cour.

Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret de l’Empereur.
La prise de fonction des membres de la HCC doit être commencé par le rituel traditionnel Tsitsika, devant l’Empereur.
L’Empereur dirige et organise la céremonie du TSITSIKA, au sein de la HCC.
Le refus de la pratique du Tsitsika annule le décret de désignation d’un ou des membre(s) de la HCC.

Misy mpikambana folo ao amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana. Ny fe-potoana iasany dia fito taona tsy azo havaozina.
Mpikambana 4 amin’izy ireo no tendren’ny Amperora ; roa fidin’ny Antenimierampirenena ; 2 fidin’ny Antenimierandoholona, ary roa fidin’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara.
Ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia fidin’ny mpikambana amin’ireo mpikambana ao amin’io Fitsarana io.

Izany fifidianana izany ary koa ny fanendrena ny mpikambana hafa dia toavina amin’ny alàlan’ny didim-panjakana raisin’ny Amperora.
Tsy maintsy TSITSIHINA eo anatrehan’ny Amperora ny mpikambana tsirairay ao amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana mialohan’ny handraisany ny asany.
Ny Amperora no mitarika sy mitantana ny lanonana momba ny fitsitsihan’ny mpikambana ao amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana
Ny fandavana ny tsitsika, dia manafoana avy hatrany ny didy hitsivolana manendry ny mpikambana voakasik’izany.

ARTICLE  115

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1. Statue sur la conformité à la Constitution des traités ; des lois ; des ordonnances et des règlements autonomes ;
2. Règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’État ou entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou entre deux ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ;
3. Statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les collectivités territoriales décentralisées ;
4. Statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Premier ministre et des élections des députés et sénateurs ;
5. Proclame le résultat officiel des élections primeministérielles, législatives et des consultations par référendum.

Ankoatra ny raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana, ary araka ny fepetra voalazan’ny lalàna fehizoro dia ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana no :
1. Mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ireo fifanekena, lalàna, hitsivolana, ary ireo didy amam-pitsipika mahaleotena ;
2. Mandamina ny fifanolanana ara-pahefana eo amin’ny Andrim-panjakana roa na maromaro, na eo amin’ny Fanjakana sy ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana iray na maromaro na eo amin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana roa na maromaro ;
3. Mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ny fanapahana sy didy amam-pitsipika nankatoavin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ;
4. Mitsara ny raharaha mikasika ny fizotry ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny Praiminisitra ary ny fifidianana solombavambahoaka sy ny loholona ;

5. Manambara ny vokatra ofisialin’ny fifidianana ny praiminisitra, solombavambahoaka ary ny fakana ny hevitra amin’ny alàlan’ny fitsapan-kevi-bahoaka.

ARTICLE 116

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1. Statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes ;
2. Règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’État ou entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou entre deux ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ;
3. Statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les collectivités territoriales décentralisées ;
4. Statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Premier ministre et des élections des députés et sénateurs ;
5. Proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.

Ankoatra ny raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana, ary araka ny fepetra voalazan’ny lalàna fehizoro dia ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana no :
1. Mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ireo fifanekena ; lalàna ; hitsivolana ; ary ireo didy amam-pitsipika mahaleotena ;
2. Mandamina ny fifanolanana ara-pahefana eo amin’ny Andrim-panjakana roa na maromaro, na eo amin’ny Fanjakana sy ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana iray na maromaro na eo amin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana roa na maromaro ;
3. Mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ny fanapahana sy didy amam-pitsipika nankatoavin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ;
4. Mitsara ny raharaha mikasika ny fizotry ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny Praiminisitra ary ny fifidianana solombavambahoaka sy ny loholona ;
5. Manambara ny vokatra ofisialin’ny fifidianana ny praiminisitra, solombavambahoaka ary ny fakana ny hevitra amin’ny alàlan’ny fitsapan-kevi-bahoaka.

ARTICLE 117

Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par l’Empereur à la Haute Cour constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.

Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, l’Empereur peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l’ordonnance, soit de soumettre l’ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Ny Amperora dia mandroso ny lalàna fehizoro sy ny lalàna ary ny hitsivolana hodinihin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana izay manapaka raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana, alohan’ny amoahana azy ireo hanan-kery.
Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia tsy azo avoaka hanan-kery. Raha izany no miseho, ny Amperora dia afaka manapaka, na hamoaka hanan-kery ireo fepetra hafa amin’ilay lalàna na ilay hitsivolana, na mandroso ny rijan-teny manontolo amin’ny fanapahana ataon’ny Antenimiera na ny Filankevitry ny minisitra indray, araka ny trangan-javatra, na koa tsy hamoaka azy hanan-kery.
Amin’ireo trangan-javatra voalaza etsy ambony ireo, ny fampakaran-draharaha eo amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia mampihantona ny fe-potoana tokony hamoahana ny lalàna hanan-kery. Ny fitsipika anatin’ny Antenimiera tsirairay dia aroso hamarinina raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana alohan’ny hampiharana azy. Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia tsy azo ampiharina.

ARTICLE 118

Un chef d’institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit peuvent déférer à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toute matière relevant de sa compétence.

Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour constitutionnelle qui statue dans le délai d’un mois.

De même, si une partie soutient devant une juridiction, qu’une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d’être en vigueur.

La décision de la Haute Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Ny Lehiben’ny Andrim-panjakana na ny ampahaefatry ny mpikambana ao amin’ny iray amin’ireo Antenimiera roa tonta na ny rantsa-mangaika ao amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana na ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna, dia afaka mandroso rijan-teny miendrika lalàna na fitsipika, ary koa izay rehetra anton-javatra tafiditra amin’ny fahefan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana mba hohamarinina ny fifanarahany amin’ny Lalàmpanorenana.

Raha misy mpiady manasingana fifanoherana amin’ny Lalàmpanorenana eo anatrehan’ny Fitsarana, dia mampihantona ny fizotry ny raharaha io fitsarana io ary mampakatra ny raharaha eo amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ao anatin’ny iray volana.
Torak’izany raha misy mpiady milaza eo anatrehan’ny fitsarana fa misy fepetra ao amin’ny rijan-tenin-dalàna na fitsipika manohintohina ny zo fototra ananany eken’ny Lalàmpanorenana dia mampiato ny fizotry ny raharaha io fitsarana io araka ny fepetra voalazan’ny andalana etsy aloha.

Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia mitsahatra tsy manan-kery avy hatrany.

Avoaka amin’ny Gazetim-panjakana ny fanapahana noraisin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.

ARTICLE 119

La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution.

Azon’ny Lehiben’ny Andrim-panjakana sy ny rantsa-mangaika ao amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana atao ny maka ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, mikasika ny fifanarahana na tsia amin’ny Lalàmpanorenana ny volavolam-panapahan-kevitra na ny fivoasana ny fepetra iray amin’ity Lalàmpanorenana ity.

ARTICLE 120

En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour constitutionnelle rend des arrêts.
Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l’article 119, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.

Manao fanapahana kosa izy amin’ny anton-javatra hafa tandrifin’ny fahefana ananany, afa-tsy ny trangan-javatra voalazan’ny andininy faha-119.
Lazaina ny anton’ny didim-pitsarana sy fanapahana avoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ary tsy azo akarina fitsarana hafa intsony. Tsy maintsy ampiharina amin’ny fahefam-panjakana ary koa izay rehetra manam-pahefana amin’ny fitondrana sy ny fitsarana izy ireny.

Chapitre 3 : de la cour suprême

ARTICLE 121

La Cour suprême veille au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Elle comprend :
- la Cour de cassation ;
- le Conseil d’État ;
- la Cour des comptes.

- ny Fitsarana Fandravana;
- ny Filankevi-panjakana;
- ny Fitsarana momba ny Kaonty.

ARTICLE 122

Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour suprême sont les chefs de cette haute juridiction.

Ils sont respectivement nommés par décret pris en Conseil des ministres conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Ny Filoha Voalohany sy ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony no lehiben’io antokom-pitsarana avo io.

Izy ireo dia tendrena avy, amin’ny alàlan’ny didim-panjakana noraisina teo amin’ny Filankevitry ny minisitra, araka ny tolo-kevitra nataon’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Raha azo atao dia avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra avy amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.

ARTICLE 123

Le Premier Président de la Cour suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes.

Chaque vice-président est nommé en Conseil des ministres par décret de l’Empereur conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Misy Filoha lefitra telo manampy ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony ka ampiandraiketin-draharaha tsirairay avy ao amin’ny fiadidiana ny Fitsarana Fandravana, ny Filankevi-panjakana ary ny Fitsarana momba ny Kaonty.
Ny Filoha lefitra tsirairay dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny minisitra amin’ny alàlan’ny didim-panjakana avy amin’ny Amperora araka ny tolokevitra nataon’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Raha azo atao, avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.

ARTICLE 124

Le Parquet général de la Cour suprême comprend :
- un Parquet général de la Cour de cassation ;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d’État ;
- un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des comptes.
Le Procureur général de la Cour suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.

Le chef du Parquet général de la Cour de cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des ministres conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Tampony dia ahitana :
- ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana fandravana ;
- ny Kaomisaria jeneralin’ny lalàna ho an’ny Filan-kevi-panjakana ;
- ny Kaomisaria jeneraly momba ny Tahirim-bolam-panjakana ho an’ny Fitsarana momba ny Kaonty
Ny lehiben’ireo antokon-draharaha telo ireo no manampy ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony
Ny lehiben’ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Fandravana, ny Kaomisaria jeneralin’ny lalàna na ny Kaomisaria jeneraly momba ny Tahirim-bolam-panjakana dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny minisitra araka ny tolokevitra nataon’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara; raha azo atao dia avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.

ARTICLE 125

Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d’ordre différent.

Ankoatra ireo anjara raharaha ampisahanin’ny lalàna manokana azy dia ny Fitsarana Tampony no mitsara ny fifanolanana mikasika ny fahefa-mitsara eo amin’ny fitsarana roa avy amin’ny antokom-pitsarana samihafa.

ARTICLE 126

La Cour de cassation veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.
Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Ny Fitsarana Fandravana no manara-maso ny fampiharan’ireo antokom-pitsarana misahana ny ady madio sy ady heloka ny lalàna.

ARTICLE 127

Sans préjudice de compétences spéciales prévues par la loi, le Conseil d’État contrôle la régularité des actes de l’administration et veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif.

Le Conseil d’État, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives centrales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;
2° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes des autorités des collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées.
Il est juge de certains contentieux électoraux.

Il peut être consulté par le Premier ministre et par les membres du gouvernement, pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l’interprétation d’une disposition législative, réglementaire.

Il peut procéder, à la demande du Premier ministre, à des études sur des textes de lois, sur l’organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Ankoatran’ny fahefana sy fepetra manokana voalazan’ny lalàna, ny Filankevi-panjakana no manamarina ny maha-ara-dalàna ny fanapahana ataon’ny Fitondran-draharaham-panjakana, ary mitandro ny fampiharana ny lalàna ataon’ny antoko-pitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana.
Ny Filankevi-panjakana, araka ny fepetra faritan’ny lalàna fehizoro no :
1. Mitsara ny fangatahana fanafoanana ny fanapahana noraisin’ny manam-pahefana ao amin’ny fitondran-draharaha foibe, ny fangatahana famerenan-jo noho ny fahavoazana vokatry ny asan’ny Fitondran-draharaham-panjakana , ny fitarainana amin’ny fifanolanana mikasika ny hetra ;
2. Mandinika ny fampakarana fitsarana ambony ny fanamarinana ny maha ara-dalàna ny fanapahana nataon’ny manam-pahefana ao amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ;
3. Mitsara ny fampakarana fitsarana ambony na ny fandravana ireo didy navoakan’ny fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana na antokom-pitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana manana fahefa-mitsara manokana. Izy no mitsara ireo raharaha sasantsasany ifanolanana amin’ny fifidianana.
Azon’ny Praiminisitra sy ny mambra ao amin’ny Governemanta atao ny maka hevitra aminy mba hanomezany ny heviny, mikasika ny volavolan’ny rijan-tenin-dalàna sy ny didy amam-pitsipika ary ny fifanarahana na momba ny fivoasana ny voalazan’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika.
Araka ny fangatahan’ny Praiminisitra dia afaka mandinika rijan-tenin-dalàna mikasika ny fandaminana, ny fomba fiasa sy ny andraikitry ny sampan-draharaham-panjakana izy.

ARTICLE 128

La Cour des comptes :
1. Juge les comptes des comptables publics ;
2. Contrôle l’exécution des lois de finances et des budgets des organismes publics ;
3. Contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
4. Statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
5. Assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Ny Fitsarana momba ny Kaonty no manara-maso ny fampiharan’ireo antokom-pitsarana misahana ny fitantanam-bola ny lalàna. Ankoatra ireo fahefana eken’ny lalàna manokana hosahaniny dia izy no :
1. Mitsara ny kaontin’ireo mpitàm-bolam-panjakana ;
2. Manara-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny tetibolan’ny antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana ;
3. Manara-maso ny kaonty sy ny fitantanana ny orinasam-panjakana ;
4. Mitsara ny fampakarana ambony natao tamin’ireo didim-pitsarana navoakan’ny fitsarana momba ny fitantanam-bolam-panjakana na ireo antokon-draharaham-panjakana miendrika fitsarana ;
5. Manampy ny Antenimiera sy ny Governemanta eo amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.

ARTICLE 129

La Cour suprême adresse un rapport annuel de ses activités à l’Empereur, au Premier ministre, aux présidents des deux Assemblées et au ministre chargé de la justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l’année qui suit la clôture de l’année judiciaire concernée.

Ny Fitsarana Tampony dia mandefa tatitra isan-taona momba ny asa nosahaniny any amin’ny Amperora, ny Praiminisitra, ireo Filohan’ny Antenimiera roa tonta sy ny Minisitra miandraikitra ny Fitsarana ary ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara.

ARTICLE 130

Le Premier Président, le Procureur général des Cours d’appel sont nommés en Conseil des ministres par décret de l’Empereur, conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Ny Filoha Voalohany, ny Tonia Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Ambony, dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny minisitra amin’ny alàlan’ny didim-panjakana noraisin’ny Amperora araka ny tolo-kevitry ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Raha azo atao, avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.

Chapitre 4 : de la haute cours de justice

ARTICLE 131

Le Premier ministre n’est responsable des actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.

Il est justiciable devant la Haute Cour de justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

Ny Praiminisitra dia tsy tompon’andraikitra noho ny zava-natao teo amin’ny asany na teo am-panaovana ny raharahany afa-tsy ny amin’ny famadihana Tanindrazana, ny fandikana bevava na ny fandikana miverimberina ny Lalàmpanorenana, na koa ny fanaovana antsirambina ny andraikiny ka hita miharihary fa tsy mifanaraka amin’ny fisahanana ny asa maha-praiminisitra.

Ny Antenimierampirenena dia afaka miampanga azy amin’ny alàlan’ny latsabato atao ampahibemaso ary lanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy.
Azo tsaraina eo anoloan’ny Fitsarana Avo Izy. Ny fiampangana dia mety hiafara amin’ny fanalàna azy amin’ny toerany

ARTICLE 132

Si la déchéance du Premier ministre est prononcée, la Haute Cour constitutionnelle constate la vacance de la primature ; il sera procédé à l’élection d’un nouveau Premier ministre dans les conditions de l’article 47 ci-dessus. Le Premier ministre frappé de déchéance n’est plus éligible à toute fonction publique élective.

Raha misy ny fanonganana ny praiminisitra dia ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana no mizaha fototra ny fahabangan’ny toerany ary tanterahina araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-47 etsy ambony ny fifidianana praiminisitra vaovao. Ny praiminisitra voaongana dia tsy mahazo milatsaka hofidina intsony amin’izay rehetra mety ho asan’olom-boafidim-bahoaka.

ARTICLE 133

Les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de justice, des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis.
Ils peuvent être mis en accusation par l’Assemblée nationale statuant au scrutin public à la majorité absolue de ses membres.

L’initiative de la poursuite émane du Procureur Général de la Cour suprême.

Ny Filohan’Antenimiera, ny Praiminisitra, ny mpikambana hafa ao amin’ny Governemanta ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia tompon’andraikitra itataovam-pamaizana noho ny zava-natao teo amin’ny asany ka voatondro ho heloka bevava na heloka tsotra tamin’ny fotoana nanaovana izany, ka ny Fitsarana Avo no mitsara azy.
Ny Antenimierampirenena no afaka miampanga azy ireo amin’ny amin’ny alàlan’ny latsabato atao ampahibemaso lanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana.
Ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony no manao ny fanenjehana.

ARTICLE 134

Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour constitutionnelle sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions.

L’initiative des poursuites émane du Procureur Général auprès de la Cour de cassation.

Dans ce cas, lorsqu’il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le président du tribunal ou par un vice-président s’il en est empêché.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ny Filohan’Antenimiera, ny Praiminisitra, ny mpikambana hafa ao amin’ny Governemanta ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia azon’ny antoko-pitsarana momba ny lalàna ifampitondran’ny daholobe tsaraina raha mandika lalàna tamin’ny fotoana tsy anatanterahany andraiki-panjakana.
Ny Tonian’ny Fampanoavan’ny Fitsarana Fandravana no manao ny fanenjehana.
Amin’izany raha misy ny heloka tsotra, ny antokom-pitsarana famaizana mahefa dia tarihin’ny Filohan’ny Fitsarana, ary raha misy ny tsy fahafahany dia filoha lefitra iray no mitarika izany.
Ampiharina koa amin’ireo solombavambahoaka, loholona ary ny mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny fepetra voalazan’ireo andàlana telo etsy aloha ireo.

ARTICLE 135

La Haute Cour de justice jouit de la plénitude de juridiction.

Manana fahefana feno sy tanteraka hitsara ny Fitsarana Avo.

ARTICLE 136

La Haute Cour de justice est composée de onze membres dont :
1. Le Premier Président de la Cour suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
2. Deux présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l’Assemblée générale de ladite Cour ;
3. Deux premiers présidents de Cour d’appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême ;
4. Deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l’Assemblée nationale ;
5. Deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
6. Deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit.
Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour suprême assisté d’un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d’empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de cassation.

Le greffier en chef de la Cour suprême est de droit greffier de la Haute Cour de justice. Il y tient la plume. En cas d’empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de cassation.

L’organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice sont fixées par une loi organique.

Misy mpikambana iraika ambinifolo ao amin’ny Fitsarana Avo. Ireto avy izy ireo :
1. Ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony, Filoha izay soloin’ny Filohan’ny Fitsarana Fandravana avy hatrany raha misy tsy fahafahany ;
2. Filohan’ny Rantsana roa avy ao amin’ny Fitsarana Fandravana sy mpisolo toerana roa tendren’ny Fivoriam-ben’io Fitsarana io ;
3. Filoha Voalohany roa avy amin’ny Fitsarana Ambony sy mpisolo toerana roa tendren’ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony ;
4. Solombavambahoaka tompon-toerana roa sy solombavambahoaka mpisolo toerana roa nofidin’ny Antenimierampirenena amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna ;
5. Loholona tompon-toerana roa sy loholona mpisolo toerana roa nofidin’ny Antenimierandoholona amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna.
6. Mpikambana roa tompon-toerana sy mpikambana roa mpisolo toerana avy amin’ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna.
Ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony ampian’ny iray na maromaro amin’ireo mpikambana ao amin’ny fampanoavana iadidiany no misolo tena ny fampanoavana. Raha misy tsy fahafahan’ny Tonia Voalohany Mpampanoa dia ny Tonia Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Fandravana no misolo toerana azy.
Ny lehiben’ny Firaketan-draharahan’ny Fitsarana Tampony no mpiraki-draharahan’ny Fitsarana Avo. Izy no mitazona ny firaketana an-tsoratra. Raha misy tsy fahafahany dia ny lehiben’ny firaketan-draharahan’ny Fitsarana Fandravana no misolo azy.
Ny fandaminana sy ny paika arahina manoloana ny Fitsarana Avo dia feran’ny lalàna fehizoro.

Titre III : des traités et accords internationaux

ARTICLE 137

L’Empereur négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’État y compris les emprunts extérieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent la modification de territoire, doit être autorisée par la loi.
Avant toute ratification, les traités sont soumis par l’Empereur, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour constitutionnelle. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Tout traité d’appartenance de Madagascar à une organisation d’intégration régionale doit être soumis à une consultation populaire par voie de référendum.

ARTICLE 138

Le Premier ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

Ny Praiminisitra no manao ny fifampiraharahana sy manao sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena tsy ilàna fankatoavana.
ARTICLE 139

Les collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leurs diversités et de leurs spécificités.

Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l’État.

Ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana, manana zo aman’andraikitra eken’ny lalàna ary mizaka tena ara-pitantanana sy ara-bola, no sehatra eo amin’ny rafi-pitondrana ahazoan’ny olom-pirenena mandray anjara amin’ny fitantanana ny raharaham-bahoaka ary miantoka ny fanehoana izay fahasamihafana misy eo amin’izy ireo sy ny mampiavaka azy.

Lalàna no mamaritra ny fari-pananany izay ahitana ny fananana ampiasaina ho amin’ny tombontsoam-bahoaka sy ny fananana manokana.
Ny tany tsy hita tompo sy ireo tsy manan-tompo dia anisan’ny fananana tantanan’ny Fanjakana.

ARTICLE 140

Les collectivités territoriales décentralisées disposent d’un pouvoir réglementaire.

L’Etat veille à ce que le règlement d’une collectivité territoriale décentralisée n’affecte pas les intérêts d’une autre collectivité territoriale décentralisée.

L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d’un fonds spécial de solidarité.

Manana fahefana handray didy amam-pitsipika ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana.
Ny Fanjakana no mitandro ny tsy hisian’ny fifanipahan’ny didy amam-pitsipiky ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana iray amin’ny tombontsoan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana iray hafa.
Ny Fanjakana no miahy ny hisian’ny fampandrosoana mirindra eo amin’ireo samy Vondrombahoakam-p aritra Itsinjaram-pahefana ka izany dia mifototra amin’ny firaisan-kinam-pirenena, ny harena azo trandrahana ananan’ny faritra tsirairay avy ary ny fifandanjana isam-paritra amin’ny alàlan’ny fepetra fifampitsinjarana mifanentana
Handraisana fepetra manokana ho ny fampandrosoana ireo faritra izay tratra aoriana, anisan’izany ny famoronana tahiry manokana ho amin’ny firaisan-kina.

ARTICLE 141

Les collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l’État, notamment la sécurité publique ; la défense civile ; l’administration ; l’aménagement du territoire ; le développement économique ; la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie.

Dans ces domaines ; la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

Ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ampian’ny Fanjakana no mitandro indrindra ny filaminam-bahoaka ; ny fiarovana ny fiaraha-monina ; ny fitantanan-draharaha ; ny fanajariana ny tany ; ny fampandrosoana ara-toekarena ; ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny fari-piainana.

Amin’ireo lafiny voalaza ireo dia ny lalàna no mametra ny fitsinjarana ny fari-pahefana mba hitsinjovana ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan’ny faritra.

ARTICLE 142

Les collectivités territoriales décentralisées jouissent de l’autonomie financière.

Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Les budgets des collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources de diverses natures.

Mizaka tena ara-bola ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana.
Mamolavola sy mitantana ny tetibolany izy ireo, araka ny feni-kevitra ampiharina amin’ny fitantanana ny volam-panjakana.
Vatsiana amin’ny loharanom-bola maro samihafa ny tetibolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana.

ARTICLE 143

Les collectivités territoriales décentralisées de l’Empire sont les communes, les régions et les provinces.

La création et la délimitation des collectivités territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d’homogénéité géographique ; économique ; sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi.

Ny Kaominina, ny Faritra ary ny Faritany no Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana eto amin’ny Ampira.

Ny famoronana sy ny famaritana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia tsy maintsy mifototra amin’ny fitoviana eo amin’ny toe-tany ; toekarena ; sosialy ary kolontsaina. Ny lalàna no mamaritra izany.

ARTICLE 144

Les collectivités territoriales décentralisées s’administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.

Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires.

Malalaka ny fitantanana tena malalaka ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana, ka amin’ny alàlan’ny fanapahan-kevitry ny antenimierany no andamina ny raharahany araka ny tandrifim-pahefana omen’ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna azy ireo.

Tsy tokony mifanohitra amin’ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman-dalàna izany fanapahan-kevitra izany.

ARTICLE 145

La représentation de l’État auprès des collectivités territoriales décentralisées est régie par la loi.

Ny fisoloantena ny Fanjakana eo anivon’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia fehezin’ny lalàna.

ARTICLE 146

L’État s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
- répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales décentralisées ;
- répartition des ressources entre l’État et les collectivités territoriales décentralisées ;
- répartition des services publics entre l’État et les collectivités territoriales décentralisées.

Ny Fanjakana dia miandraikitra ny fampiharana ireto fepetra manaraka ireto :
- fitsinjarana ny fari-pahefana eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ;
- fitsinjarana ny loharanom-bola eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ;
​​​​​​​- fitsinjarana ny raharaham-panjakana eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana.

ARTICLE 147

Les ressources d’une collectivité territoriale décentralisée comprennent notamment :
- le produit des impôts et taxes votés par son Conseil et perçus directement au profit du budget de la collectivité territoriale décentralisée ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les collectivités territoriales décentralisées et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ;
- la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’État ; cette part, qui est prélevée automatiquement au moment de la perception, est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumées globalement et individuellement par les collectivités territoriales décentralisées, et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les collectivités territoriales décentralisées sur l’ensemble du territoire national ;
- le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l’État à l’ensemble ou à chacune des collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités territoriales décentralisées, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l’État mis en œuvre par les collectivités territoriales décentralisées ;
- le produit des aides extérieures non-remboursables et le produit des dons à la collectivité territoriale décentralisée ;
- les revenus de leur patrimoine ;
- les emprunts dont les conditions de souscription sont fixées par la loi.

Ny fidiram-bolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia ahitana indrindra :
- ny vola azo avy amin’ ny hetra sy haba nolanian’ny Filankevitra ary takiana mivantana harotsaka amin’ny tetibolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram- pahefana ; lalàna no mamaritra ny karazana sy ny sanda ambony indrindra amin’ireny hetra sy haba ireny izay hijerena indrindra ny andraikitra iantsorohan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana sy ny loloha ara-ketra ankapobe mitambesatra amin’ny Firenena ;
- ny anjara tokony ho azy avy hatrany amin’ny vola azo amin’ny hetra sy ny haba miditra ao amin’ny tetibolan’ny Fanjakana ; izany anjara izany izay sintonina avy hatrany amin’ny fotoana famoriana ny vola dia faritan’ny lalàna araka ny isan-jato izay ijerena ny andraikitra sahanin’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana amin’ny ankapobeny sy isam-batan’olona mba hiantohana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy mifandanja eo amin’ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana rehetra manerana ny tanim-pirenena ;
- ny vola vokatry ny fanampiana avy amin’ny Fanjakana, voatokana na tsia ho amin’ny asa, ary nomena avy amin’ny teti-bolam-panjakana ho an’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana rehetra na ny iray amin’izy ireo ka atao mifandanja amin’ny toe-javatra manokana misy eo aminy, na hamenoan’ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ny adidiny ara-bola izay nateraky ny fandaharan’asa na tetik’asa notapahan’ny Fanjakana ary tanterahan’ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ;
- ny vola azo avy amin’ny fanampiana avy any ivelany ka tsy averina sy ny vola azo avy amin’ny fanomezana nomena ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ;
- ny vola miditra avy amin’ny fananany manokana ;
- ny fisamboram-bola izay ferana araka ny lalàna ny fepetra momba izany.

ARTICLE 148

Les communes constituent les collectivités territoriales décentralisées de base.

Les communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.

Ny kaominina no Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-Pahefana fototra.

Ny kaominina dia atao hoe ambonivohitra na ambanivohitra ka ny fisokajiana dia miankina amin’ny tahan’ny mponina sy ny lafim-pivoarana ary ny fiitaran’ny Tanàna.

ARTICLE 149

Les communes concourent au développement économique ; social ; culturel et environnemental de leur ressort territorial. Leurs compétences tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité ; de promotion et de défense des intérêts des habitants.

Ny kaominina dia mandray anjara amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-kolotsaina sy momba ny tontolo iainana eo amin’ny fari-piadidiam-paritra misy azy. Ny fari-pahefany dia mikasika indrindra ny feni-kevitry ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna ary koa ny feni-kevitra momba ny fanatonana ny vahoaka, ny fampivoarana ary ny fiarovana ny tombontsoan’ny mponina.

ARTICLE 150

Les communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement commun.

Ny kaominina dia afaka mivondrona ho amin’ny fanatanterahana tetikasa fampandrosoana iombonana.

ARTICLE 151

Dans les communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts et élus au suffrage universel direct.

La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.

Ao amin’ny kaominina, ny asa fanatanterahana sy fanapahan-kevitra dia sahanin’ny rantsa-mangaika miavaka sy nofidina tamin’ny latsa-bato andraisan’ny rehetra anjara mivantana.
Ny mpikambana, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny rantsa-mangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba sy ny fepetra momba ny fifidianana ny mpikambana ao amin’ny kaominina dia ferana araka ny lalàna.

ARTICLE 152

Le Fokonolona, organisé en fokontany au sein des communes, est la base du développement et de la cohésion socio-culturelle et environnementale.

Les responsables des fokontany participent à l’élaboration du programme de développement de leur commune.

Ny Fokonolona, nalamina ho fokontany eo anivon’ny kaominina, no fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin’ny lafiny fiaraha-monina sy ny kolontsaina ary ny tontolo iainana.
Ny tompon’andraikitra ao amin’ny fokontany dia mandray anjara amin’ny famolavolana ny fandaharanasa momba ny fampandrosoana ny kaominina ao aminy.

ARTICLE 153

Les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.

En collaboration avec les organismes publics et privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l’ensemble de leur ressort territorial et assurent la planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

Miompana indrindra amin’ny lafiny toekarena sy fiaraha-monina ny andraikitry ny faritra.
Ny faritra no misahana ny fampiroborobona sy fandrindrana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin’ny fari-piadidiany ka mandrafitra ny fomba fandaminana, ny fanajariana ny tany ary ny fampiharana ny hetsika fampandrosoana rehetra miaraka amin’ny antokon-draharaha miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana.

ARTICLE 154

La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le chef de Région désigné par le Conseil des ministres

Le chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région.
Il est le chef de l’administration de sa région.

Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny rantsa-mangaika tarihin’ny Lehiben’ny Faritra izay tendrena mandritry ny Filankevitry ny minisitra.
Ny Lehiben’ny Faritra no tompon’andraikitra voalohany amin’ny tetika sy ny fanatanterahana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin’ny faritra misy azy.
Izy no Lehiben’ny Fitondran-draharaham-panjakana eo amin’ny faritra.

ARTICLE 155

La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont désignés par le Conseil des ministres.
Les députés et les sénateurs issus des différentes circonscriptions de la région sont membres de droit du Conseil régional, avec de voix délibérative.

Ny asa fanapahan-kevitra dia sahanin’ny Filankevi-paritra ka ny mpikambana dia tendrena mandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny ampahany, ankoatr’ireo voalazan’ny andalana etsy ambany.
Ny solombavambahoaka sy ny loholona avy amin’ny fari-piadidiana samihafa ao amin’ny faritra dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny Filankevi-paritra, ary anisany mpanapan-kevitra.

ARTICLE 156

La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.

Ny mpikambana, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny rantsa-mangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba sy ny fepetra momba ny fifidianana ny mpikambana ao amin’ny faritra dia ferana araka ny lalàna.

Titre III : des provinces

ARTICLE 157

Les provinces sont des collectivités territoriales décentralisées dotées de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière.
Elles assurent la coordination et l’harmonisation des actions de développement d’intérêt provincial et veillent au développement équitable et harmonieux des collectivités territoriales décentralisées dans la province.

Les provinces mettent en œuvre la politique de développement d’intérêt provincial défini et arrêté en conseil provincial.
En collaboration avec les organismes publics et privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l’ensemble de la province et assurent, à ce titre, la planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

Ny Faritany dia vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, manana zo aman’andraikitra eken’ny lalàna ary koa mizaka-tena ara-pitondrana sy ara-bola.
Izy no miantoka ny fandrindrana sy ny fampirindrana ny asa fampandrosoana ho an’ny tombontsoan’ny faritany ary miahy ny fampandrosoana ara-drariny sy mirindra ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ao amin’ny faritany
Ny faritany no manatanteraka ny politika momba ny fampandrosoana izay nofaritana sy notapahina teo amin’ny filankevi-paritany.
Ny faritra no misahana ny fampiroborobona sy fandrindrana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin’ny fari-piadidiany ka mandrafitra ny fomba fandaminana, ny fanajariana ny tany ary ny fampiharana ny hetsika fampandrosoana rehetra miaraka amin’ny antokon-draharaha miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana.

ARTICLE 161

Aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse.

Tsy misy fanitsiana azo atao amin’ny lalampanorenana na dia iray aza raha tsy hita fa tena ilaina.

ARTICLE 162

L’initiative de la révision, en cas de nécessité jugée impérieuse, appartient soit à l’Empereur qui statue en Conseil des ministres, soit aux assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres.
Le projet ou proposition de révision doit être approuvé par les trois-quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le projet ou la proposition de révision ainsi approuvé par le Parlement et l’Empereur, est soumis à un référendum.

Raha toa ka hita fa tena ilaina ny fanitsiana dia anjaran’ny Amperora no manapaka eo amin’ny Filankevitry ny minisitra, na ny Antenimiera amin’ny alalan’ny latsabato misaraka izay nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana no manao izany.

Ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna fanitsiana dia tsy maintsy ankatoavin’ny telo ampahaefatry ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona.

Ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna izay nankatoavin’ny parlemanta sy ny Amperora, izay vao aroso amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka.

ARTICLE 163

La forme messianique Impérial ; le principe de l’intégrité du territoire national ; le principe de la séparation des pouvoirs ; le principe d’autonomie des collectivités territoriales décentralisées ; la durée et le nombre du mandat du Premier ministre ; l’hétérosexualité des couples mariés, ne peuvent pas faire l’objet de révision.
Les pouvoirs exceptionnels détenus par l’Empereur dans les circonstances exceptionnelles ou de trouble politique ne lui confèrent pas le droit de recourir à une révision constitutionnelle.

Ny maha fanjakan’Amperora mesianika ; ny foto-kevitra maha-iray tsy anombinana ny tanim-pirenena ; ny foto-kevitry ny fisarahan’ny fahefana ; ny foto-kevitry ny fizakan-tenan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ; ny faharetana sy ny isan’ny fe-potoana iasan’ny Praiminisitra ; ny fahasamihafan’ny fivadian’ny olona tsy mitovy fananhana, dia tsy azo anaovana fanitsiana.

Ny fahefana manokana ananan’ny Amperora ao anatin’ny fisehoan-javatra mampihotakotaka na savorovoro politika dia tsy manome azy ny zo hanao fanitsiana ny Lalàmpanorenana.

Titre  VII : Des dispositions transitoires et diverses
Lohateny VII : Fepetra tetezamita sy samihafa

ARTICLE 164

La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par la Haute Cour Constitutionnelle.

Izao Lalàmpanorenana izao dia holaniana amin’ny alàlan’ny fitsapan-kevi-bahoaka. Ampiharina izany raha vantany vao havoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenna hanan-kery.

ARTICLE 165

La législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions non contraires à la présente Constitution.

Les textes à caractère législatifs relatifs à la mise en place des institutions et organes, ainsi que les autres lois d’application prévues par la présente Constitution seront pris par voie d’ordonnances.

Ny lalàna manan-kery dia mbola mihatra hatrany amin’ireo fepetra rehetra izay tsy mifanohitra amin’ity Lalàmpanorenana ity.

Ny rijan-tenin-dalàna mikasika ireo Andrim-panjakana sy ireo rantsa-mangaika ary koa ny lalàna fampiharana voalazan’ity Lalampanorenana ity dia raisina amin’ny alalan’ny hitsivolana.

ARTICLE 166

Jusqu’à l’intronisation de l’Empereur, le Président de la République ou son Intérim continue d’exercer les fonctions de chef de l’État.

Mandrampahatongan’ny fotoana andraisan’ny Amperora ny fahefany dia manohy misahana ny asany Filoham-pirenena na izay misolo toerana azy ara-dalàna.

ARTICLE 167

Dans le cadre du processus de la réconciliation nationale, il est institué un Conseil du Fampihavanana Malagasy dont la composition, les attributions, et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi.

Ao anatin’ny tondrozotra mahakasika ny fampihavanam-pirenena, dia atsangana ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy; ka ny lalàna no mamaritra ny momba ny mpikambana sy ny andraikiny ary ny fomba entiny miasa.

Vous pouvez soutenir ce projet
Mvola 0341491738 ou Airtel Money 0332324609
On ne limite pas ce que vous pouvez verser, peu ou astronomique, « l’averse peut provoquer une inondation ».
Il faut la diffuser cette page autant qu’on peut.
Ce site web a également besoin d’amélioration.
C’est une bénédiction pour vous d’en faire partie.
Vous pouvez également participer par l’achat de ces produits numériques.
Image de prévisualisation YouTube
Payez votre contribution d’Ar 5000 avec Mvola 0341491738 ou Airtel Money 0332324609, et je vous enverrai le lien de cette musique de relaxation, sa durée est de 80 minutes.
Image de prévisualisation YouTube
Payez Ar 3000 par Mvola 0341491738 ou Airtel Money 0332324609, et je vous enverrai le lien de cette animation humouristique,qui dure 60 minutes.

Afaka manohana an’izao asa ataoko izao ianao

Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609
Tsy ferana izay harotsakao na be na kely, ny erikerika, hono, ahatondra-drano.
Fampandrosoana ny demokrasia sy fankatoavana ny baikon’Andriamanitra izao.
Mila aparitaka arak’izay tratra ity pejy ity
Mila fatsarana ihany koa ity tranonkala ity.
Tsodrano ho anao ny fandraisana anjara amin’izany.
Itony koa azonao andraisana anjara

Image de prévisualisation YouTube
Aloavy amin’ny Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609 ny Ar 5000, fandraisanao anjara, dia omeko anao ny rohin’nio mozika manome hery sy mitondra fitoniana io, 80 mn ny faharetany.
Image de prévisualisation YouTube
Ny tanjoko amin’ny famoronana sarimiaina dia ny hokaramaina hamorona na anatontosa sarimiaina.
Annuaire gratuit

ROHY HAFA

Ny fanahy no olona : http://cyrius.unblog.fr/?p=35
Paix au prince lien : http://cyrius.unblog.fr/?p=4182
Ny herin’ny fanahy na hasina : http://cyrius.unblog.fr/?p=1672
Résumé de la future constitution de Madagascar : http://cyrius.unblog.fr/?p=4319
Le Messie ou roi promis : http://cyrius.unblog.fr/?p=500
Azo avily ny rivo-doza : http://cyrius.unblog.fr/?p=4344

Commentaires désactivés.

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava