Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

24 juin, 2021

La constitution démocratique messianique, digne de Madagascar

Classé dans : — cyrius @ 12:30
Le prince de la paix

La future constitution de Madagascar

« Je publierai le décret … » Psaume 2 : 7

«… Et que les îles espèrent en sa loi. » Esaïe 42 : 4

La voici cette loi, cette constitution messianique et démocratique est fantôme pour l’instant, mais voyez un peu à quel point il est applicable, comme il est écrit :
C’est un projet de constitution, de moi-même et de Dieu, à examiner par les lecteurs.

La voici la constitution démocratique messianique, c’est-à-dire que le peuple n’est pas privé de ses droits, il élit le chef de l’exécutif, et les élus définis par la constitution.
Mais Dieu a choisi un Empereur sacrificateur, le messie qui je suis. Ce régime impérial est l’une des principales innovations de cette constitution présentée.
Elle comprend la prêtrise, qui est également une fonction ordonnée par l’Empereur.
On est le messie, mais la laïcité de l’état sera respectée, la liberté de toutes les confessions est acceptée.
Il est écrit dans le livre de l’Apocalypse que toute foi a ses défauts, elle a aussi sa part de vérité, c’est à cause de cette vérité, même imparfaite, que Dieu veule préserver chaque religion, chrétien ou non.
Mais il leur ordonne de corriger leurs tords.
Il est écrit dans le message aux sept églises dans le livre mentionné ci-dessus, connu après avoir été décrypté suivant la formule Kabbalistique.
Ils sont particulièrement invités, les membres des deux chambres du parlement ; les politiciens ; les sociétés civiles ; organismes publics et privés ; les Diplomates malgaches et étrangers ; les vrais conservateurs et érudits de la tradition, à présenter et légitimer cette Sainte Constitution. (Merci de demander à moi le livre en format PDF, en couleur,  contenant cet article pour une lecture hors connexion. Cet ouvrage de 113 pages est titré : « La constittution démocratique messianique »)
C’est une constitution selon la volonté de Dieu qui doit être accomplie, afin de réaliser le souhait de l’hymne national, « Nous sommes si heureux. »
Mbola volavolan-dalàm-panorenana, avy amin’ny tenako, sy avy amin’Andriamanitra koa aloha no azo ilazana azy ity, atolotra hodinihinao mpamaky.

Lalàmpanorenana demokratika mesianika, izany hoe tsy esorina amin’ny vahoaka ny zony, izy no mifidy ny lehiben’ny mpanatanteraka, sy ireo olom-boafidy voafaritry ny lalàmpanorenana hatramin’izay.
Andriamanitra kosa no efa nifidy ny mpanjaka mpisorona, izay ny tenako manoratra. Ity fitondrana entin’Amperora ity no anisan’ny tena zava-baovao ao anatin’ity lalàmpanorenana andalam-pikotrehana ity.
Nampidirana ato koa ny momba ny fisoronana, izay asa voatendry hataon’ny Amperora ihany koa.
Hajaina kosa nefa ny tsy fitsabahan’ny fanjakana amin’ny raharaham-pinoana, Mesia ny tena saingy hajaina hatrany, ny fisian’ny finoana rehetra.
Voasoratra ao amin’ny bokin’ny apokalipsy moa fa manana ny hadisoany ny finoana tsirairay, manana ny rariny ananany koa, ary io rariny ananany io no itsimbinan’Andriamanitra azy, asainy manitsy ny lesoka kosa nefa izy amin’izany.
Voasoratra ao amin’ny hafatra ho an’ny fiangonana fito ao amin’ny boky voalaza etsy ambony izany, ary fantatra rehefa avy nadika avy amin’ny kabbale.
Asaina manokana ianareo mpikambana ao amin’ny antenimiera roa tonta ; ny mpanao politika ; ny fiarahamonim-pirenena; ireo fikambanana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana ; ny Diplaomaty Malagasy sy vahiny ; ny Mpitondra fivavahana ; ireo tena mpandala sy mpikaroka ny fomban-drazana, sns, mba hanolotra sy hanao an’izay haha-ara-dalàna an’ity volavolan-dalàm-panorenana Masina ity.
Lalàna araky  ny fikasan’Andriamanitra izay tsy maintsy tanteraka  ity, mba hahatò ilay firarian’ny hiram-pirenena hoe : « E sambatra tokoa izahay ».
Izay no ela fa atolotra ao amin’ny pejy manaraka sahady ary ny momba ny fitondrana entin’ny Mesia.

Afaka mitsidika an’ity rohy ity ianao raha hijery ny « article » rehetra mitohy.Efa vita e-book amin’ny teny malagasy sy frantsay, ary amidy eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny vontoatin’ity tranonkala ity, nanomboka ny 19 may 2022.
« La Constitution Démocratique Messianique, Digne De Madagascar » no lohateny nampitondraina azy ny Édition Universitaire Européenne no mivarotra azy io, amin’ny vidiny 60,90 euros.
Azonao angatahina amiko ny boky PDF na ny rohin’ny e-book hafa momba azy, nampitondraina ny lohateny hoe : « Ilay  lalàmpanorenana demokratika mesianika, mendrika ho an’i Madagasikara ».
​​​​​​​MP epub na MP pdf
Manorata amin’ny Facebook : Sediarifara Tanguy Parfait Rakotoson na Linkedin : RAKOTOSON Tanguy.
Les voici chaque article.
Ireto avy ary ny article tsirairay.
À PROPOS DE L’EMPEREURDU PRINCE ; LA FAMILLE IMPÉRIALE ET DE LA FUTURE SUCCESSION

ARTICLE a
Le pouvoir suprême appartient à l’Empereur.
Le premier Empereur, doit-être le Messie élu de Dieu :  son Altesse RAKOTOSON Sediarifara Tanguy Parfait
Il est le souverain et Grand-prêtre de la Nation.
Le Messie est le dernier rempart du pays.
La personne du Messie est inviolable et injusticiable.

Ny fahefana fara tampony dia mijanona amin’ny Amperora.
Ny Amperora voalohany dia tsy maintsy ilay Mesian’Andriamanitra voafidy : son Altesse RAKOTOSON Sediarifara Tanguy Parfait.
Izy no mpitondra Fara Tampony ary Mpisoronabe an’ny firenena.

Ny Mesia no arofenitra faran’ny Firenena.
Ny Mesia dia tsy azo tsinontsinoavina, ary tsy azo tohintohinina ara-pitsarana.

Izay no baikon’Andriamanitra, izay no ahafahany mitahy ny firenena.
Ny Mesia, dia ny tenako RAKOTOSON Sediarifara Tanguy Parfait no nomeny ny Hasina ahafahana miaro ny Firenena sy ny vahoaka.
Tsy ny rà no ahafahana mifandray amin’Andriamanitra sy ahafahana mapiasa ny heriny hiadanan’ny Ambanilanitra fa ny Hasina.
Raha ny ho avin’ny firenena sy ny vahoaka marina no tanjona, di
a tsy afa-miala amin’ny baiboly isika.
Ny baiboly izay efa nanoratra mialoha ny amin’ny hoavin’i Madagasikara.
Voasoratra ao fa ny Mesia no afaka hamaha ny olana rehetr, eny hatramin’ny fanafoanana ny fahafatesana mihitsy aza.

UNE COURTE EXPLICATION DE L’AUTEUR

Le Messie est le chef des dirigeants de la terre, la persécution judiciaire du Messie est une insulte et une violation de la race humaine.
Le Prince de la Paix mérite de vivre en paix, car c’est une garantie de la paix de tous les autres sur cette planète.
Dieu est le responsable du Messie, il est le plus juste et le plus digne de le juger.

CAR IL EST ÉCRIT
Dans le livre d’Ésaïe 9, 5 – 6 : « 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; et la domination reposera sur son épaule, et son nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
6. De l’augmentation de son gouvernement et de la paix, il n’y aura pas de fin, sur le trône de David, et sur son royaume, pour l’affermir et le maintenir, en établissant le droit et l’ordre de Dieu, désormais même pour toujours. Le zèle du Seigneur des armées le fera. »
; « Le Seigneur a juré, et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l’ordre de Melchisédech. » Psaume 110 : 4

 FANAZAVANA AVY AMIN’NY MPANORATRA

Ny Mesia no lohany amin’ny mpajakan’ny tany, fanevatevana sy fanitsakitsahana ny taranak’olombelona ny fanenjehana ny mesia ara-pitsarana.
Mendrika hiaina am-pilaminana ny Andrian’ny fiadanana, fa antoky ny fiadanan’ny hafa rehetra eto amin’ity planeta ity izany.
Andriamanitra no mibaiko ny Mesia, izy no marina indrindra sy mendrika hitsara azy.

FA EFA VOASORATRA HOE : 

Isaia 9, 5-6 : « 5. Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana.
6. Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany. »

Salamo 110 : « 4. Efa nianianan’ny Tompo ka tsy hanenenany izao : Mpisorona mandrakizay hianao, araka ny fomban’i Melkisedeka.

ARTICLE b

La personne de l’Empereurle Messie est Sacrée, il ne peut être ni blâmé ni accusé.
La responsabilité incombe à l’Exécutif.

L’Empereur est injusticiable.

Masina ny Amperora (printsin’i Madagascar ankehitriny: ny Mesia); sady tsy azo omena tsiny no tsy azo helohina.
Miankina amin’ny fahefana mpanatanteraka ny andraikitra.

Tsy azo enjehina ara-pitsarana ny Amperora.

ARTICLE c

La succession au trône suit l’ordre linéal, c’est-à-dire que seuls les enfants biologiques de l’Empereur ; les gendres de l’Empereurle Messie, peuvent succéder au trône et que la ligne la plus proche exclut la plus éloignée, et l’aîné de la ligne le cadet.

Les enfants nés d’un mariage légal, en revanche, ont priorité sur les enfants nés hors mariage.

Parmi les héritiers, est compté aussi l’enfant simplement conçu, qui prend immédiatement le rang qui lui revient dans la ligne héréditaire, lorsqu’il vient à naître.

N’est toutefois pas appelée à l’hérédité une personne qui n’est pas descendant de l’Empereur, le Messie.

À la naissance de tout prince ou de toute princesse appelés à l’hérédité de la couronne de Madagascar, leur nom et la date de leur naissance seront notifiés à la Haute Cour constitutionnelle, à la première session, et insérés dans ses procès-verbaux.

Ny fifandimbiasana eo amin’ny seza fiandrianana dia manaraka ny filaharana Ara-pahaterahana amin’ny taranaky ny Amperora Mesia, izany hoe ny zanaky ny Amperora manjaka aloha no afaka handimby ny seza fiandrianana ary ny laharana akaiky indrindra manilika ny lavitra indrindra, ary ny zokiny indrindra manilika ny zandriny.

Ny zaza teraka tao anaty fanambadiana ara-dalàna kosa no lohalaharana manoloana ny zanaka teraka ivelan’ny tokantrano.

Anisan’ireo mpandova koa dia isaina raha vao torontoronina tsotra fotsiny ilay zaza, izay avy hatrany dia mahazo ny laharana sahaza azy eo amin’ny filaharan’ny mpandova, rehefa teraka izy.

Na izany aza, ny olona izay tsy taranaky ny Amperora Mesia dia tsy antsoina ho mpandova fanjakana.

Amin’ny nahaterahan’ny printsy na andriambavy nantsoina handova ny satro-boninahitr’i Madagascar, dia raketina ao amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny anarany sy ny daty nahaterahany, ary ampidirina ao anatin’ny fitanana an-tsoratra.

TENIN’NY MPANORATRA

Na efa voasoratra aza, fa tsy mba ho faty ny Mesia, dia entina eto ihany ny fepetra momba ny fandovana ny seza fiandrianana.
Ny amisavisana ny ratsy, hono, mantsy, hiavian’ny soa.

QUELQUES MOTS DE L’AUTEUR

Bien qu’il soit écrit que le Messie est immortel, les conditions concernant le droit de succession au trône sont toujours apportées ici.
On dit que l’imagination du mal apporte le bien.

ARTICLE d

À défaut de prince ou de princesse, appelé à l’hérédité, L’Empire messianique de Madagascar redeviendra la République de Madagascar.

Raha tsy misy andriana na andriambavy nantsoina amin’ny fandovana intsony, dia ho lasa Repoblikan’i Madagasikara indray ny Ampira mesianikan’i Madagasikara.

ARTICLE e

L’âge de la majorité de l’Empereur est de 25 ans.
Aussitôt que L’Empereur a atteint l’âge déterminé par la loi, il déclare officiellement sa majorité.

Ny fahafenoan-taonan’ny Amperora mpandova fanjakana dia voafaritra ho eo amin’ny faha 25 taonany. Raha vantany vao tonga amin’ny taona voafaritry ny lalàna ny Amperora dia manambara amim-pomba ofisialy ny fahampian-taonany.

ARTICLE f

Aussitôt que L’Empereur, majeur, prend son règne, il prête devant la Haute Cour constitutionnelle le peuple, le serment suivant : « Je promets et je jure de vouloir diriger L’Empire messianique de Madagascar conformément à sa Constitution et à ses lois ; aux lois divines, ainsi, Dieu tout-puissant et omniscient qui m’a élu me soit en aide. »

Si la Haute Cour constitutionnelle ne se trouve pas réunie à cette époque, le serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres, et renouvelé solennellement par L’Empereur à la première session de la Haute Cour constitutionnelle.

Raha vantany vao ampy taona ny Amperora, dia mianiana eo anatrehan’ny fitsarana avo momba ny lalàmmpanorenana, manao izao fianianana izao: « Mampanantena aho ary mianiana fa  hitantana ny Ampira mesianikan’i Madagasikara araka ny Lalàm-panorenany sy ny lalàny; amin’ny lalàn’Andriamanitra, koa Andriamanitra Tsitoha sy mahay ny zavatra rehetra, izay nifidy ahy anie hanampy ahy. »

Raha tsy mivory ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana amin’io fotoana io, dia apetraka an-tsoratra eny amin’ny Filankevitry ny minisitra ny fianianana, ary havaozin’ny Amperora amin’ny fotoam-pivoriana voalohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.

ARTICLE g

L’Empereur ne peut accepter aucune autre couronne ni aucun autre gouvernement sans le consentement du parlement, pour lequel est requise une majorité des deux tiers des voix.

Ny Amperora dia tsy afaka mandray satro-boninahitra na governemanta hafa raha tsy mahazo alalana avy amin’ny parlemanta, izay roa ampahatelon’ny vato no takiana aminy.

ARTICLE h

L’Empereur peut modifier et abroger tout règlement concernant le commerce, les douanes, les diverses activités économiques ; la police et l’armée, toutefois, ces règlements ne devront pas être contraires à la Constitution.

Ny Amperora dia afaka manamboatra sy manafoana ny lalàna mifehy ny varotra ; ny fomba amam-panao ; ny hetsika ara-toekarena isan-karazany ary ny polisy sy ny foloalindahy ; na izany aza tsy tokony hifanohitra amin’ny Lalàm-panorenana ireo fitsipika ireo.

ARTICLE i

L’Empereur a le droit, de gracier les condamnés après que le verdict soit prononcé. Le condamné a le choix d’accepter la grâce de l’Empereur ou de se soumettre à la peine à laquelle il a été condamné.

Zon’ny Amperora, eo amin’ny Filankevitry ny minisitra, ny famelana ny heloky ny voampanga iray  aorian’ny famoahana ny didim-pitsarana.

Ny voaheloka dia manan-tsafidy hanaiky ny famelan-keloka ataon’ny Amperora na hanefa ny sazy izay nanamelohana azy.

ARTICLE j

L’Empereur peut conférer des décorations à qui bon lui semble en récompense de mérites distingués qui seront officiellement publiés ; mais il ne peut conférer d’autres rangs ni titres que celui qui est attaché à chaque fonction.

La collation d’une décoration n’affranchit personne des devoirs et charges communs à tous les citoyens, ni n’assure de préférence pour l’admission aux hautes fonctions de l’État.

Ny Amperora dia afaka manome mariboninahitra ho an’izay hitany fa mety amin’ny fanekena ny fahamendrehana manan-kaja izay havoaka amin’ny fomba ofisialy; fa tsy afaka manome laharana na anaran’andraikitra hafa ankoatry ny mifamatotra amin’ny lahasa tsirairay.

Ny fandravahana mari-boninahitra dia tsy manafaka na iza na iza amin’ny adidy sy ny fiampangana azony, zo iraisan’ny olom-pirenena rehetra, ary tsy manome vahana manokana amin’ny fahazoana an’ireo asam-panjakana ambony.

ARTICLE k

L’Empereur nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel attaché au service de sa maison ou revêtu de charges à la Cour.

L’Empereur nomme et révoque, comme bon lui semble les prêtres qu’ils désignent pour lui assister à la réalisation des rites et cérémonies traditionnelles.
Ces prêtres sont à désigner selon leurs capacités à maîtriser la nature, selon les besoins de chaque région.
Ces prêtres ont aussi la responsabilité d’éduquer le peuple suivant un programme établit par l’Empereur.
L’Empereur les met à l’épreuve avant leur nomination.
La désignation à la fonction de prêtre ne dépend pas de la religion, ni du métier du sujet.
Ces sujets désignés sont membres d’office du sénat.

Ny Amperora dia afaka manendry sy manala ny mpiara-miasa aminy ao an-dapany ;

Manendry arak’izay hitany fa mety, olona hiara miasa aminy hanatanteraka ny fisoronana sy ny fankalazana nentim-paharazana iraisan’ny firenena, ka mpisorona no anarana entin’ireo.

Ireo mpisorona ireo, tendrena araky ny fahaizany mifehy ny herin’ny voaary, araky ny filan’ny faritra tsirairay.

Manana andraikitra hampianatra ny vahoaka koa ireo manaraka an’izay fandaharan’asa nofaritan’ny Amperora.

Tsy maintsy sedrain’ny Amperora ny fahaizan’izy ireo alohan’ny hanendrena azy.

Tsy miankina amin’ny finoany na ny asany ny fanendrena an’ireo mpisorona ireo.

Ireto olom-boatendry ireto dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny antenimieran-doholona.

FA EFA VOASORATRA HOE :

« Fa ianareo, dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona. »

ARTICLE l

L’Empereur a le commandement suprême de l’armée ; de la gendarmerie et de la police, il est le seul à décorer avec le grade de Maréchal.

Ny Amperora dia manana ny fahefana faratampon’ny foloalindahy, izy ihany no mahazo misalotra ny laharam-boninahitra Marosaly na Maréchal.

ARTICLE l2

L’Empereur a le droit de rassembler des troupes, de déclarer la guerre pour défendre le pays et de conclure la paix, de contracter et de rompre des traités, de dépêcher et de recevoir des envoyés diplomatiques ; de signer des traités portant sur des matières d’une importance particulière et en tout cas, les traités, conformément à la Constitution.

Zon’ny Amperora ny hamory tafika, hanambara ady ho fiarovana ny firenena ary hihavana, hanao sy handrava fifanarahana, handefa sy handray iraka diplaomatika ; hanasonia fifanarahana momba ny raharaha manan-danja indrindra ary amin’ny tranga rehetra misy fifanarahana, mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana.

ARTICLE l3

L’Empereur n’est pas membre de l’exécutif ; il n’a pas du tort, la responsabilité appartient seulement à l’exécutif.

Tsy anisan’ny fahefana mpanatanteraka ny ny Amperora, ka an’ny governemanta ny hadisona raha misy.

ARTICLE o

Toutes les résolutions émanant de l’Empereur doivent être valides, être contresignées. Les résolutions afférentes aux affaires de commandement militaire sont contresignées par celui qui en a fait rapport ; les autres décisions, par le Premier ministre ou, s’il n’était pas présent, par le plus élevé en rang des membres présents du Conseil des ministres.
Le Messie reçoit du budget de l’État une somme globale pour l’entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.

Ny fanapahan-kevitra rehetra mivoaka avy amin’ny Amperora dia tsy maintsy manan-kery ary soniavin’ny tompon’andraikitra.
Ny fanapahan-kevitra momba ny raharaha momba ny baiko miaramila dia asain’ny olona manao tatitra azy miaraka amin’ny fanapahan-kevitra hafa, soniavin’ny praiminisitra na, raha tsy eo izy, amin’ny laharana avo indrindra an’ny mpikambana izay ao amin’ny Filankevitry ny minisitra.

Ny Mesia dia mandray vola avy amin’ny tetibolam-panjakana, ho an’ny fikarakarana ny ankohonany sy ny tranony, ary ny asany, mitsinjara malalaka an’izany.

ARTICLE p

Les résolutions prises par le Gouvernement en l’absence de l’Empereur sont expédiées au nom de l’Empereur et signées par le Conseil des ministres.

Ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Governemanta, tsy natrehin’ny Amperora dia alefa amin’ny anaran’ny Amperora ary nosoniavin’ny Filankevitry ny minisitra.

ARTICLE q

L’Empereur décide des titres que porteront les personnes appelées à l’hérédité de la couronne, ainsi que leurs fonctions.

L’Empereur nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel attaché au service de sa maison ou revêtu de charges à la Cour.

Ny Amperora no manapa-kevitra momba ny anaram-boninahitra ho entin’ireo nantsoina handova ny satroboninahitra sy ny andraikitra hotanany.
Ny Amperora no manendry sy manala amin’ny toerany, araka ny hitany fa mety, ny mpiasa ao an-dapany sy ao an-tranony, na ny mpiasa izay manana andraikitra ao anatin’ny asa iandraiketany.

ARTICLE r

Aussitôt que l’héritier ou l’héritière du trône a atteint l’âge de 18 ans, il ou elle a le droit de prendre place au Conseil des ministres, mais sans voix délibérative ni responsabilité.

Il est aussi membre du sénat.
L’héritier du trône est le numéro deux à la prêtrise, après l’Empereur.

Raha vantany vao feno 18 taona ny mpandova ny seza fiandrianana dia manan-jo handray toerana ao amin’ny Filankevitry ny minisitra izy nefa tsy manana zo na andraikitra hanapa-kevitra.

Mpikambana ao amin’ny antenimieran-doholona ihany koa izy.

Izy no mpisoronabe tompon’andraikitra ary mitarika ny fombafomba nentim-paharazana nasionaly, aorian’ny Amperora.

ARTICLE s

Aucune princesse ni aucun prince appelés à l’hérédité de la couronne de Madagascar ne peuvent se marier sans le consentement de l’Empereur. Ils ne peuvent non plus accepter aucune couronne ni aucun gouvernement sans le consentement de l’Empereur et de la Haute Cour constitutionnelle.

Le consentement de la Haute Cour constitutionnelle est valide après avoir été soumis au vote des parlements doit être donné à la majorité des deux tiers des voix.

Tsy misy andriambavy na printsy voantso ho amin’ny fandovana ny fanjakan’Amperoran’i Madagasikara afaka manambady raha tsy nahazo alalana avy amin’ny ny Amperora.

Tsy afaka mandray satro-boninahitra na governemanta hafa koa izy ireo raha tsy mahazo ny fankatoavan’ny Amperora sy ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ; Ny fankatoavan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana dia manan-kery aorian’ny  nangatahana ny hevitry ny parlemanta sy nandatsahany vato  ary nahazo ny roa ampahatelon’ny vato.

ARTICLE s1

Les princes Impériaux et les princesses impériales ; l’impératrice ne sont, pour leurs personnes, justiciables que de l’Empereur ou de la personne que L’Empereur nomme pour les juger.

Ireo rehetra voaantso amin’ny fandovana ny fanjakana ; ny vadin’ny amperora, dia tsy azo tohintohinina, na helohina ara-pitsarana, fa ny Amperora ihany no afaka mitsara azy, na izay olona tendren’ny Amperora hitsara azy ireo.

ARTICLE t

Le messie, grand prêtre nomme les prêtres régionaux, par décret pris en Conseil des ministres.

La date de célébration des fêtes traditionnelles nationale est désignée par le messie, y compris le bain et le traditionnel nouvel an traditionnel.
Le messie commande tous les rituels à suivre dans l’exécution de ces célébrations.
C’est le travail de ces prêtres de négocier avec la nature et aux catastrophes naturelles pour préserver les produits, les biens et chaque vie dans la nation.
Ils ont également la responsabilité d’éduquer le public par le biais de divers médias ou d’autres moyens.
Le nombre de prêtres est limité par une loi organique.
Les prêtres sont ordonnés par le messie et peuvent être révoqués ou remplacés.
Le messie décide de la date de consécration ou de commencement d’une infrastructure affectant la vie de toute la nation.
Il est également de la responsabilité du messie d’exécuter une cérémonie de purification et de commander tous les rituels à suivre cependant, si nécessaire.
Le messie peut mandater des prêtres sous son autorité, pour une durée déterminée, à accomplir certaines de ces tâches s’il n’est pas en mesure de le faire.

Ny mesia, izay mpisoronabe no manendry ny mpisorona isam-paritra, amin’ny alalan’ny didm-panjakana noraisina teo anivon’ny filan-kevitry ny minisitra.

Ny daty ankalazana ny fetim-pirenena ara-pomban-dRazana, dia ny mesia no manondro azy, anisan’ireo ny fandroana sy ny taom-baovao ara-pomban-dRazana.
Ny mesia no mandidy ny fombafomba rehetra arahina eo am-panatanterahana an’izany fankalazana izany.
Asan’ireo mpisorona ireo ny mifampiraharaha amin’ny zavaboahary sy ny loza voajanahary tsy handrava ny vokatra sy ny fananana ary ny aina eto amin’ny firenena.
Manana andraikitra hampianatra ny vahoaka koa ireo amin’ny alalan’ny fitaovan-tserasera isankazany na amin’ny fomba hafa.
Lalàna fehizoro no mametra ny isan’ireo mpisorona.
Ny mpisorona dia tendren’ny mesia, ary azony esorina na soloina.

Ny mesia no manapaka ny daty anaovana ny fitokanana na fanombohana foto-drafitr’asa mahakasika ny fiainam-pirenena iray manontolo.

Andraikitry ny mesia ihany koa ny mampanao ny ala faditra sy ny manapaka ny amin’ny fombafomba rehetra arahina amin’izany, raha ilaina.

Afaka manendry an’ireo mpisorona eo ambany fahefany ny mesia hanantanteraka an’ireo asa ireo raha misy tsy fahafahany.

ARTICLE u 

Si l’Empereur vient à mourir alors que l’héritier du trône est encore mineur, le Conseil des ministres convoquera aussitôt la Haute Cour constitutionnelle.

Raha maty ny Amperora, raha tsy mbola ampy taona ny mpandova ny seza fiandrianana, dia hantsoin’ny Filankevitry ny minisitra avy hatrany ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.

ARTICLE v

Jusqu’à ce que la Haute Cour constitutionnelle se soit réunie et ait constitué la régence pendant la minorité de l’Empereur, le gouvernement pourvoit à l’administration de l’Empire, conformément à la Constitution.

Mandra-pahatongan’ny fivorian’ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana handrafitra ny fitondrana mandritra ny maha tsy ampy taona ny Amperora, ny governemanta dia manohy ny fitantanana ny fanjakana, mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana.

ARTICLE w

Si l’Empereur est absent de l’Empire sans être en campagne, ou s’il est trop malade pour pouvoir gouverner, la personne la première appelée à l’hérédité du trône, à condition qu’elle ait atteint l’âge fixé pour la majorité impériale, assumera la direction comme investie temporairement de la puissance impériale.

Au cas contraire, la personne majeure parmi ceux qui sont appelés à l’hérédité suivant l’ordre linéal assurera la régence.
Et faute d’un héritier majeur, la régence sera assumée par la conjointe du monarque, à condition qu’elle soit veuve, si divorcée du souverain.

Raha tsy eto an-tanindrazana ny Amperora, nefa tsy hita any an-toeran-kafa koa, na raha marary loatra ka tsy afaka mitondra, ilay olona voalohany nantsoina handova ny seza fiandrianana, raha toa ka efa ampy taona araka ny voatondron’ny lalàna, dia handray ny fitondrana amin’ny fahefana maha-Amperora vonjimaika.

Raha tsy mbola ampy taona kosa izy, izay ampy taona, manaraka ny filaharany, ao amin’ireo voaantso amin’ny fandovana ny seza fiandrianana no misolo tena azy vonjimaika.
Raha tsy misy olona ampy taona mihitsy amin’ireo antsoina amin’ny fandovam-panjakana, dia ny vadin’ny amperora no mandray vonjimaika ny fitondrana.
Manan-kery ity andalana ity raha tsy misy ny fisaraham-panambadiana ara-dalàna na mijanona ho mananontena ity farany tao aorian’ny fisarahana.

ARTICLE x

Le prince ou la princesse qui assume la direction de l’Empire prêtera, par écrit, au Haute Cour constitutionnelle, le serment suivant : « Je promets et je jure de vouloir diriger conformément à la Constitution et aux lois divines, ainsi Dieu tout-puissant et omniscient, qui m’a désigné me soit en aide ».

Si la Haute Cour constitutionnelle n’est pas en session à ce moment, le serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres et présenté ensuite à la prochaine session du Haute Cour constitutionnelle.

Le prince ou la princesse qui a une fois prêté serment ne le renouvelle pas.

L’onction de l’Empereur sera faite aux yeux du public.

Ny printsy na andriambavy izay mandray ny fitarihana ny fanjakana dia hitondra amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny fianianana an-tsoratra toy izao : « Mampanantena aho ary mianiana fa hanjaka mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana sy ny lalàn’Andriamanitra, ka Andriamanitra tsitoha sy mahery vaika, izay nanendry ahy anie hanampy ahy ».

Raha tsy ao anatin’ny fotoam-pivorian’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana kosa izany amin’izay fotoana izay, dia hatolotra an-tsoratra amin’ny Filankevitry ny minisitra ny fianianana ary hatolotra amin’ny fivorian’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana manaraka.
Ny printsy na andriambavy nanao fianianana indray mandeha dia tsy manavao izany.
Ny fanosorana ny Amperora kosa dia atao ampahibemaso.

ARTICLE y

Faute de convocation immédiate, le prince ou la princesse qui assume la direction de l’Empire prêtera, par écrit, à la Haute Cour constitutionnelle, le serment suivant : « Je promets et je jure de vouloir diriger conformément à la Constitution et aux lois divines, ainsi Dieu tout-puissant et omniscient, qui m’a désigné me soit en aide ».

Si la Haute Cour constitutionnelle n’est pas en session à ce moment, le serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres et présenté ensuite à la prochaine session du Haute Cour constitutionnelle.

Le prince ou la princesse qui a une fois prêté serment ne le renouvelle pas.

L’onction de l’Empereur sera faite aux yeux du public.

Il est du devoir impérieux de la Haute cours de justice de procéder à cette convocation, aussitôt après l’expiration d’un délai de quatre semaines.

Raha tsy misy ny fiantsoana eo noho eo avy amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, dia adidin’ny Haute cour de justice ny manohy io fiantsoana io, aorian’ny fandaniana fe-potoana efatra herinandro.

ARTICLE z

La direction de l’éducation de l’Empereur durant sa minorité, lorsque ses deux parents sont décédés et qu’aucun d’entre eux n’aura laissé de dispositions par écrit, sera déterminée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Ny momba ny fanabeazana ny amperora mandritra ny maha tsy ampy taona azy, rehefa maty ny ray aman-dreny roa, ary samy tsy namela fandaminana an-tsoratra, dia hotapahin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.

ARTICLE z1

Si la descendance royale vient à s’éteindre sans qu’aucun successeur au trône n’ait été désigné, un nouveau Empereur sera désigné par la Haute Cour constitutionnelle suivant l’article c de la présente constitution.

Raha tapitra ny taranaky ny amperora, nefa tsy misy mpandimby ny seza fiandrianana, dia Amperora vaovao no hotendren’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana mifanaraka amin’ny andininy c amin’ity lalàm-panorenana ity.

Afaka manohana an’izao asa fampahafantarana ny marina momba ny kolontsaina Malagasy izao ianao : Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609

Mila zaraina amin’olona maro kokoa arak’izay tratra ity pejy ity.

Mila fatsarana ihany koa ity tranonkala ity.

Tsodrano ho anao ny fandraisana anjara amin’izany.

Titre premier : des principes fondamentaux

ARTICLE 1

Le peuple malgache est une seule nation et est uni en un empire souverain et unique et ne confond pas le gouvernement et la religion.
L’État est connu sous le nom d’ « Empire messianique de Madagascar ».
La démocratie et le principe de l’État de droit sont les fondements de l’Empire.
Il a l’autorité sur son territoire.
Personne n’est autorisé à menacer l’unité incontournable de la terre de l’Empire.
Les terres nationales ne peuvent être ni vendues ni échangées.
Les modalités et conditions de location de terrains à des étrangers sont déterminées par la loi.

Firenena iray ny Vahoaka Malagasy ka mivondrona ho Fanjakana masi-mandidy, tokana, Ampira ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakàna sy ny finoana.
« Ampira mesianikan’i Madagasikara » no anarana entin’io Fanjakana io.
Ny demokrasia sy ny feni-kevitra momba ny Fanjakana tan-dalàna no fototra iorenan’ny Ampira.
Eo amin’ny faritry ny taniny no maha masi-mandidy azy.
Tsy misy mihitsy mahazo manohintohina ny maha iray tsy anombinana ny tanin’ny Ampira.
Tsy azo amidy na atakalo ny tanim-pirenena.
Ny fomba sy fepetra fampanofana tany ho an’ny vahiny dia voafaritry ny lalàna.

ARTICLE 2

L’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions.

La laïcité de l’Empire repose sur le principe de la séparation des affaires de l’État et des institutions religieuses et de leurs représentants.

L’Etat et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs.

Aucun chef d’institution ni membre du Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction.

Ny Fanjakana dia manamafy ny tsy fombàny ny atsy sy ny aroa eo anatrehan’ny finoana samy hafa.
Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin’ny Ampira dia miankina amin’ny foto-kevitra mikasika ny fisarahan’ny raharaham-panjakana sy ny fikambanam-pivavahana ary ny solontenany.
Ny Fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo amin’ny sehatr’asan’izy ireo tsirairay avy.
Tsy misy mihitsy Lehiben’Andrim-panjakana na mpikambana ao amin’ny Governemanta afaka miditra any amin’ny ambaratongam-pitarihana ny fikambanam-pivavahana iray ; raha tsy izany dia azon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana atao ny manongana azy na heverina ho toy ny mametra-pialàna avy hatrany amin’ny asany na ny raharahany izy.

ARTICLE 3

L’Empire est une monarchie reposant sur un système de collectivités territoriales décentralisées composées de Communes, de Régions et des Provinces dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis par la loi.
Pour que les 6 provinces soient égales, il faut accorder le droit de mer pour la province d’Antananarivo.

Ny Ampira mesianikan’i Madagasikara dia Firenena miankina amin’ny rafitry ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana izay ahitana Kaominina, Faritra ary Faritany ka ny fari-pahefana sy ny foto-kevitra momba ny fizakan-tena ara-pitondran-draharaha sy ara-pitantanam-bola dia iantohan’ny Lalàmpanorenana sy faritan’ny Lalàna.
Ho fampitovian-jo ny faritany enina dia omena zo hanana ranomasina koa ny faritanin’Antananarivo.

ARTICLE 4

L’Empire messianique de Madagascar a pour devise : « Tanindrazana-Fahamarinana-Fandrosoana ».

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte.

La langue nationale est le malagasy.

L’hymne national est « Zanahary ô, tahio ! »

La Capitale de L’Empire messianique de Madagascar est Antananarivo.

Les sceaux de l’État et les armoiries de l’Empire sont définis par la loi.

Les langues officielles sont le malagasy ; le français et l’anglais.

« Fahamarinana – Tanindrazana – Fandrosoana » no filamatry ny Ampira mesianikan’i Madagasikara.
Ny fanevany dia saina telo soratra, fotsy ; mena ; maitso, vita amin’ny tsivalana telo mahitsizoro mitovy refy, ka ny voalohany fotsy ary mitsangana manaraka ny tahon-tsaina, ny roa hafa mandry ka ny mena ambony ary ny maitso ambany.
Ny teny malagasy no tenim-pirenena.
« Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay » no hiram-pirenena.
Antananarivo no Renivohitry ny Ampira mesianikan’i Madagasikara.
Ny lalàna no mametra ny fitombokasem-panjakana sy ny mari-piandrianan’ny Firenena.
Ny teny malagasy sy frantsay ary ny teny anglisy no teny ofisialy.

ARTICLE 5

La démocratie conserve des  pouvoirs au peuple, qui l’exerce par  ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante.

La loi organise les modalités de fonctionnement de ladite structure.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques. La qualité d’électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive.

Ny vahoaka izay ipoiran’ny fahefana rehetra no masi-mandidy ka mampiasa izany amin’ny alàlan’ny solontenany lany amin’ny alàlan’ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana na tsy mivantana, na koa amin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka.

Tsy misy mihitsy ampahany amin’ny vahoaka, na olon-tokana mahazo manendry tena hampiasa izany fahefana feno izany.
Ny fandaminana sy ny fitantanana ny raharaha rehetra momba ny fifidianana dia ankinina amin’ny rafitra mahaleotena iray eto amin’ny Firenena.
Ny lalàna no mandamina ny fombafomba fampandehanana io rafitra io.
Mpifidy avokoa, araka ny fepetra faritan’ny lalàna, ny olom-pirenena lahy sy vavy rehetra mizaka ny zon’ny isam-batan’olona sy ny zo politika. Didim-pitsarana raikitra no hany mahavery ny zo maha-mpifidy.

TENIN’NY MPANORATRA MANOKANA

UNE CRITIQUE DE L’AUTEUR

C’est l’un des articles les plus violés fréquemment de la Constitution.
Le statut républicain a été bafoué.
Ce ne fait pas partie de la fonction président et du gouvernement sous son contrôle, par exemple, de créer des personnes appelées « princesses » et autres.

Mais cela a eu lieu lors de l’inauguration du palais de Madagascar le 6 novembre 2020 et de la célébration de l’anniversaire de la république par le ministère de la Culture le 14 octobre 2021.
Quel article dans la constitution en vigueur autorise cela ?
Madagascar est un état républicain et le peuple Malgache n’a pas élu une personne pour s’appeler une princesse, où est la Haute cour constitutionnelle ?
Les lois de l’univers ont également été violées.

Anisan’ny voadika matetika ity andininy iray amperin’asa amin’ny lalàmpanorenana ity.

Voahitsakitsaka ny sata repoblikana.
Tsy asana filoha sy ny governemanta eo ambany fifehezany ohatra, ny mamorona  olona hantsoina hoe  « printsesy » sy ny karazany.

Nisy izany nandritry ny fitokanana ny rova ny 06 novambra 2020 sy ny fankalazana ny tsingerin-taonan’ny repoblika nataon’ny ministeran’ny kolontsaina ny 14 oktobra 2021.

Aiza ho aiza ao anaty lalàmpanorenana no manome alalana an’izany ?
Fanjakana repoblikana izao ary tsy nifidy olona hantsoina hoe printsesy izany ny vahoaka Malagasy, aiza ny
Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ?
Voadika ihany koa ny lalàna mifehy an’ity tontolo ity.

ARTICLE 6

La  loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.

Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la croyance religieuse ou l’opinion.

La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale.

Ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka. Mitovy ny olona rehetra eo anatrehan’ny lalàna, na izy natao hiarovana, na izy natao handidy, na izy natao hamaizana.
Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan’ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra arovan’ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin’ny maha-lahy na amin’ny maha-vavy, na amin’ny fari-pahalalàna, na amin’ny fari-piainana, na amin’ny fiaviana, na amin’ny finoana, na amin’ny tsy fitovian-kevitra.
Ny lalàna no manome tombony ny fitoviana amin’ny fidirana sy ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny fisahanan’asam-panjakana sy amin’ny asa eo amin’ny sehatry ny fiainana ara-politika, ara-toekarena sy ara-tsosialy.

Titre II : des libertés, des droits et des devoirs des citoyens

- Sous-titre I : des droits ; des devoirs civils et politiques

ARTICLE 7

Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi.

Ny zon’ny isam-batan’olona sy ny fahalalahana fototra dia iantohan’ny Lalàmpanorenana ary ny lalàna no mandamina ny fampiasana azy.

ARTICLE 8

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Arovan’ny Lalàna ny zon’ny olona rehetra hiaina. Tsy azo atao ny manala ain’olona amin’ny fomba tsy rariny. Tsy azo heverina ho fandikàna ity andininy ity ny famonoana raha toa ka tsy maintsy ilaina ny fampiasana hery mba hiantohana ny fiarovana ny olona rehetra amin’ny herisetra tsy ara-dalàna.
Tsy misy olona azo ampahoriana, saziana na ampijaliana amin’ny fomba tafahoatra sy tsy mendrika manetry ny maha-olombelona.

ARTICLE 9

Seules les personnes commettants de l’infraction sont à condamner.

Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Ny olona manao heloka ihany no azo helohina.

Ny olona rehetra dia manan-jo amin’ny fahalalahana ary tsy azo samborina na tànana am-ponja tsy amin’antony.
Tsy misy olona azo f na samborina na tànana am-ponja raha tsy noho ny anton-javatra voafaritry ny lalàna ary araka ny fomba voadidiny.
Izay niharan’ny fisamborana na fitànana am-ponja tsy ara-dalàna dia manan-jo hahazo onitra.

ARTICLE 10

Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’État.

Ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny ; ny fahalalahana eo amin’ny fifandraisana ; ny fahalalahana manao gazety ; ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalahana hivory malalaka ; ny fahalalahana mivezivezy ; ny fahalalahana amin’ny fieritreretana sy amin’ny finoana dia samy iantohana ho an’ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalahana sy ny zon’ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka, ny fahamendrehan’ny firenena ary ny filaminan’ny Fanjakàna.

ARTICLE 11

Tout le monde a le droit d’être informé.
Aucune restriction préalable ne peut être appliquée aux informations sous une forme autre que celles qui sont obscènes ou susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
La liberté d’information est un droit, peu importe à quel point elle est soutenue. L’exercice de ce droit est un devoir et une responsabilité, mais est régi par les formalités, conditions ou sanctions prévues par la loi, qui sont des conditions nécessaires dans une société démocratique. La censure est interdite sous toutes ses formes.
La conduite des affaires des journalistes est régie par la loi.

Manan-jo hahalala vaovao ny tsirairay.
Tsy misy faneriterena mialoha azo ampiharina amin’ny fampahalalam-baovao amin’ny endriny rehetra ankoatr’ireo izay mamoafady na mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka.
Zo ny fahalalahana amin’ny fampahalalam-baovao, na toy inona toy inona no hanohanana izany. Ny fampiasana io zo io dia adidy sy andraikitra saingy voafehin’ny fombafomba, fepetra, na sazy voalazan’ny lalàna, izay fepetra ilaina ao anatin’ny fiaraha-monina demokratika. Voarara amin’ny endriny rehetra ny sivana.
Ny fisahanana ny asa aman-draharahan’ny mpanao gazety dia voalamina araka ny lalàna.

ARTICLE 12

Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par loi. Tout individu a le droit de circuler et de s’établir librement sur tout le territoire de l’empire dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi.

Ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo handao sy hiverina eto amin’ny tanim-pirenena araka ny fepetra voatondron’ny lalàna.

ARTICLE 13

Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et sur ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L’État garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites.

Tout prévenu ou accusé ont droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive

La détention préventive est une exception.

Ny olona tsirairay dia iantohana amin’ny tsy fahazoana manao an-keriny na herisetra amin’ny tenany, amin’ny fonenany sy amin’ny tsiambaratelon’ny fifandraisany.
Tsy misy fisavan-trano na toerana azo atao, raha tsy alàlana omen’ny lalàna ary araka ny baiko an-tsoratra nomen’ny fahefana mpitsara afaka manao izany, afa-tsy amin’ireo izay tratra ambodiomby.
Tsy misy olona azo sazina raha tsy araka ny lalàna navoaka hanan-kery alohan’ny nanaovana ilay fihetsika mahavoasazy.
Tsy misy olona azo sazina indroa noho ny toe-javatra iray efa nanamelohana azy.
Ny lalàna dia miantoka ny zo hitady ny rariny sy ny hitsiny ho an’ny olona rehetra ary tsy vato misakana izany velively ny tsy fahampian’ny fidiram-bola aminy.
Iantohan’ny Fanjakana ny zom-piarovan-tena feno sy tsy azo hozongozonina eo anatrehan’ny antokom-pitsarana rehetra, amin’ny dingana rehetra eo amin’ny fizotry ny ady, manomboka hatrany amin’ny famotorana mialoha eo amin’ny ambaratongan’ny mpanao famotorana na ny fampanoavana.
Voarara ny fanerena ara-tsaina rehetra sy/na fampijaliana ara-batana mba hisamborana olona iray na hitànana azy am-ponja.
Heverina ho tsy manan-tsiny ny voampanga sy voarohirohy rehetra mandra-pisian’ny didim- pitsarana raikitra manameloka azy.
Toe-javatra manokana ny fitànana am-ponja vonjimaika.

ARTICLE 14

Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi. Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Les conditions de leur création sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement.

Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l’unité de l’Empire et les principes démocratiques, et qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

Les partis et organisations politiques concourent à l’expression du suffrage.

La Constitution garantit le droit d’opposition démocratique.

Après chaque élection législative, les groupes politiques d’opposition élisent un chef de l’opposition. A défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme chef de l’opposition officiel.

Le statut de l’opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi.

Zon’ny olona rehetra ny mivondrona an-kahalalahana ao anaty fikambanana, nefa tsy maintsy manaraka ny voalazan’ny lalàna.
Toy izany koa ny momba ny zo hanangana antoko politika. Ny lalàna momba ny antoko politika no mametra ny fomba entina manangana sy mamatsy vola azy ireo.
Raràna ny fikambanana sy ny antoko politika izay manohintohina ny maha-iray tsy mivaky ny Firenena sy ny foto-kevitra ijoroan’ny Ampira, sy izay manindrahindra fanjakazakana na fanavakavahana ara-pirazanana, ara-poko na ara-pinoana.
Mandray anjara amin’ny fanehoana safidy ny antoko sy fikambanana politika.
Ny Lalàmpanorenana no miantoka ny zo hijoro ho mpanohitra amin’ny fomba demokratika.
Aorian’ny fifidianana solombavambahoaka, ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehiben’ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fifanarahana dia ny lehiben’ny vondrona politika mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin’ny latsabato no heverina ho lehiben’ny mpanohitra.

Ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra, eken’ity Lalàmpanorenana ity sy manome azy indrindra ny sehatra ahafahana haneho hevitra, dia faritana amin’ny alàlan’ny lalàna.

ARTICLE 15

Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Manan-jò hilatsaka hofidina amin’ny fifidianana rehetra voalazan’ny Lalàmpanorenana ny olom-pirenena tsirairay rehefa voahaja ny fepetra takian’ny lalàna.

ARTICLE 16

Dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des institutions, des lois et règlements de l’Empire.

Adidin’ny tsirairay ny manaja ny Lalàmpanorenana sy ireo Andrim-panjakana, ary ireo didy aman-dalàn’ny Ampira eo am-pizakàna ny zo sy ny fahalalahana eken’ity Lalampanorenana ity.

- Sous-titre II : des droits, des devoirs économiques, sociaux et culturels

ARTICLE 17

L’État protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Arovana sy iantohan’ny Fanjakàna ny fampiasàna ny zo izay miantoka ny maha-izy azy ny tsirairay, ny fahamendrehany, ny fivelarany feno ara-batana sy ara-tsaina ary ara-pitondrantena.

ARTICLE 18

Le service national légal est un devoir d’honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l’exercice des droits politiques du citoyen.

Participer  ou non au test d’aptitude au service militaire est un choix
Ne pas le faire n’est pas un crime, donc aucune peine n’est applicable.
Toutes les formes de contraintes, directes ou indirectes, liées auparavant au présent article ne sont plus applicables.

Cela n’empêche pas la convocation et la candidature volontaire pour le service militaire.

Voninahitra sy adidy ny fanompoam-pirenena voadidin’ny lalàna.

Ny fanatontosana izany dia tsy manembantsembana ny toerana misy ny olom-pirenena eo amin’ny asany na ny fampiasana ny zo politika.
Safidy ny fandraisana anjarana amin’ny fitsarana ho miaramila na tsia.

Safidy ny fandraisana anjarana amin’ny fitsarana ho miaramila na tsia. Tsy heloka ny tsy fanatontosana an’izany ka tsy mahavoasazy.
Mitsahatra avokoa ireo teritery mifandraika amin’ny fitakiana taratasy mikasika an’izany, afa tsy amin’ny asa maha miaramila.
Tsy heloka ny tsy fanatontosana an’izany ka tsy mahavoasazy.

Asa toy ny asa rehetra ny asa miaramila, fanompoam-pirenena avokoa ny asa rehetra, ka tsy misy tokony avahana anaovana faneriterena.
Mitsahatra avokoa ireo teritery mifandraika amin’izany.

ARTICLE 19

L’État reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès sa conception, par l’organisation des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale.

Mankatò sy mandamina ny zon’ny tsirairay amin’ny fiarovana ny fahasalamana dieny hatrany am-bohoka ny Fanjakana amin’ny alàlan’ny fandaminana ny fitsaboana ara-panjakana maimaimpoana, ka ny maha maimaimpoana izany dia avy amin’ny fahafaha-manao ny firaisankinam-pirenena.

ARTICLE 20

La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l’État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personne.

Un couple marié légalement est formé par deux personnes de sexes opposés, c’est-à-dire un homme et une femme naturels.

Arovan’ny Fanjakàna ny ankohonana izay singa voajanahary sy andrin’ny fiaraha-monina. Manana zo hanorina fianakaviana ary hamela ireo fananany manokana holovain’ny taranany ny olona tsirairay avy.
Ny mpivady ekena ara-dalàna dia ny olona tsy mitovy fananahana, izany hoe lahy sy vavy voajanahary.

ARTICLE 21

L’État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.

Ny Fanjakana no miantoka amin’ny alàlan’ny famoahan-dalàna sy ny fananganana rafitra mpiahy mifanentana amin’ny fiarovana ny fianakaviana mba hahazoany mivoatra tsara, ka ao anatin’izany indrindra ny fiahiana ny reny sy ny zaza.

ARTICLE 22

L’État s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Raisin’ny Fanjakana ho adidy ny fandraisana ny fepetra ilaina amin’ny fampandrosoana ara-tsaina ny isam-batan’olona ka tsy misy fameperana afa-tsy ny fahaizan’ny tsirairay.

ARTICLE 23

Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

L’Etat s’engage à développer la formation professionnelle.

Manan-jo hianatra sy handray fanabeazana ny ankizy tsirairay avy ka tompon’andraikitra amin’izany ny ray aman-dreny ka hajaina ny fahalalahana hisafidy ananany.

Ny Fanjakana dia mandray ho adidy ny fampivoarana ny fanofanana arak’asa.

ARTICLE 24

L’État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Mandamina fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra hidirana ny Fanjakana.
Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra.

ARTICLE 25

L’État reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit cette liberté d’enseignement sous réserve d’équivalence des conditions d’enseignement en matière d’hygiène, de moralité et de niveau de formation fixées par la loi.

Ces établissements d’enseignement privé sont soumis à un régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Eken’ny Fanjakana ny fisian’ny fampianarana tsy miankina aminy ary iantohany ny fahalalahana hanome izany fampianarana izany raha toa ka mifandanja amin’ny fepetra mikasika ny fampianarana momba ny fitandremam-pahasalamana sy ny fitondran-tena ary ny lentan’ny fianarana faritan’ny lalàna.
Ireny toeram-pampianarana tsy miankina ireny dia fehezin’ny lalàna momba ny hetra araka ny fepetra faritan’ny lalàna.

ARTICLE 26

Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

L’État, avec le concours des collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Manan-jo handray anjara amin’ny fiainana ara-kolontsain’ny fiaraha-monina, amin’ny fandrosoana ara-tsiansa ary hioty ireo vokatsoa aterak’izany ny isam-batan’olona.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, no miantoka ny fampivoarana sy ny fiarovana ny vakoka ara-kolontsaim-pirenena sy ny famokarana ara-tsiansa, ara-haisoratra ary ara-javakanto.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no miantoka ny zom-pitompoana ara-tsaina.

ARTICLE 27

Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir. L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Zo sy adidy ho an’ny olom-pirenena tsirairay ny asa sy ny fiofanana arak’asa.
Ny fidirana amin’ny asam-panjakana dia misokatra ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy misy fepetra ankoatry ny fahafaha-manao sy ny fahaizana.
Na izany aza anefa, azo atao ny mametra isaky ny fari-piadidiana, ny isan’ny olona raisina ho ao amin’ny asam-panjakana ka ho faritan’ny lalàna ny fe-potoana faharetan’izany sy ny fomba fampiharana azy.

ARTICLE 28

Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Tsy misy natao ho matiantoka amin’ny asa aman-draharahany noho ny maha-lahy na maha-vavy azy, ny taona, ny finoana, ny firehan-kevitra, ny fiaviana, noho ny maha-mpikambana ao anaty rafitra sendikaly na koa ny faharesen-dahatra ara-politika.

ARTICLE 29

Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Ny olom-pirenena tsirairay dia manan-jo handray valin-kasasarana mifandanja amin’ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy sy ny ankohonany, fiainana araka ny fahamendrehan’ny maha-olona.

ARTICLE 30

L’État s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mental, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’intervention d’institutions ou d’organismes à caractère social.

Miezaka ny Fanjakana hiahy ny filàn’ny olom-pirenena rehetra izay mety ho tsy afaka miasa noho ny taonany, na noho ny kilemany ara-batana na ara-tsaina, ka izany dia amin’ny alalàn’ny firotsahan’ny andrim-panjakana na antokon-draharaha miendrika sosialy an-tsehatra.

ARTICLE 31

L’État reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L’adhésion à un syndicat est libre.

Eken’ny Fanjakana ny zon’ny mpiasa tsirairay hiaro ny tombontsoany amin’ny alalàn’ny hetsika sendikaly ary indrindra amin’ny alalàn’ny fahalalahana hanangana sendikà. Malalaka ny fidirana aminà sendika.

ARTICLE 32

Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Zon’ny mpiasa tsirairay, indrindra amin’ny alàlan’ny solontenany, ny mandray anjara amin’ny famaritana ireo fitsipika sy fepetra momba ny asa.

ARTICLE 33

Le droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Ekena ny zo hanao fitokonana nefa izany dia tsy tokony hanohintohina ny fampandehanana ny asam-bahoaka na ny tombontsoa fototry ny Firenena.
Ny fepetra hafa fampiasana io zo io dia feran’ny lalàna.

ARTICLE 34

L’État garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé, sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’Etat assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et d’une gestion transparente des informations foncières.

Iantohan’ny Fanjakana ny fananan’ny tsirairay zo hanana fananana manokana. Tsy misy fananan’olona azo ongotana aminy raha tsy noho ny tombontsoam-bahoaka kanefa izany dia tsy maintsy handoavana onitra ara-drariny mialoha.
Ny Fanjakana no miantoka ny fanamorana amin’ny fahazoana ny fizakan-tany amin’ny alàlan’ny famoronana lalàna sy rafitra hisian’ny mangarahara amin’ny fahazoam-baovao momba ny tany.

ARTICLE 35

L’État facilite l’accès des citoyens au logement à travers des mécanismes de financement appropriés.

Amorain’ny Fanjakàna ny fahazoan’ny olom-pirenena trano fonenana amin’ny alàlan’ny fomba famatsiam-bola sahaza.

ARTICLE 36

L’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement.

Ny Fanjakana no miantoka ny fahalalahan’ny fandraharahana ao anatin’ny faritry ny fanajana ny tombontsoa iombonana, ny filaminam-bahoaka, ny fitondran-tena mendrika ary ny tontolo iainana.

ARTICLE 37

L’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement.

Ny Fanjakana no miantoka ny fahalalahan’ny fandraharahana ao anatin’ny faritry ny fanajana ny tombontsoa iombonana, ny filaminam-bahoaka, ny fitondran-tena mendrika ary ny tontolo iainana.

ARTICLE 38

L’État garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Ny Fanjakana no miantoka ny fiarovana ny renivola sy ny fampiasam-bola hamokarana.

ARTICLE 39

L’État garantit la neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de la police, de l’enseignement et de l’éducation. Il organise l’administration afin d’éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques.

Ny Fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin’ny Fitondran-draharaham-panjakana, ny foloalindahy, ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana, ny fampianarana ary ny fanabeazana.
Izy no mandamina ny fitondran-draharaham-panjakana mba hisorohana amin’ireo asa rehetra fandanindaniam-poana sy ny fanodinkodinana ny volam-panjakana ho an’ny tombontsoa manokana na politika.

Titre III : de l’organisation de l’État

ARTICLE 4o

Les institutions de l’État sont :
l’Empereur et le Gouvernement ;
- l’Assemblée nationale et le Sénat ;
- la Haute Cour constitutionnelle.

La Cour suprême ; les cours d’appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice exercent la fonction juridictionnelle.

Ireto avy ny Andrim-panjakana :
ny Amperora sy ny Governemanta ;
- ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ;
- ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana
Ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no manatanteraka ny asam-pitsarana.

ARTICLE 41

La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente Constitution.
Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour constitutionnelle une déclaration de patrimoine.

À l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’article 40 ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions.

La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Ny lalàna no mamaritra ny habetsahana, ny fepetra ary ny fombafomba fanomezana ny tambin-karama omena ireo olo-manan-kaja nantsoina hisahana andraikitra maha olom-boafidy, na hamita asa, na hanatontosa iraka eo anivon’ireo Andrim-panjakana voalazan’ity Lalàmpanorenana ity.
Alohan’ny hanatontosana ny asa na iraka sy hisahanana ny andraikiny dia mametraka fanambaram-pananana manoloana ny fitsaràna avo momba ny lalàmpanorenana ireo sokajin’olona voalazan’ny andàlana etsy ambony.
Ny tsy fanatontosana fanambaram-pananana ao anatin’ny fotoana voatondro dia mahavoasazy ka ny lalàna no hamaritra ny sazy homena amin’izany.
Ireo sokajin’olona voalaza eo ambony ireo dia mitsitsika alohan’ny handraisany ny asany.
Ireo efa am-perin’asa alohan’ny fotoana mampanan-kery an’ity lalampanorenana ity dia tsy maintsy mitsitsika koa.
Ny fandavana ny fanatanterahana ny tsitsika fandikan-dalàna ary azo anesorana ny olona iray amin’ny asany arak’izay voatondro ato amin’ity andininy ity.
Tsy misy olona amin’ireo voalazan’ny andininy faha-40 mahazo mandray ivelan’ny zony tamby na karama avy amin’olona na rafitra mizaka zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona, vahiny na teratany, raha toa izany manakantsakana ny fanatontosany ara-dalàna ny andraikitra nomena azy fa raha tsy izany dia aongana.
Ny lalàna no mamaritra ny fomba fampiharana ireo fepetra ireo indrindra ny amin’ny famerana ny zo, ny tamby sy ny karama ary ny paika arahina amin’ny fanonganana.

ARTICLE 42

Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.

Ny asa sahanina eny anivon’ny Andrim-panjakana dia tsy tokony ho zary loharanon-karena tsy ara-drariny na fitaovana ampiasaina ho amin’ny tombontsoan’ny tena manokana.

ARTICLE 43

Le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’état de droit est chargé d’observer le respect de l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’état de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l’homme.
Les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement de ce Comité sont fixées par la loi.

- Sous-titre premier : de l’exécutif et de la Monarchie messianique

ARTICLE 44

La fonction du grand-prêtre est exercée par l’Empereur, selon le psaume 110, 4, disant : « J’ai juré, et je ne me repentirai pas, que tu es prêtre pour toujours selon l’ordre de Melchisédech ».

La fonction exécutive est exercée par le Premier ministre et le Gouvernement.

Ny asan’ny Mpisorombe dia sahanin’ny Amperora, arak’izay voalazan’ny salamo 110, 4 manao hoe : « Efa nianianako izao, ka tsy anenenako, mpisorona mandrakizay ianao, araka ny fomban’i Melkizedeka ».
Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny governemanta sy ny praiminisitra.

Chapitre premier : de l’Empereur ; de la monarchie messianique et de la succession (voir page 4)

Chapitre II : du Premier ministre et du gouvernement

ARTICLE 45

Le Prémier ministre est le chef de l’exécutif.
Il est élu au suffrage universel direct et désigné par l’Empereur pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Si la période de l’élection du Premier ministre tombe dans une période d’urgence, le parti ou le groupement majoritaire à l’Assemblée nationale désigne immédiatement son candidat, à designer par l’Empereur au poste de Premier ministre.

Si deux partis ou groupes parlementaire opposés obtiennent des sièges égaux, les suffrages exprimés pour chacun d’eux sont à décompter à partir du dernier l’élection législative, de sorte que le parti ou le groupe ayant obtenu le plus grand nombre de voix est reconnu comme ayant la majorité.

Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier et continu de l’administration publique, de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale.
Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le premier ministre assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Ny Praiministra no lehiben’ny mpanatanteraka

Fidina hiasa mandritra ny dimy taona azo havaozina indray mandeha monja, amin’ny alàlan’ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana izy, ary tendren »ny Amperora.

Raha toa ka tafiditra ao anatin’ny vanim-potoana itrangan’ny hamehana ny vanim-potoana fifidianana praiminisitra dia izay antoko na vondron’antoko manana ny maro an’isa ao amin’ny antenimieram-pirenena no manolotra avy hatrany an’izay hotendren’ny Amperora ho praiminisitra.

Raha misy antoko na vondron’antoko 2 mifanohitra nahazo toerana mitovy, dia isaina ny vato nahalany azy tsirairay avy tamin’ny fifidianana, ka izay antoko na vondron’antoko nahazo isa betsaka indrindra no ekena ho manana ny maro an’isa.

Izy no miantoka, amin’ny fanelanelanany, ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana.

Ny Praiminisitra no miantoka ireo asa ireo ao anatin’ny fahefana izay napetrak’ity Lalàmpanorenana ity aminy.

ARTICLE 46

Tout candidat aux fonctions de Premier ministre doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de L’Empire messianique de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Le Premier ministre en exercice qui se porte candidat à sa propre succession démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin prime ministériel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions prime ministrielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Premier ministre.

Dans le cas où le Président du Sénat lui-même se porterait candidat, les fonctions de chef de l’État sont exercées par le Gouvernement, collégialement.
S’il y a une circonstance quelconque qui empêche le gouvernement d’exercer, la fonction du chef d’État,​​​​​​​ l’Empereur est obligé à désigner un Premier ministre par intérim.

Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat public ou accomplissant des fonctions au sein des institutions et candidat à l’élection présidentielle, d’user à des fins de propagande électorale, de moyens ou de prérogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions.

La violation qui en serait constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue une cause d’invalidation de la candidature.

Izay olona rehetra milatsaka hofidina ho praiminisitra dia tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena Malagasy, misitraka ny zon’ny isam-batan’olona sy ara-politika, feno efapolo taona farafahakeliny amin’ny vaninandro hifaranan’ny fametrahana ny filatsahana hofidina, monina eto amin’ny tanin’ny Ampira mesianikan’i Madagasikara enim-bolana farafahakeliny mialohan’ny vaninandro farany ferana amin’ny fametrahana ny filatsahan-kofidina.
Ny Praiminisitra amperin’asa izay milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho Praiminisitra dia mametra-pialàna amin’ny toerany enimpolo andro alohan’ny hanatanterahana ny fifidianana Praiminisitra.
Amin’io anton-javatra io, ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana ny anjara raharahan’ny praiminisitra mandra-panolorana ny fahefana amin’ny Praiminisitra vaovao.
Raha toa ny Filohan’ny antenimierandoholona ka milatsaka hofidina ihany koa, dia iarahan’ny Governemanta misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.
Raha misy antony tsy ahafahan’ny Governemanta misahana ny asan’ny filoham-panjakana, dia voatery manendry praiminisitra vonjimaika ny Amperora
Voarara ho an’ireo olo-manan-kaja rehetra misahana andraikitra maha-olom-boafidy na manatanteraka asa eo anivon’ny Andrim-panjakana ary milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho Praiminisitra, ny mampiasa mba hanaovana fampielezan-kevitra ny fitaovana na tombontsoa izay ananany noho ny asa ataony. Ny fandikana izany izay voazahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana fototra dia zary antony tsy hampanan-kery ny filatsahana hofidina.

ARTICLE 47

L’élection du Premier ministre a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Premier ministre en exercice. Dans les cas prévus aux articles 52 et 132 de la présente Constitution, ces délais courent après la constatation de la vacance par la Haute Cour constitutionnelle.
L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue par un candidat, le Premier ministre est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.
En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.
Le Premier ministre en exercice non-candidat aux élections reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 48.

Ny fifidianana ny praiminisitra dia tanterahina telopolo andro farafahakeliny ary enimpolo andro farafahabetsany alohan’ny fiafaran’ny fe-potoana fiasan’ny Praiminisitra am-perinasa.
Ireo fe-potoana ireo dia mihatra aorian’ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana ambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana amin’ireo toe-javatra voalazan’ny andininy faha-52 sy faha-132 amin’ity Lalàmpanorenana ity.
Voafidy ho Praiminisitra avy hatrany izay mahazo ny antsamanilan’ny vato manan-kery amin’ny fihodinana voalohany. Raha tsy tratra izany, dia asiana fihodinana faharoa ka izay mahazo ny ampahany be indrindra amin’ny vato manan-kery no lany ho praiminisitra amin’ireo mpilatsa-kofidina roa nahazo vato be indrindra tamin’ny fihodinana voalohany. Ny fihodinana faharoa dia atao telopolo andro raha ela indrindra aorian’ny fanambarana ofisialy ny vokatry ny fihodinana voalohany.
Raha misy ny fahafatesan’ny mpilatsaka hofidina alohan’ny fihodinana iray amin’ny fandatsaham-bato, na koa misy toe-javatra hafa tsy azo anoharana voamarin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ara-dalàna, dia ahemotra amin’ny vaninandro vaovao ny fifidianana araka ny fepetra sy araky ny fombafomba izay ho faritana amin’ny alàlan’ny lalàna fehizoro.
Ny praiminisitra am-perinasa tsy nilatsaka hofidina amin’ny fifidianana dia mbola manohy ny asany mandra-pahatongan’ny fotoana hanolorana fahefana ny mpandimby azy araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-48.

ARTICLE 48

La passation officielle du pouvoir se fait entre le Premier ministre sortant et le Premier ministre nouvellement élu.

Avant son entrée en fonction le Premier ministre, en audience solennelle de la Haute Cour constitutionnelle, devant l’Empereur, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême, prête le serment suivant :
« Devant Dieu ;  l’Empereuret le peuple, je jure que je remplirai pleinement, fidèlement et honnêtement mon rôle important de Premier ministre.
Je jure d’utiliser les pouvoirs dont je suis investi et de consacrer toutes mes énergies à la protection et au renforcement de l’unité nationale et des droits de l’homme.
Je jure que je respecterai et ferai respecter la loi et la constitution, en recherchant toujours le bien du peuple malgache sans exception.
Quand je t’oublie, Madagascar,
que ma main droite oublie de bouger !…
Laisse ma langue coller à mon palais, et ma cuisse gauche à celle de la droite, Et que tous mes descendants fassent de même,
si je ne pense pas au bien-être du peuple malgache,

Et sous la direction de  l’Empereur, le rituel correspondant à ce « tsitsika » est à faire .
Le mandat du Premier ministre commence le jour de la prestation de serment.
Ny fanoloram-pahefana ofisialy dia atao eo amin’ny Praiminisitra teo aloha sy ny Praiminisitra voafidy vaovao.

Alohan’ny handraisany ny asany, ny Praiminisitra, amin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika ataon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, eo anoloan’ny Firenena ; ny Amperora sy eo anatrehan’ny Governemanta, ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona ary ny Fitsarana Tampony, dia manao izao fianianana izao :
« Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Amperora ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-praiminisitra ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka Malagasy tsy ankanavaka.

Na oviana na oviana raha manadino anao aho, ry Madagasikara,
aoka hanadino tsy hahetsika ny tànako ankavanana!…
Aoka hiraikitra amin’ny lanilaniko ny lelako, ary ny feko havia, hiraikitra amin’ny havanana.
Ary hanao toy izany koa anie ny taranako rehetra mifandimby,
raha tsy mihevitra an’izay hahasoa ny vahoaka malagasy aho,
raha tsy i Madagasikara no ataoko
loha laharana amin’ny fifaliako ».
Ary atao eo ambany fitarihan’ny Amperora ny fomba mifanandrify amin’izany tsitsika izany.
Manomboka ny andro nanaovana ny fianianana ny fe-potoana iasan’ny praiminisitra.

IREO HAFA TOKONY HITSTSIKA

Tsy ny lehiben’ny mpanatanteraka irery ihany no tsitsihina.
Tsitsihina avokoa ireo manao fianianana rehetra.
Tsitsihina ny mpikambana ao amin’ny HCC sy ny HCJ ary ny CENI.

Tsitsihina toy izany koa ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara.
Amin’ny anarany sy amin’ny anaran’ny taranany no itsitsihany.
Anisan’ny tononiny ao anatin’ny tsitsika ampanaovina azy ny tsy hisambotra olo-marina ; tsy hanasazy olo-marina ; tsy hanamarina ny olo-meloka.
Ho an’ny mpitsara manokana moa,
tsitsihina izy amin’ny fotoana anombohany ny asany.
Alohan’ny anombohana ny fitsarana raharaha iray dia tsitsihina koa ny mpitory ; ny toriana ary ny vavolombelona.
Mpampitsitsika voatendrin’ny Amperora no mampitsitsika.
Rehefa tsy voavahan’ny tsitsika ny raharaha, dia mitohy toy ny mahazatra ny raharaham-pitsarana.

VAHAOLANA MAHOMBY HIADIANA AMIN’NY TSOLOTRA NY TSITSIKA

Ity tsitsika ity dia fomba malagasy iray entina mamaha fifanolanana.
Fomba mahomby ahafahana manafoana ny kolikoly ny tsitsika.
Tsitsihina amin’ny taranany mihitsy mba hitandrina tsara, fa ny malagasy sy taranana koa no mizaka ny mafy raha manjaka ny tsolotra sy ny fanodikodinam-bolam-panjakana.
Zarao, tiavo sy aparitaho ity article ity.
Mila fanampiana avy aminao, indrindra fa ara-bola ireo lalana rehetra tokony haleha  mandrapahatongan’ity volavolan-dalàmpanorenana ity ho ara-dalàna.

ARTICLE 49

Les fonctions de Premier ministre sont incompatibles avec toute fonction publique élective ; toute autre activité professionnelle ; toute activité au sein d’un parti politique ; d’un groupement politique, ou d’une association, et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse.
Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour constitutionnelle, constitue un motif d’empêchement définitif du Premier ministre.

Ny asan’ny praiminisitra dia tsy azo ampirafesina amina asam-panjakana nahavoafidim-bahoaka ; asa aman-draharaha hafa ; asa ao anatin’ny antoko politika ; vondrona politika ; na fikambanana, ary fisahanana andraikitra eo anivon’ny fikambanam-pivavahana.
Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity, voamarin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, dia zary ho antony amin’ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an’ny Praiminisitra.

ARTICLE 50

L’empêchement temporaire du Premier ministre peut être déclaré par la Haute Cour constitutionnelle, saisie par l’Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres (saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres), pour cause d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions dûment établies. En cas d’empêchement temporaire, les fonctions de chef d’État sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
En cas d’empêchement temporaire, les fonctions de chef d’État sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Ny tsy fahafahana miasa miserana manjo ny praiminisitra noho ny tsy fahafahana ara-batana na ara-tsaina hisahana ny asany izay voamarina ara-dalàna dia ambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, rehefa nampakaran’ny Antenimierampirenena ny raharaha, araka ny fanapahan-kevitra nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy.
Raha sendra misy tsy fahafahana miasa miserana dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana vonjimaika ny asan’ny Filoham-panjakana.

ARTICLE 51

La levée de l’empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour constitutionnelle, sur la saisine du Parlement. L’empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l’issue de laquelle la Haute Cour constitutionnelle, sur la saisine du Parlement statuant par vote séparé de chacune des Assemblées et à la majorité des deux tiers de ses membres, peut se prononcer sur la transformation de l’empêchement temporaire en empêchement définitif.

Ny fanalàna ny tsy fahafahana miasa miserana dia tapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, rehefa nanao fampakaran-draharaha ny Antenimiera.
Ny tsy fahafahana miasa miserana dia tsy tokony hihoatry ny telo volana, ka aorian’izay dia azon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana atao ny manambara ny amin’ny fanovàna ny tsy fahafahana miasa miserana ho tsy fahafahana miasa tanteraka aorian’ny fampakaran-draharaha momba izany ataon’ny Antenimiera roa tonta izay manapaka amin’ny latsabato misaraka ary nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy avy.

ARTICLE 52

Par suite de démission, d’abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d’empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Primature est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Dès la constatation de la vacance de la primature, les fonctions du chef de l’État sont exercées par le Président du Sénat.
En cas d’empêchement du Président du Sénat constatée par la Haute Cour constitutionnelle, les fonctions de chef de l’État sont exercées collégialement par le Gouvernement.
En cas d’empêchement du Gouvernement, l’Empereur est obligé de désigner un Premier ministre par intérim.

Aorian’ny fametraham-pialàna, fandaozana ny fahefana na amin’ny endriny inona na amin’ny endriny inona, fahafatesana, ny tsy fahafahana miasa tanteraka na ny fanonganana nambara, ny fahabangan’ny toeran’ny praiminisitra dia hozahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana fototra.
Raha vao hita fototra ny fahabangan’ny toeran’ny praiminisitra, dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.
Raha misy tsy fahafahana miasa manjo ny Filohan’ny Antenimierandoholona hita fototry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, dia iarahan’ny Governemanta manontolo misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.

Raha misy antony tsy ahafahan’ny governemanta misahana ny asan’ny filoham-panjakana dia manendry praiminisitra vonjimaika ny Amperora.

ARTICLE 53

Après la constatation par la Haute Cour constitutionnelle de la vacance de la Primature, il est procédé à l’élection d’un nouveau Premier ministre dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution.
Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Premier ministre ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution.

Aorian