Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

  • Accueil
  • > Izaho, mesia, mpanjaka mpisorona sy ny asako

23 juin, 2021

Izaho, mesia, mpanjaka mpisorona sy ny asako

Classé dans : — cyrius @ 11:40
Ny Mesia mpanjaka mpisorona

Ny mesia mpamonjy voalazan’ny baiboly, andrian’ny fiadanana, Salamo 110, 10 : « Efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina: Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon’i Melkizedeka » ; Isaia 9, 5 : «Ny fanjakana napetraka eo an-tsorony »

Efa eto ny  mesia, maika ny asany ary efa fotoana izao, hitohy hikomy ny zavaboaary mandrapahatanterak’izay rehetra angatahiko ato.

« Misy zaza teraka ho antsika, zazalahy no nomena antsika, eo antsorony ny fanapahana, ny anarany dia Andriamanitra mahery ; Andrian’ny fiadanana ; mpanolo-tsaina mahagaga, Ray mandrakizay» Isaia 9 : 5

Tanteraka izany ankehitriny araka ny efa voasoratra hoe « Mihainoa ahy ry Nosy (Madagasikara), ry Firenena lavitra » Isaia 49 1

Misy toerana tsy mandre ahy ve ? Tsia, misy firenena tsy andrenesana ny teniko ve ? Tsia, hatrany amin’ny tontolo tsy hita maso, mandre ahy tahaka ny andrenesanao ahy koa.
« Hahita azy ny maso rehetra » Apokalypsy

Asa tsy maintsy sahanin’ny mesia alohan’ny fandraisana fahefana ofisialy sy aorian’izany no atolotra anao ato. Manohitra an’Andriamanitra, izay manohitra ny mesia sy ny asa ataony. Fandavana an’Andriamanitra ny tsy firaharahana an’izay ambaran’ity pejy ity. Noho ny soa ho an’ny firenena sy ho an’ny zanak’olombelona no antony ilàna an’ireto asa ireto, izay tanisaina etsy ambany.

Fanaovana sorona sy ala faditra (Purification).
Ilay lahimatoan’Andriamanitra no tsy maintsy tompnandraikitra amin’ny fitarihana ny lanonana ara-pomban-drazana, dia ny fisoronana  ; ny ala faditra sy ny hafa sy ny fandroana, ary ny fankalazana ny fiantombohan’ny taona ara-pomban-drazana eto Madagasikara.

Mitera-doza ny fanaonaovana foana, misy daty arahina mazava tsara ny fanaoana ny sorona sy ny ala faditra (Purification), tsy mitovy koa ny fomba tokony harahina amin’izany.
Tahak’izany koa ny fitokanan-javatra sy ny fanombohan-javatra mahakasika ny fiainam-pirenena.
Iankinan’ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka izany, hery tsy hita no tantanana ka ilàna fahamailoana.

Tsy maintsy mahalala ny baiboly sy ny kabbale hebreo-malagasy aloha isika, vao afaka mamaritra izany ara-panandroana.
Tsy fariparitana fahatany ireo, fa mapidi-doza izany, mitondra soa hoa n’ny firenena kosa no sady mamaha olana lehibe ny fahalalàna azy.
Samy nahita loza tamin’ny tsy fitandremana an’izany i Saoly sy ny fanjakany sy i Davida (izay izaho ihany tamin’izany) sy ny fanjakany tamin’ny fotoan’androny, ny mahasamihafa azy fotsiny, nanao ala faditra (Purification) haingana i Davida rehefa mby an-koditra ny loza, ka afaka tamin’ny loza.

Raha jerena ny baibolya tamin’i Saoly handeha hiantafika indray andro, efa nilazana izy fa tsy maintsy haripaka avokoa na ny olona na biby ao amin’ny tanàna hiadiany fa tsy itondràna mody (midina ny volana amin’io).
Tsy nahaleo ny tahotr’i Saoly ny miaramilany izany ka nasainy nobaboina sy nalain’ny miaramilany ho vady ireo vehivavy tao an-tanàna fa tsara tarehy hono.
Lavo sahady i Saoly teto, tsy miaramila mitam-piadiana no nahalavo azy sy ny miaramilany fa ny hatsara-tarehin’ireo vehivavy amalekita.
Tsy nisafidy ny hiarina intsony rahateo ny lehilahy ka niantso loza tsy an-kijanona mandrafahatiny an’ady.

Ny an’i Davida kosa, nanisa vahoaka tsy« lera », fotoana nidim-bolana koa no nanombohany nanisa vahoaka ka saika ripaky ny pesta ny vahoaka, nahatsiaro ho diso ny lehilahy avy eo ka nanao ala faditra faran’izay haingana.
Izany no antony nanoratako an’ity pejy ity (tsindrio raha hijery azafady)

Fampianarana ny fisoronana amin’ny vahoaka sy ny herivelona misy rehetra ; fampianarana ny fototra ijoroan’ny kolontsaina Malagasy amin’ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana ; mpitondra fanjakana ; fikambanana sy olon-tsotra.

« … ripaka ny oloko noho ny tsy fahalalàny… »

« Fa ianareo dia taranaka voafidy, vahoaka mpisorona » Isaia ?
Isika malagasy no lazain’io faminaniana io sy izay rehetra voasoratra ao amin’ny bokin’ny faminaniana rehetra sy ny salamo.
Adidiko amin’ny maha Mesia mpanjaka mpisorona ny tenako ny mampianatra an’io fisoronana io.
Eo ny fiangonana, saingy matoa eto ny tena ilaina, mila ahy koa ny fiangonana tsirairay, na kristiana na tsy kristiana, raha mbola ny hiara-miasa amin’Andriamanitra koa no antom-pisiany.
Efa an-dalana ohatra ireto izay tsy azo lazaina ho tsy mifototra amin’ny fampianaran’ny baaiboly :
Leviatana na rivo-doza : http://cyrius.unblog.fr/?p=1589
Ny avelo sy ny ambiroa : http://cyrius.unblog.fr/?p=2085 (misy horonantsary fohy momba ny any ankoatra)
Ary ity no fototra tsy manary eo amin’ny fandalinana ny siansa ara-panahy : Ny fanahy no olona : http://cyrius.unblog.fr/?p=35

Filazana mialoha sy famaritana ny fizaran-taona, miainga avy amin’ny fanandroana sy ny baiboly.
Filazana mialoha ny zavatra mety haterak’izany sy ny fepetra tokony horaisina.

Zava-dehibe ity mba tsy hisy intsony ny hoe taraiky ny orana ka simba ny voly eny an-tsaha.
Ny fiantombohan’ny fahavaratra dia ny tsinam-bolan’ny Sagitaire isan-taona, tapaky ny novambra matetika, tapa-bolana alohan’io misy orana manasara-taona.
Miankina amin’io no hahitana sahady ny mety ho tanjaky ny rivo-doza mandritry ny fahavaratra raha hisy, hita eo koa raha tsy hisy.
Izany no nahafahana nilaza teto ny ho tanjaky ny rivo-doza sy ny ho fisehony tamin’ny fahavaratra 2019-2020.
Zava-dehibe io fa ahafahana miomana sahady ny amin’izay ho vokatry ny rivo-doza ary ahafahana manalefaka ny tanjany koa raha anaovana sorona sy ala faditra. Tsarovy fa matanjaka be ny rivo-doza rehefa mandroa ny adalo, matanjaka koa ny mpanohitra ara-politika amin’io taona io (fahavaratra 2011-2012), mbola hiverina ato ho ato izany fa tsy mbola hanondro daty aho aloha.
Ny lohataona kosa dia ny volan’ny scorpion iray manontolo izany hoe tapaky ny oktobra hatramin’ny tapaky ny novambra eo.
Ny fararano amin’ny maha fararano azy, dia volana farany amin’ny fahavaratra, ny volana taureau iray manontolo.
Manomboka ny volan’ny géméaux, tapaky ny volana mey eo ho eo kosa ny main-tany saingy roa volana ao aorian’izay no tena mirotsaka ny fanala, ka mihintsana avokoa ny ravin-kazo, volan’ny lion io.
Tapitra ny ririnina rehefa tapitra ny volan’ny balance, alohan’ny lohataona.

Fanamarihana kely omena anao, isaky ny tsinam-bolan’ny cancer manomboka eo amin’ny tapaky ny jiona matetika, afa-tsy amin’ny taona mandroa sy ao aorian’izay, dia misy hatrany ny fanakona-masoandro hita maso, amin’ny firenena maro, ataovy ny fikarohanao.
Fa mila mailo ny fitondrana ao amin’ireny firenena ireny fa manome vahana ny fanonganam-panjakana io seho io, indrindra rehefa mandroa ny bélier (2001).
Tsidiho ireto pejy nosoratako sy nilazako mialoha zavatra hitranga ireto
Ny fahavaratra 2019-2020 : Tsy nisy niloa izay voalaza tato amin’ity rohy ity, avereno jerena ny tantara tao anatin’io daty io fa izay vosoratro mialoha tato tokoa no nitranga ; toy izany koa ny trangan’ny rivo-doza sy ny fahavaratra 2021-2022.
Lazaiko dieny mialoha fa ilain’ny fanjakana ny miomana dieny izao ny amin’ny ho vokatry ny rivo-doza amin’ny fahavaratra 2027-2028, tokony hanohy hanafatra vary betsaka hatrany ny fanjakana.

Hisorohana ny mety ho fahavoazana be loatra dia tsy maintsy hajaina izay lazaiko eto, ny tenako no mpanjaka mpisorona, ary tsy misy hafa, fandikana ny lalàn’ny univers ny ankoatr’izay,  fanomezana fahefana ivelan’ny lalàmpanorenana rahateo koa, mitondra loza sy mampikomy ny zavaboaary.
Manana ny hasina ny tena, nomena fahefana ka afaka mibaiko ny zava-boaary, ary azo avily tsy handalo amin’ny toerana voafaritra ny rivodoza na alefahana ny herina, efa nataon’ny tena izany ka nahatonga an’i Batsiray tsy ho tafandalo teto Antananarivo sy ny faritra maro efa noheverina holalovany.
Azoko tohizana izany fa mila fiaraha-miasa amin’ny fitondrana kosa ny fanatanterahana azy, omeo ara-dalàna ny zo sy ny toerana nanendren’Andriamanitra ny tenanay.
Tsy kolontsaina fotsiny ny fanandroana fa siansa mihitsy sady azo porofoina : tsidiho ity rohy ity dia hahita ampahany ianao : http://cyrius.unblog.fr/?p=2022
Tsy misy daty azo tondrotondroina foana arak’izany fa misy lalàna tsy maintsy fantarina.
Ilaina fantarina ny ara-panandroana ny fotoana tokony hisantaran-javatra fa tsy ataotao foana, rohy : http://cyrius.unblog.fr/?p=2524

Tsy mbola nisy namoaka ireo zava-boalaza ireo raha tsy ao aorian’ny famakiany an’ity pejy ity.
Fandalinana sy fikarohana ary fanaparitahana ny fototra ijoroan’ny kolontsaina Malagasy sy ny tantaram-pirenena, miainga avy amin’ny fanandroana sy ny kabbale ary ny baiboly ; sns.

Sarotra amin’ny firenena iray ny handroso raha tsy fantany ny tantarany sy ny fototra ijoroany, anisan’izany ny kolontsainy.
Raiso ho ohatra i Sina sy i Japana izay firenena voalohany sy fahatelo matanjaka indrindra eran-tany ankehitriny, ny kolontsainy no fototry ny tanjany, tahak’izany koa ny firenena hebreo tamin’ny fotoan’androny.
Misy ny manaraka ny fomba nefa tsy mahalala ny fototra nahatonga azy ka lasa mpanao tsianjery fotsiny, mety hiteraka fahadisoana izany raha tsy halalinina hatrany amin’ny fiandohany.
Avy aiza ohatra ny niandohan’ny fandroana ary fotoana inona no tena fanaovana azy, andro fotoana inona no tena iandohan’ny volana voahany ara-panadroana Malagasy ?
Ary inona no ankalazaina eo ?

Asa efa niezahana natomboka teto amin’ity tranonkala ity ireo, jereo ato amin’ireto rohy ireto
Tantaran’i Madagasikara fahiny na Efrata ; i Sodoma sy i Gomora ary i Atlantida (ampahany avy tamin’i Atlantida ilay rambon-tany angatahin’i Madagasikara ary voaporofon’ny baiboly nadiaka avy amin’ny kabbale fa ao ambanin’i Vakinankaratra ao i Sodoma sy i Gomora.

Ato amin’ity rohy ity kosa ireo tantara nafenina fahampanjaka
Nezahina nofantarina koa ny tena tantaran’Andrianampoinimerina ka ny fanandroana no niaingàna tamin’izany (efa misy version audio io, angataho aty amiko, halavany 32 mn, mail : shivatanguy@gmail.com, tél : 0341491738/0332324609).

Ireo rehetra ireo tsy hazava aminao raha tsy hainao aloha ny fototry ijoroan’ny siansa ara-panahy dia Ny Fanahy no Olona : http://cyrius.unblog.fr/?p=35
Raha naniraka an’i Samoela hanosotra an’i Davida ho mpanjaka koa Andriamanitra dia hoy izy «…aza mijery izay tsanganany », fa ny hasina no mahafeny ny hery rehetra : http://cyrius.unblog.fr/?p=1672

Fanolorana volavolan-dalàna sy fanitsiana ny lalàmpanorenana

« Ary ny nosy (Madagasikara) hiandry ny lalàny » Isaia 42 ; 6/4? ; « hamoaka didy aho » Salamo 2 : 7

Efa misy lalàmpanorenana vaovao nosoratako, tsy asa andraisako vola nefa izany hatreto ka tsy maintsy nampandeferina, tsy maintsy miezaka mitady sy mamorona asa mantsy ny lehilahy, ny adidy amin’ny firenena vita ihany, amin’ny ampahany izay vitan’ny hery sy fahefana nomen’Andriamanitra ny tena.

Izay ilàna vola sy fitaovana hafa ary fepetra hafa tsy maintsy miandry.
Takiana kosa ny fanohanan’ny fanjakana mijoro ankehintriny.

Afaka manohana an’izao asa Masina izao koa ianao : mobile money : 0341491738 na A0332324609
Mila zaraina amin’olona maro kokoa arak’izay tratra ity pejy ity.
Mila fatsarana ihany koa ity tranonkala ity.
Tsodrano ho anao ny fandraisana anjara amin’izany.
FAKAN-KEVITRA HO AN’NY FAHEFANA MPANATANTERAKA

Ilaina ny maka hevitra amin’ny tenanay fa asan’ny mpisorona indrindra izany tamin’ny andron-dry Samoela sy ry Nataàna.
Rehefa misy fanapahan-kevitra lehibe horaisin’i Davida ohatra, manontany an’Andriamanitra izy aloha, na maka hevitra amin’ireo mpisorona.
Manao ala faditra koa izy rehefa misy loza manjo ny firenena, na nanao zavatra tsy mifanaraka amin’ny lalàn’ny Univers.
Inona moa no sakana tsy ahafahana manendry ny tenanay ho isan’ny loholon’i Madagasikara izao ?

ASA EFA VITA

Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga, vavolombelon’ny fahavononana ny asa vita.
Efa natomboka avokoa ireo asa ireo, efa andalana, na tsy manana vola sy fitaovana voatokana ho amin’izany aza ny tena.
Ireo rohy miloko manga ireo, tsindrinao dia misokatra, asa vita tato amin’ity pejy ity avokoa, 97 pejy ny asa ato, ary mihoatry ny 100000 no isan’ireo efa nitsidka (jereo ery ambony’ amin’ny sisiny havia).
Izay afaka misitraka ny Internet sy ny fitaovana ahafahana mampiasa an’izany ihany nefa no mahita an’ireo.
Mampahafantatra ny fototra iorenan’ny kolontsaina Malagasy any ivelany koa ity tranonkala ity satria maro ny pejy voadika amin’ny teny vahiny ato.

ASA KASAINA HATAO

Zon’ny olona manam-panahy ny mahazo fahalalàna ara-panahy.
Tiako havadika ho Audiobook avokoa ny pejy tsirairay ato, mila vola izany, mandany fotoana sy mila fitaovana ka aoka ianao, na ny fanjakana na entité Malagasy na vahiny hafa no hamatsy ny fandaniana ny amin’izany.
Tiako havoaka an-tsarimihetsika atao film documentaire mihitsy ny sasany.
Kasaiko koa ny hanaparitaka azy ity amin’ny alalan’ny haino aman-jery, mba ho azon’ny malagasy rehetra na mahay na tsy mahay mamaky teny, na jamba na marenina hahazo avokoa.
Azo atao koa nefa ny manao lancement an’ity tranonkala ity amin’ny pejy Fan Facebook ka hahatrarana mpitsidika manodidina ny 10 000/andro.
Ilaina izany matoa azo atao.
Tafiditra ao anatin’ny tetikasako koa ny fizarana an’ity pejy ity amin’ireo olona afaka mitondra fiovana eo amin’ny fiainam-pirenena sy izao tontolo izao.
Ny fahalalàna ara-panahy no nampandroso an’i Atlantida sy nolovain’ireo taranany taty aoriana : ny malagasy ; ny jiosy ; ny arabo sns…
Fantatrao ve fa efa tamin’ny androan’ny testamenta taloha no fantatry ny mpisorona jiosy fa mirehitra ny solika ? Nambakain’i Elisa ireo mpaminanin’i Baala ka novonoiny nony avy eo.
Ho tahak’izao ve ny fandroson’i Sina sy i Japàna ary i India, raha tsy teo ny fahalalàna ara-panahy izay fototry ny kolontsainy ? Tsia.
Ary na ny tandrefana aza tsy ho nandroso toy izao koa raha tsy teo izany, lova avy amin’ireo firenena avokoa ny ampahany betsaka amin’ny fahalalàna misy sy ampiasain’ny manampahaizana hatramin’izao.
Ka handroso amin’izay sa ho mpitsiriritra ny fandrosoan’ny firenen-kafa hatrany ?

Mandritr’izany mitohy ny famoronana asa hivelomana ary antsoina ianao te hampiasa vola fa ilàna vola kely ny famarotana ny sarimiaina planetan’ny Dinaozaoro (efa azo jifaina :Mvola 0344485763) amin’ny alalan’ny Digital Marketing.
Raha te hanampy fotsiny ny mpanatontosa koa ianao, raisina an-tanan-droa : Mvola 0344485763

AVY AIZA NY VOLA SY NY FITAOVANA HAMPIASAINA AMIN’IZANY ASAN’ANDRIMANITRA IZANY?

Raha tamin’ny andron’ny testamenta taloha dia ny ampahafolon-karena no aloan’ny vahoaka ho an’ny mpisorona
Amin’izao fotoana izao kosa, ny fanjakana no tokony hamatsy ara-bola sy ara-materialy ny asa.
Anaovana antso avo amin’n y fanjakana ny fanampiana ara-bola sy fitaovana, ny ara-materialy rehetra.
Aoka horaisin’ny fitondrana ho voninahitra izany fiaraha-miasa amin’Andriamanitra sy ny voahosony izany, aoka hiara-miasa ny voafidin’olombelona sy voatendrin’olombelona ary ny voafidin’Andriamanitra izay tsy iza fa ny tenako.
Tsy manakana ny Fikambanana samihafa na fiangonana na ny olon-tsotra hanampy koa izany entanina toy izany koa ireo solontenam-panjakana vahiny.

Afaka manohana an’izao asa fampahafantarana ny marina momba ny kolontsaina Malagasy izao ianao : Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609
Mila zaraina amin’olona maro kokoa arak’izay tratra ity pejy ity.
Mila fatsarana ihany koa ity tranonkala ity.
Tsodrano ho anao ny fandraisana anjara amin’izany.
Misy fanjakana repoblikana mijoro eto, afaka manampy ary fiangaviana sy fitadiavana fiaraha-miasa no ataon‘ny tena.

Baiko avy any ambony nefa izy ity, izany hoe didy tsy maintsy tanterahina.
Fampahatsiahivana ihany ny ahy fa ilaina dia ilaina ny fanampian’ny fanjakàna sy famaliany ny antsoko, mba tsy ho lasa Saoly sy ny fitondrany ny mpitondra ankehitriny sy ny firenena Malagasy (ivon’izao tontolo izao).
Avelao ny tenanay hanatanteraka an’ireto asa ireto amin’ny maha-printsin’i Madagasikara ahy mandra-pihatran’ilay didy hatao ho lalàmpanorenana mametraka ny tenako amin’ny maha Mesia Mpanjaka mpisorona ahy (Amperora mpisorona).

Ilain’ny fanjakana ireo asa ireo ka ny fitondrana ankehitriny no amelarana tanana hamatsy vola sy fitaovana arak’izay ilaina ny amin’izany.
Marihina fa mila mpiara-miasa aho amin’izany ary ny tenako no hisafidy azy, kendrena ho voasolo tena amin’izany ny faritra rehetra eto Madagasikara.
Mila trano iasana koa, ary takiako amin’izany ny Rovan’i Manjakamiadana (rovan’i Madagasikara).
Takiako ihany koa ny ikarakaran’ny fanjakana sy ikolokoloan’ny fanjakana ny trano nahabe ahy sy itoerako amin’izao fotoana izao amin’ny anarako, fa mirakitra ny tantaran’ny mesia mpanjaka mpisorona io, mirakitra ny tantaran’i Madagasikara sy izao tontolo izao noho izany. Anisan’ny vakoka ara-tantara ho an’ny firenena sy izao tontolo izao io.
Tsy vitan’izany fa fanahy maro no mivezivezy, mitady ny fialantsasatry ny fanahiny ao, na malagasy na vahiny.
Na ny tena na ny Ray aman-dReniko moa samy niezaka nanajary arak’izay tratry ny teo am-pelatanana, nanamboatra ny anatiny sy ny ivelany.

Takiako arak’izany koa ny hampiharana ny zoko fa ny mesia no lahimatoa amin’ny mpanjakan’ny tany, ka tsy tokony ho voatohintohina ara-pitsarana ny mesia Andrian’ny fiadanana na inona na inona antony , efa voasoratra mialoha fa : « vavolombelona mandainga no miampanga ahy » salamo 27 ; ?
Heveriko fa fantatrao izay voasoratra ao amin’ny salamo 2 : 1 – 6 : 

 « 1Nahoana no mihetsiketsika amim-pitabatabana ny firenena,
ary mamorona hevi-poana ny vahoaka?
       2Ireo mpitondran’ny tany mitsimbohitra,
ary ny andriana koa miara-mioko,
hanohitra an’ny Tompo sy ny Voahosony: (ny tenako)
       3Tapaho ny famatorany, hoy ireny
ary ario lavitra antsika ny gadrany!
       4Ilay mipetraka any an-danitra mitsiky;
maneso an’ireny ny Tompo.
       5Ka hiteny amin’ireny izy noho ny fahavinirany,
sy hampangorohoro azy amin’ny fisafoahany:
       6Ary izaho efa nanangana ny mpanjakako (Ny tenako io),
ao ambonin’i Siona tendrombohitro masina (Madagasikara) »

Aoka tsy hody tsy hahalala arak’izany mba tsy ho ianao no hotondroin’io andininy 1 – 4 io.

Sarotra ny mandika ny baikon’Andriamanitra, hitohy izao fikomian’ny Natiora izao, raha lavina ireo rehetra lazaiko ireo.
Mila mamoaka decret haha-ara-dalàna an’ireo ny tompon’andraikitra voakasika, na miantsoa fikaonan-doha politika,
Tsy misy manakana ny fandinihana an’izao koa ao anatin’ny fivoriana’ny parlemanta.
Mbola ho entiko eto ny tohiny sy izay ho fitrangan-javatra ao aorian’ny Coronavirus, arak’izay voalazan’ny baiboly, halefaka kokoa nefa ny zava-hitranga raha tanterahina ireo zavatra angatahiko hatao.
Takiako toy izany koa ny iarovan’ny fanjakana ny sécurité an’ny tenanay, rariny izany na fantatra aza fa tsy mety maty ny Mesia, mila miaina sy miasa am-pilaminana kosa, tsy sarotra izany fa tsy misy tsy mandre ahy na aiza na aiza, tsy misy tsy mandre izay reko koa, ary mora ny mahita an’izay hitako.
Noho izany fantatra fa tsy misy tsy mahalala hoe iza ireo olona tia manakorontana ny fiainan’ny tena ireo, olona mihevitra ho miaina amin’ny tany tsy misy lalàna, ka mampanontany tena hoe misy fitsarana sy mpitandro filaminana tomponandraikitra ihany ve eto ?
Raha ny iray amin’izy ireo na ny havany akaiky no korontanina sy anaovana fandrahonana tsy andro tsy alina tahak’izao mandritry ny taona maromaro, ho mandrimandry manan-draharaha tahak »izao ve izy ireo ?
Takian’ny tenanay ny hanaovana fanadihadiana miafina momba an’ireo olona ireo, tsy sarotra angamba izany fa heloka hita miharihary isan’andro ny ataony ary miezaka mankalaza ny anarany tokoa moa ny iray amin’ireo, izay olona saika akaiky ny mpanoratra avokoa.

3000 taona lasa izay no nanoratako an’ity fony aho Davida mpanjakan’i Israely :
Salamo 119 : 95  « Miandry kendry tohina fotsiny ny ratsy fanahy mba hamonoana ahy »
Tsarovy fa henjana kokoa ny fiantraikan’ny loza voajanahary eran-tany hatramin’ny fiandohan’ny 2010.
Raha tsy hilaza afa-tsy izay nitranga tany haiti izay namoizana aina 230000 sy ny tany japana izay nahafatesana olona manodidina ny 240000.
Raha misy loza mandindona na mihatra amin’ny tena, na tsy milamina ny sain’ny tena, dia efa misy fiantraikany ratsy be eo amin’ny fiaina’izao tontolo izao izay.
Ny fiarovana ny tombontsoa sy ny sécurité-n’ny tenanay dia fiarovana ny tombontsoan’ny firenena sy ny mponina eran-tany.
Ny trano izay itoerana sy nahalehibe ny tena, zava-dehibe eo amin’ny tantaran’ni Madagasikara sy ny olombelona io, ka tokony handray an-tanana ny fikolokoloana azy ny fanjakany.
Samy niezaka namboatra sy nanatsara aloha na ny tenako na ny Ray aman-dReniko, na izany aza, fa tsy niandry na iza na iza.

Ilaina koa ny fanjakana miaro ny tombontsoako ary rariny hahazoako ny privilège rehetra azon’ireo printsy mpandova fanjakana any ivelany.
Fa ity fisoronana hotarihiko ity dia ho andri-panjakana iray vaovao izay ny tenako avy hatrany no ho Amperora raha vao ampiharin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ity lalàmpanorenana vaovao efa atolotro eto sahady ity.

INONA NO MITRANGA SY MBOLA HO AVY ?

Tonga ity ny fotoana, tonga tampoka tsy mampiomana, efa nihatra ity ilay voasoratra fa hampijalian’ny areti-mandringana tsy mbola nisy toa azy ny olombelona ary ao aorian’izay mbola hisy horohorontany mahatsiravina hanenika ny planeta tany raha tsy hanaraka ny baikon’Andriamanitra hiarovana azy arak’ireo voalazako eo ambony ireo izay tompon’andraikitra tandrify an’izany.
Hoentiko eto ihany ny fanondroana azy ao amin’ny baiboly, fa ny hita aloha ataon’ny coronavirus mahita faisana ny olombelona, na izay voa na izay tsy voa lasibatra koa, ny tsy voan’ny aretina, lasibatry ny vokany ara-toe-karena.
Rehefa nisento kely fa nahita vaksiny, misy indray ny variants isankarazany matanjaka lavitra noho ny teo aloha.
Misy ny olana vokatry ny toetr’andro ahafatesana olona amin’ny firenena sasany, tahaka ny any Kanada sy Kalifornia, misy ny horohorontany sy ny fipoahana vôlkano taty Afrika, saingy maivana loatra ireny raha oharina amin’izay voalazan’ny baiboly fa hitrangambola ho mafy noho izay nitranga tany Haïti sy tany Japàna, folo taona lasa izay izay hitranga, tsy te hilaza aho hoe mahandrasa, saingy tsy adidiko izaho irery, fa adidiko izaho sy ianareo.
Ny efa eo andalam-pahatanterahana aloha dia ny hanoanana sy ny tsy fisian-drano, vao manomboka io, jereo eto Madagasikara, ny kere, ny tsy fahampian-drano, ny faritra tsy iharan’ny kere miakatra be ny vidim-bary, mahatratra ar800, ny ratsy indrindra Ar600, nefa fotoana fiakaran’ny vokatra. Ekena fa fanararaotana no antony eo koa ny tsy fandraisan’ny fanjakana andraikitra, saingy misy ilay izy ary iainantsika Malagasy.

Araho ireto andinin-teny avy ao amin’ny baiboly ireto dia tadidio fa raha mahita hoe Siona na Israely na Jerosalema ao ianao dia i Madagasikara ankehitriny izany.
Tsy misy tsy ho tanteraka ireo satria tanteraka ireto,
Isaia 3 : « 5Ka hiantoraka hifamely ny lehilahy amin’ny lehilahy
ary ny olona samy amin’ny mifanakaiky aminy;
hiantoraka hifamely izy ireo, ny tovolahy amin’ny anti-panahy,
ary ny olom-poana amin’ny olo-manan-daza indrindra (Ny tenako ity olo-manan-daza indrindra ity)

Raha manaiky ny hitohizan’izany ianao dia ireo ambany ireo ny ho tohiny : Ary vao mainka ho mafy raha ho tanteraka ity
ISAIA 24 :  «4Ny tany misaona sy majifa;
izao tontolo izao, milofika sy majifa;
ny nalaza indrindra amin’ny mponina eto an-tany milofika. »

Hohazavaintsika ireo ehefa ary entiko eto ny tohiny, fa ny vahaolana moa efa ireo ambony ireo, ampio ilay zanak’Andriamanitra lahimatoa eto amintsika, tohano izy amin’ny fiainana, ny tenako io moa fa ny tena no tadim-poitran’ny firenena sy tadim-poitran’izao tontolo izao, omeo ahy ny anjara toerana tandrify ahy.
Any amin’ny fitondrana sy ny mpanao politika ary ny herivelona rehetra ny baolina.

ISAIA 2 : 9  « Koa ny zanak’olombelona hatao mitanondrika, Ary ny olona haetry, Ary aza mamela ny helony Hianao! »

 ISAIA 2 : 19 – 22  « 19 Ary hiditra ao amin’ny zohy sy ny lava-bato ny olona Noho ny tahotra avy amin’i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalehibiazany, Rehefa mitsangana hampihorohoro ny tany Izy. 20 Amin’izany andro izany dia harian’ny olona Ho an’ny voalavo sy ny manavy Ny andriamani-bolafotsiny sy ny andriamani-bolamenany Izay nataony hiankohofany eo anatrehany 21 Mba hidirany eo amin’ny fitriatry ny vatolampy sy eo an-tsefatsefaky ny harambato Noho ny tahotra avy amin’i Jehovah Sy ny voninahitry ny fahalehibiazany, Rehefa mitsangana hampihorohoro ny tany Izy. 22 Mitsahara, fa aza mitoky amin’ny olona; Fa fofonaina foana no eo am-bavorony, Ka hatao zinona izy ? »

Joely 2 : 1 – 11  « 1Tsofy ao Siôna ny anjomara;

ary ampanenoy ao an-tendrombohitra masina ny trômpetra.

Ary aoka hangovitra ny mponina rehetra amin’ny tany,

fa tonga ny andron’i Iaveh, fa efa antomotra!

2Andro maizina sy manjombona,

andro mandrahona sy manjavona mainty!

Toy ny fahazavan’ny maraina, manerana ny tendrombohitra,

no iavian’ity firenena maro sady mahery,

tsy mbola nisy toy izany hatrizay hatrizay,

ary tsy hisy toy izany any aoriana any,

hatramin’izay taon-ko avy amin’ny andro mbola ho ela indrindra.

Ilay tafika mamely

3Eo anoloany misy afo mandevona,

ary eo aoriany misy lelafo mandoro.

Ny tany eo alohany, toy ny zaridain’i Edena,

ary ny eo aoriany, toy ny efitra voarava;

tsy misy tsy asiany na kely akory aza.

4Toy ny soavaly no fijery azy,

ary toy ny mpitaingin-tsoavaly ny firiotrany.

5Misy re hoatra ny firodorodon’ny kalesy

mievotrevotra eny antampon-tendrombohitra;

tahaka ny firohondrohon’ny lelafo,

mandevona ny mololo;

ary tahaka ny firenena mahery,

voalahatra hiady.

6Eo anoloan’izy ireo ny firenena, mangovitra matahotra,

ny tarehy mivaloarika avokoa.

7Mihazakazaka hoatra ny olo-mahery izy ireo,

mananika ny manda, toy ny lehilahy mpiady,

samy mandeha amin’ny lalany avy;

fa tsy mifanjevo amin’ny lalana alehany akory.

8Tsy mba misy mifanosika izy,

fa samy mizotra amin’ny lalany avy;

mirimorimo eo afovoan’ny zana-tsipìka izy,

ary tsy mba mandrava laharana.

9Miely eran’ny tanàna izy,

mihazakazaka eo ambonin’ny manda,

mananika ny trano,

mitsofoka amin’ny varavarankely toy ny mpangalatra.

Fahitana ny andron’i Iaveh

10Eo anoloan’izy io, mihorohoro ny tany,

mihozongozona ny lanitra,

mihamaizina ny masoandro amam-bolana,

ary mihamaloka ny kintana.

11Ampandrenesin’i Iaveh ny feony eo amin’ny loha tafiny;

fa tsy erany ny haben’ny tobiny,

ary mahery fo ny mpanatanteraka ny teniny.

Fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron’i Iaveh,

ka zovy no hahatanty an’izany? »

 Amosa 4 1 – 13 1Henoinareo izao teny izao, ry ombivavin’i Basàna,
izay eny an-tendromohitr’i Samaria,
dia hianareo izay mampahory ny osa,
sy manosihosy ny tsy manana,
hianareo izay milaza amin’ny vadinareo hoe:
Mitondrà hosotrointsika!
2Nianiana tamin’ny fahamasinany, ny Tompo Iaveh:
Indro ho avy aminareo ny andro
hipaohana anareo amin’ny farango,
sy ny taranakareo, amin’ny firombaka.
3Hivoaka eo amin’ny banga
samy amin’izay hitsiny avy hianareo,
dia horoahina ho any Armona, – teny marin’ny Tompo.
4Mankanesa any Betela ka manotà;
sy any Galgala, ka mampitomboa ny fahotana!
Ento isa-maraina ny soronareo;
ary isan-kateloana, ny fahafolon-karenareo!
5Ataovy manetona ny fanati-pisaorana tsy misy lalivay;
miantsoa ny fanatitra an-tsitra-po, ka torio am-pahibemaso izany!
Fa izany no tianareo, ry zanak’Israely,
- teny marin’ny Tompo Iaveh.
6Koa noho izany nataoko madio nify hianareo teny an-tanànanareo rehetra teny
sy mosaren-kanina eny amin’ny fonenanareo rehetra;
nefa tsy mbola niverina tamiko ihany hianareo, – teny marin’ny Tompo.
7Koa ny orana nahantoko tsy ho aminareo,
raha mbola telo volana sisa vao ho fararano;
tamin’ny tanana iray nataoko avy ny orana;
fa tamin’ny tanana iray hafa kosa, tsy nalatsako ny orana;
ny faritany iray tondrahan’ny orana;
fa ny faritany iray hafa kosa, izay tsy nilatsahan’ny orana dia nihamaina.
8Tanàna roa aman-telo no indray miezaka mankany an-tanàna hafa,
mba hisotro rano, kanjo tsy mety afa-ketaheta ireny;
nefa tsy mbola niverina tamiko ihany hianareo, – teny marin’ny Tompo.
9Nasiako hianareo, tamin’ny fahalovan’ny vary sy tamin’ny tomboka;
ny zaridainanareo maro, ny tanim-boalobokareo, sy ny aviavy aman’olivanareo,
dia ny valala no nihinana izany,
nefa tsy niverina tamiko ihany hianareo, – teny marin’ny Tompo.
10Hianareo, nanirahako ny pesta (areti-mifindra toy ny coronavirus);
toy ny fisian’izany any Ejipta;
novonoiko tamin’ny sabatra ny zatovonareo,
ary tamin’izay indrindra no nisamborana ny soavalinareo;
nampanetona ny hamaimbon’ny tobinareo aho
ka tonga eo am-bavoronareo;
nefa tsy niverina tamiko hianareo, – teny marin’ny Tompo.
11Nahatonga fanakorokoroana ao anatinareo aho
toy ny nanakorokoroan’Andriamanitra
an’i Sodoma sy Gomora,
ary hianareo izany, dia toy ny forohana voatsoaka tamin’ny hain-trano;
nefa tsy niverina tamiko ihany hianareo, – teny marin’ny Tompo.
12Ka noho izany, izao no hataoko aminao, ry Israely.
Koa rahefa izany no hataoko aminao,
dia miomàna amin’izany fihaonana amin’Andriamanitrao hianao, ry Israely.
13Satria izy no namorona ny tendrombohitra, sy nahary ny rivotra;
izay mampahafantatra ny heviny, amin’ny olombelona,
izay mahatonga ny maraina ho maizina,
sy mandia ny tampon’ny tany?
Iaveh, Andriamanitry ny tafika no anarany.

ISAIA 24 : 1 – 13

1Indro Iaveh handrava ny tany manontolo sy hanavitsy ny mponina aminy,
ny vohon’ny tany hakorokorony; ary ny mponina haeliny.
2Ary ho sahala ihany no hanjo ny mpisorona sy ny vahoaka,
ny tompo sy ny mpanompo,
ny tompovavy sy ny andevovavy,
ny mpivarotra sy ny mpividy,
ny mpisambotra sy ny mpampisambotra. (Tsy nisy notsitsian’ny valan’aretina na olon-tsotra na mpitondra fivavahana)
3Hosimbana sy hatolotra horobaina, ny tany,
fa izany no teny notononin’ny Tompo.
4Ny tany misaona sy majifa;
izao tontolo izao, milofika sy majifa;
ny nalaza indrindra amin’ny mponina eto an-tany milofika.
5Voaloton’ny mponina aminy, ny tany,
satria izy ireo nandika ny lalàna,
nivadika tamin’ny didy,
nandrava ny fanekena mandrakizay.
6Noho izany ny tany levon’ny ozona;
ny mponina aminy, mivesatra ny valin’ny helony:
ka dia levona ny mponina amin’ny tany,
fa vitsy ny isan’ny olona tavela.
7Ny ranom-boaloboka misaona; ny fotony milofika;
ireo nifaly am-po rehetra misento.
8Nitsahatra ny feon’ampongatapaka falifaly,
tapaka ny fety be horakoraka,
nitsahatra ny feon-dokanga falifaly (tsy misy ny seho an-tsehatra sy ny any anaty trano fandihizana, fotoana maro izay no niaiainana an’izany).
9Tsy misy misotro divay intsony, ny olona eo am-pihainoan-kira;
ary mangidy amin’ny mpisotro azy, ny fisotro mahamamo.
10Rava ny tanàna fikorontanana;
mirindrina tsy azo idirana, ny trano rehetra. (mihiboka)
11Mihorakoraka eny an-dàlambe ny olona, fa tsy misy ny divay;
lasa tsy eo intsony ny hafaliana rehetra;
foana niala tamin’ny tany ny firavoravoana.
12Korontan-javatra foana sisa, eo an-tanàna;
ary ny vavahady montsamontsana dia efa ravarava.
13Fa ny hanjo ny eo afovoan’ny tany
eo amin’ny firenena,
dia tahaka ny amin’ny fikapohana oliva,
tahaka ny amin’ny fitsimponam-boaloboka, aorian’ny fiotazana azy.

ISAIA 24 : 16 – 23

16Renay avy hatrany am-paran’ny tany, ny hira hoe:
Voninahitra ho an’ny marina! -
Fa hoy aho: Maty aho!
Maty aho, loza ho ahy!
Ny mpandroba mandroba, ny mpandroba mandroba tsy anerany!
17Fampitahorana sy longoa amam-pandrika
no mahazo anao, ry mponina amin’ny tany.
18Izay mandositra noho ny antso mampatahotra ho latsaka an-davaka,
ary izay miakatra avy ao afovoan’ny longoa ho voan’ny fandrika.
Fa ny vavahadin-drano ambony, mivoha;
ary ny fanorenan’ny tany, mihozongozona.
19Mitresaka mafy dia mafy ny tany;
mipoaka mikotrokotroka ny tany;
mihozongozona mafy ny tany;
20mivembena, hoatra ny olona mamo ny tany;
mitsingevaeva, toy ny fandriana mihantona izy;
mitambesatra aminy ny tsy fahamarinany;
mirodana tsy ho tafarina intsony izy.
21Amin’izany andro izany Iaveh hisava
any ambony ny tafika any ambony,
ary ety an-tany ny mpanjakan’ny tany.
22Dia hatambatra efa voababo eny amin’ny hantsana
sy hohidiana ao an-tranomaizina izy ireo,
ka afaka andro maro be, vao hovangiana indray izy.
23Ary ny volana hihamena, ny masoandro hivaloarika,
fa Iavehn’ny tafika hanjaka
ao an-tendrombohitra Siona sy ao Jerosalema (i Madagasikara izany),
ary ny voninahitra hamirapiratra eo anatrehan’ny loholony.

ISAIA 2 : 6 -22

6Fa efa nandao ny vahoakanao hianao,
ry taranak’i Jakoba,
satria efa feno tafahoatra hatry ny ela ny helony;
manaraka ny fankatoavana toy ny Filistina izy,
ary mifandray tànana amin’ny zanaky ny hafa firenena.
7Feno volafotsy sy volamena ny taniny,
ary ny rakitra ao aminy tsy misy fetra;
8feno soavaly ny taniny,
ka tsy hita isa ny kalesiny.
Feno sampy ny taniny,
ary miankohoka eo anatrehan’ny asa-tànany izy ireo,
dia eo anatrehan’ny zavatra narafitry ny rantsan-tànany.
9Noho izany, haetry ny olona,
ary haiva ny olombelona:
Eny, tsy hamela ny helony hianao!
10Midira ao anaty vatolampy, miere ao anaty vovoka,
eo anatrehan’ny tahotra avy amin’ny Tompo sy ny famirapiratan’ny fiandrianany.
11Ny fiandranandran’ny mason’ny olona, hatanondrika,
ary ny avonavon’ny olombelona, haetry,
fa Iaveh no hasandratra, dia izy irery ihany,
amin’izany andro izany.
12Satria hisy andro anankiray ho an’ny Tompo,
hamelezany ny fiavonavonana rehetra sy ny fianjonanjonana rehetra,
hamelezana izay misandratra rehetra, hanonganany azy:
13hamelezana ny sedera avo sy manerinerina rehetra any Libàna,
mbamin’ny oaka rehetra any Basàna;
14hamelezana ny tendrombohitra avo rehetra,
mbamin’ny havoana manerinerina rehetra;
15hamelezana ny tilikambo mijoalajoala rehetra,
mbamin’ny manda mafy rehetra;
16hamelezana ny sambon’i Tarsisa rehetra,
mbamin’izay mahafinaritra ny maso rehetra.
17Ny reharehan’ny olona haongana,
ary ny avonavon’ny olombelona haetry,
fa Iaveh no hasandratra, dia izy irery ihany,
amin’izany andro izany.
18Ny sampy ho foana avokoa.
19Dia hiditra anatin’ny zòma amin’ny vatolampy ny olona,
sy anatin’ny zohy amin’ny tany,
eo anatrehan’ny tahotra avy amin’ny Tompo,
sy ny famirapiratan’ny fiandrianany,
rahefa hitsangana hampangovitra ny tany izy.
20Amin’izany andro izany, dia harian’ny olona
ny sampiny volafotsy sy volamena,
izay nataony hivavahany,
ho an’ny voalavo sy ny ramanavy;
21izy kosa handositra ho any an-dava-bato,
sy any an-tsefatsefaky ny haram-bato,
eo anatrehan’ny tahotra avy amin’ny Tompo,
sy ny famirapiratry ny fiandrianany,
rahefa hitsangana hampangovitra ny tany izy (horohorontany sy fipoahana volkano, jereo ao amin’ny bokin’ny Apokalipsy, kintana mianjera na miraraka no ilazany ny fianjerana météorite).
22Koa atsaharo ny fitoky amin’olombelona,
izay tsy misy afa-tsy fofon’aina kely foana eo am-bavorony;
ka hatao ho inona izy?

ISAIA 3 :

« 1Fa indro ny Tompo, Iavehn’ny tafika,
hanesotra amin’i Jerosalema sy Jodà,
ny vonjy aman-tohana rehetra,
2ny vonjy rehetra momba ny mofo, ny vonjy rehetra momba ny rano, (efa voazava eny ambony ireo : ny kere ; ny tsy fahampian-drano ary ny fiakaran’ny vidim-bary)
ny mahery fo mbamin’ny lehilahy mpiady,
ny mpitsara, ny mpaminany amam-pimasy, ny loholona,
3ny kapiteny aman’olom-boalohandohany, mbamin’ny mpanolo-tsaina,
ny mpanao taozavatra kinga amin’ny raharahany amam-panao fankatoavana famantsy lahy; (firy izay ireo olomanga matin’ny coronavirus sy tao anatin’izay fotoanan’ny coronavirus izay ?)
4dia zatovolahy (olona tanora fanahy) no apetraka ho lehiben’izy ireo,
ary ankizy no hanapaka azy.
5Ka hiantoraka hifamely ny lehilahy amin’ny lehilahy
ary ny olona samy amin’ny mifanakaiky aminy;
hiantoraka hifamely izy ireo, ny tovolahy amin’ny anti-panahy,
ary ny olom-poana amin’ny olo-manan-daza indrindra (Ny tenako).
6Nony halain’ny rahalahiny ny olona anankiray,
ao an-tranon-drainy ilazany hoe:
Manan-damba hianao, ka aoka ho lehibenay,
ary aoka ho ambany fiambenanao izao faharavana izao!
7Dia hikafankafana izy, amin’izany andro izany, hanao hoe:
Tsy te-ho mpanasitrana aho,
fa tsy mana-mofo na lamba ao an-tranoko akory,
ka aza ataonareo lehiben’ny vahoaka.
8Satria mangozohozo Jerosalema ary mirodana Jodà,
noho ny teny aman’asan’izy ireo manohitra an’ny Tompo,
mba hihaika ny fijerin’ny fiandrianany.
9Ny toetry ny tarehiny no miampanga azy ireo;
mampiharihary ny fahotany, tahaka an’i Sodoma izy (fanindraindrana ny faharatsiana, ny homosexialité na fiainana an’izany), fa tsy miery amin’izany akory.
Loza ho an’ireo fa ny tenany no fototry ny fahaverezany.
10Lazao amin’ny marina fa sambatra izy,
satria hihinana ny vokatry ny asany.
11Loza ho an’ny ratsy fanahy! fa hidiran-doza izy,
fa haverina aminy ny nataon’ny tànany.
12Zaza no mampahory ny vahoakako,
ary vehivavy no manapaka azy.
Ry vahoakako, mampania anao izay mitondra anao,
ary mandrava ny làlana tsy maintsy halehanao izy ireo.
13Nitsangana Iaveh hamoaka ny fitsarana,
ary nijoro hitsara ny vahoaka izy.
14Mifandahatra amin’ny loholona eo amin’ny fitsarana Iaveh,
sy amin’ny mpanapaka ny vahoakany manao hoe:
Niraotra ny voaloboka hianareo;
ny fananan’ny malahelo nobaboinareo dia ao an-tranonareo.
15Lalàna avy aiza no anosihosenareo ny vahoakako,
sy anorotoroanareo ny tavan’ny ory?
Teny ton’ny Tompo Iavehn’ny tafika, izany.
16Efa niteny Iaveh nanao hoe:
Noho ireo zanakavavin’i Siona tonga mpiavonavona,
mandeha misolanandrana,
mianjonajom-pijery,
malako famindra,
ary mampikorintsandrintsana ny masom-bola fehin-tongony,
17dia hataon’ny Tompo sola ny tampon-dohan’ny zanakavavin’i Siona (ataon’Andriamanitra afa-baraka),
ary asehon’ny Tompo ny fitanjahany.
18Amin’izany andro izany, hesorin’ny Tompo ny ravaky ny masom-bola,
ny masoandro sy ny volantsinana,
19ny kavina, ny fehin-tànana, ny voaly,
20ny fehiloha, ny fehin-tongotra amam-pehin-kibo,
21ny fitoeran-dranomanitra amam-pelana,
ny peratra aman-kavin’orona;
22ny akanjo fitondra amin’ny fety sy ny akanjo vity malalaka,
ny kapaoty amam-poketra;
23ny fitaratra aman’akanjo moselina,
ny lamba fehiloha amam-boaly fisaronana.
24Ka ny zava-manitra hosoloana lo;
ny fehin-kibo hosoloana mahazaka;
ny volo mivona, hosoloana loha sola (henatra sy fahafaham-baraka);
ny akanjo vity malalaka, hosoloana lasaka (fisaonana sy nenina);
ny hatsaran-tarehy, hosoloana tomboka amin’ny afo.
25Ny mpiadinao halavon-tsabatra,
ary ny maherinao ho faty an’ady.
26Hitomany sy hisaona ny vavahadin’i Siona,
ary efa ory izy, dia hipetraka amin’ny vovoka. »

NY VAHAOLANA AROFENITRA FARANY

Ity ary ilay vahaolana , arofenitra farany tsy maintsy raisina aorian’zany andro mahory rehetra izany, ankoatr’izay efa nolazaiko eny ambony : « Rehefa afaka izany, dia hiverina ny Zanak’Isiraely ka hitady an’i Jehovah Andriamaniny sy Davida mpanjakany (ny tenako io),  ary nandeha amin-kovitra hanatona an’i Jehovah sy ny fahasoavany izy, raha mby any amparany. » Hosea 3 : 5

Nahoana nefa raha avy hatrany dia irosoana izany, tsy hahatanteraka an’izay loza tsy mbola nitranga ?
Mba tsy ho tara ny fiantsoana vonjy, fa ny tenako hatrany no mpamonjy na mivavaka amin’ny Jesosy na Jesoa na Yahousouah , na amin’i Allah, na amin’ny hafaianao.
Anjarako, izaho sy ianao, ny antoko politika, ny fimbanana miankina sy tsy miankina tsirairay na fiangonana, na mpandraharaha ny mandresy lahatra ny antenimieram-pirenena handany an’ity volavolan-dalampanorenana ity hahatanteraka an’izany.

Afaka dinihina ao anatina fihaonambe politika na fihaonambe ara-pinoana koa izany.
Notazonina tsy misy banga na zon’ny olom-pirenena hifidy, na ny fahafahan’ny antoko politika sy ny olom-pirenena milatsaka hofidina, na dia fitondran’Amperora (Monarchie) aza no fotony.
Tsy novana koa ny fahalalahan’ny fivavahana.

SORONA HO ANAO

Fanampiana teny Malagasy
Afaka manohana an’izao asa fikarohana izao ianao
Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609
Tsy ferana izay harotsakao na be na kely, ny erikerika, hono, ahatondra-drano.
Mety hahasoa olona maro ity pejy ity, mila aparitaka arak’izay tratra.
Mila fatsarana ihany koa ity tranonkala ity.
Tsodrano ho anao ny fandraisana anjara amin’izany.
Itony koa azonao andraisana anjara
Image de prévisualisation YouTube
Aloavy amin’ny Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609 ny Ar 5000, fandraisanao anjara, dia omeko anao ny rohin’nio mozika manome hery sy mitondra fitoniana io, 80 mn ny faharetany.
Image de prévisualisation YouTube
Aloavy amin’ny Mvola 0341491738 na Airtel Money 0332324609 ny Ar 3000, fandraisanao anjara, dia omeko anao ny rohin’io sarimiaina amin’ny teny malagasy io, 60 mn ny faharetany.

Commentaires désactivés.

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava