Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

  • Accueil
  • > Samsona mpitsara an’israely

19 juillet, 2023

Samsona mpitsara an’israely

Classé dans : — cyrius @ 14:16

Nalaina avy tao amin’ny baiboly ity tantaran’i Samsona ity no navadika ho angano.

Indray andro, tao amin’ny fanjakan’ny israely, dia nisy mpitsara iray atao hoe Samsona. Nalaza noho ny heriny niavaka izy, izay nomen’Andriamanitra azy. Tsy natoky tanteraka an’i Samsona ny vahoakany teo aloha, fa natahotra ny fahavalony.
Indray andro, dia nisy ady lehibe nipoaka teo amin’ny fanjakan’ny Israely sy ny Filistinina teo akaikiny. Olona natanjaka sy nahery vaika ireto farany, ary nahavita nanafika ny ampahany betsaka tamin’ny faritanin’ny Israely.
Namoy fo ny vahoakan’Israely ka nitady fomba hanafahana ny tenany tamin’ny fampahorian’ny Filistinina.
Tamin’izay i Samsona, mpitsara ny israely, dia nanapa-kevitra ny handray an-tanana ny raharaha.
Namory ny tafiny izy ka niomana hiady amin’ny Filistinina. Niaiky anefa i Samsona fa ny heriny irery dia tsy ho ampy handresena ny mpanani-bohitra, ka nitady ny fanampian’Andriamanitra izy.
Nankany amin’ny toeram-pijoroana i Samsona ary nivavaka mafy. Nangataka tamin’Andriamanitra izy mba hanome azy ny hery ilainy mba handresena ny Filistinina sy hanafaka ny vahoakany. Nihaino azy Andriamanitra, ary nanome azy ny tso-dranony.
Nametraka fepetra tamin’i Samsona nefa izy, fa tsy maintsy miady irery ny tenany, tsy misy fanampian’ny vahoakany.
Tonga ihany ny andron’ny ady.
Nisalasala i Samsona,tonga niaraka tamin’ny tafiny ihany izy, mba hifanandrina tamin’ny miaramilan’ny Filistinina lehibe kokoa sy ampy fitaovana. Tsy kivy i Samsona, nanadino ny hafatr’Andriamanitra nefa izy, nanantena ny fanampian’ny tafiny.
Nanadino ny baiko nomen’Andriamanitra azy i Samsona ka tsy fantany fa afaka miantehitra Aminy izy.
Nihazakazaka hifanehatra amin’ny fahavalony i Samsona teo alohan’ny miaramilany, ka niantsoantso hoe :  «Tafiho » ; nandeha tamim-pireharehan  sy tamin-kery lehibe.
Saingy isaky ny dingana nodiaviny dia nitombo hatrany ny tahotra ny miaramilany.
Talanjona sy raiki-tahotra ny olony noho ny hamaroan’ny Filistina sy ny heriny ka nandositra tampoka sy faingana izy ireo. Tsy afaka na inona na inona anakanana azy ireo i Samsona.
Tamin’izay i Samsona no nahatsiaro ny toromarika nomen’ny Zanahary azy ka nanapa-kevitra ny hiady irery.
Nahery vaika ny heriny ka nazerany tamin’ny kapoka tokana ny fahavalo am-polony.
Naharitra ora maro ny ady, nefa tsy nahitana soritra harerahana i Samsona. Nitohy nihavao hatrany heriny.
Resy tanteraka ny Filistinina tamin’ny farany. Nandositra tao anatin’ny fikorontanana izy ireo, ka nanary ny fiadiany sy ny fanantenany handresy ny israely.
Nahazo fandresena be i Samsona. Afaka tamin’ny fampahorian’ny Filistinina ny vahoakany ary nohajain’ny vahoakany ihany izy tamin’ny farany.
Nidera ny mpitsarany tamim-pifaliana sy fankasitrahana ny israelita.
Fantatr’izy ireo fa noho ny herin’Andriamanitra no nahavonjy azy ireo.
Nitondra tamim-piadanana nandritra ny taona maro i Samsona avy eo.
Niavaka ny fitondrany tamin’ny fanambinana sy ny rariny.
Tian’ny vahoakany izy, izay nahatsiaro mandrakariva ny ady nahazoany fandresena, tamin’ny alalan’ny herin’Andriamanitra.
Ary toy izany no nahatonga an’i Samsona, mpitsaran’ny israely, nandresy ny Filistina ary lasa mahery fo teo amin’ny tantaran’ny vahoakany.
Aty am-paran’ity tantara ity, izay nandresen’i Samsona, mpitsara an’israely ny sarotra, dia hitantsika ny herin’ny sitrapo sy ny fahavononana. mampahatsiahy antsika ity fandresena miezinezina ity fa na dia ao anatin’ny fotoana maizina indrindra aza, ny fanantenana sy ny faharetana dia afaka manapaka ny rojon’ny fampahoriana.
Enga anie ity tantara ity hanome aingam-panahy antsika hino ny tanjaky ny tenantsika manokana sy hahay hankatoa an’Andriamanitra, tsy ho kivy na oviana na oviana manoloana ireo fefy manakana antsika.
Fa tahaka an’i Samsona isika, manana manana fahefana hanova ny fandehan’ny zava-mitranga isika, hanova ny haizina ho mazava.
Farany, ndeha hotadidintsika fa tsy tokony homen-danja na oviana na oviana ny ady, fa tokony ho raisina ho lalana farany hitandrovana ny fandriampahalemana sy ny rariny. Enga anie isika, amin’ny alalan’ity tantara ity, hahita aingam-panahy hanorina tontolo izay ahafahana mandamina  ny disadisa amin’ny alalan’ny fifampiresahana sy ny fifankahazoana.

Commentaires désactivés.

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava